1. Загальна характеристика спеціальності.

2. Кадровий склад.

3. Студентське життя.

 

1. Загальна характеристика спеціальності.

 

Обираючи спеціальність «Трудове навчання та технології» фізико-математичного факультету, Ви відкриваєте для себе можливість розвивати та вдосконалювати свої творчі здібності, наявність яких є необхідною умовою для працевлаштування молоді у сучасних умовах. Оскільки на сучасному етапі ринкових відносин вироби ручної праці надзвичайно ціняться, випускники, окрім основної роботи в школі, ДЮЦ або інших навчальних закладах, мають можливість додатково заробляти своєю творчою діяльністю.

Зважаючи на те, що навчальний процес будується на основі новітніх досягнень психологічної та педагогічної наук, враховує сучасний рівень розвитку техніки та технології виробництва, багато випускників спеціальності «Трудове навчання та технології» відкривають свої підприємства з пошиття та в’язання одягу, виготовлення меблів для дому та підприємств, ремонту автомобілів та ін. Отриманні знання та навички з художнього конструювання, оволодіння інформацією про професії в різних видах дизайну випускники даної спеціальності розвивають засобами художньо-технічної творчості, реалізують особистісний творчий потенціал в процесі виконання індивідуальних та колективних творчих проектів, що робить їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

f1

На факультеті працюють висококваліфіковані викладачі, які прагнуть забезпечити якнайкращу професійну підготовку майбутніх фахівців. Для цього вони докладають багато зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з фаху, необхідні для професійної діяльності практичні навички й уміння, впроваджують у навчальний процес передові досягнення сучасної науки, новітні педагогічні технології, спрямовують студентів на глибоке, усвідомлене досягнення знань, навчають працювати творчо, здобувати знання самостійно, прагнуть до всебічного розвитку їх інтелектуальних здібностей.
Одним із найголовніших своїх завдань колектив викладачів вважає також формування у студентів гуманного ставлення до життя, до людей, почуття громадянського обов’язку.

У розпорядженні студентів – сучасні аудиторії, лабораторії, спеціалізовані навчальні майстерні, комп’ютерні класи із доступом до мережі Internet. Навчальну, наукову, художню літературу, періодичні видання студенти мають змогу отримувати у Науковій бібліотеці, та у спеціалізованих методичних кабінетах кафедр. Багато інформації представлено на навчальному сайті у електронній формі: вікі-сайт  Вікі-ЦДПУ; система управління навчанням  Moodle-ЦДПУ; хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ. Це дає змогу інтенсифікувати процес обробки різноманітної інформації. Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, зокрема, до участі у конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться на базі факультету.

f2

На факультеті щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, на яких заслуховуються доповіді студентів-науковців за різними галузями знань. У межах університету видається Збірник наукових праць студентів, де публікуються наукові роботи студентів.

З метою залучення студентів до наукової діяльності на кафедрах створено проблемні групи, наукові гуртки, очолювані провідними викладачами.

Студенти залучаються до участі у наукових конкурсах, олімпіадах різних рівнів. Випускова кафедра активно бере участь у проведенні IІ етапу Всеукраїнської олімпіади серед студентів з усіх профільних для спеціальності дисциплін.

Студентське життя на  факультеті – це не тільки навчання й наукова діяльність, це ще й цікаве дозвілля. Випускова кафедра спеціальності «Трудове навчання та технології» – кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності – намагається зробити студентське дозвілля цікавим, різноманітним. Не стоїть осторонь і студентське самоврядування.

f3

В процесі навчання в університеті Ви отримаєте ґрунтовні теоретичні знання з соціально-економічних, гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін (насамперед з філософії, психології, педагогіки, нарисної геометрії і креслення, основ проектування і моделювання, основ техніки і технологій, машинознавства, основ виробництва, науково-технічної творчості, теорії і методики технологічної освіти, методики навчання креслення, теорії та методики профорієнтаційної роботи, теорії та методики вивчення технологій в старшій школі, методики викладання загально-технічних і спеціальних дисциплін у ПТНЗ, методики викладання загально-технічних дисциплін і методик навчання технологій у ВНЗ, тощо), а також практичні вміння і навички з обробки різноманітних конструкційних матеріалів ручними, електрифікованими інструментами і верстатному обладнанні; проектування і реалізація творчих проектів; комп’ютерної графіки; дизайну. Вдосконалення практичної підготовки здійснюється в процесі навчальних, технологічних, наукових та педагогічних практик на підприємствах, організаціях і в навчальних закладах (школах, ПТНЗ, позашкільних закладах, ВНЗ). Здобуті в ході навчання знання та практичні вміння дають змогу працювати на посадах: вчитель загальноосвітніх навчальних закладів (трудове навчання, технології (технічна праця) та креслення; викладач загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійно- технічному навчальному закладі; викладач (асистент) загально-технічних дисциплін і методик навчання технологій вищого навчального закладу; лаборант.

f4

Наші студенти здобувають ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь магістра.

Сучасний вчитель трудового навчання та технології – представник духовно-моральних і культурних цінностей, взірець інтелекту та ерудиції, покликаний сіяти знання. Визначальним у становленні особистості педагога, як творця і проектувальника власного життя (і в майбутньому життя дітей та юнацтва), є навчання вищезазначеної спеціальності, де створені усі необхідні організаційні, навчальні, методичні, наукові та кадрові умови здійснення процесу професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій як конкурентно-спроможних та мобільних фахівців на сучасному ринку праці. Навчання забезпечене якісним викладанням дисциплін, пошуком, розробкою і впровадженням змісту новітніх інноваційних технологій; професійною підготовкою майбутніх вчителів трудового навчання та технологій а також профільного навчання. Під час навчання студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання та вміння з широкого спектру дисциплін різних напрямків підготовки, зокрема: фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної (теорія і методика трудового навчання та технології, основи харчових технологій та швейного виробництва, нарисна геометрія і креслення, комп’ютерна графіка, декоративно-прикладна творчість та багато інших дисциплін). Основні галузі, сфери діяльності: загальноосвітні навчальні заклади; навчально-виробничі комбінати; позашкільні навчальні заклади (центри художньо-естетичного виховання, будинки творчості, дизайнерські студії); професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ); вищі навчальні заклади (ВНЗ). Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах: вчитель основного загальноосвітнього навчального закладу (трудового навчання і технологій (обслуговуюча праця) та креслення); вихователь; копіювальник технічної документації; кресляр-конструктор; лаборант; вчитель профільного навчання (автосправа, швейна справа, кулінарія), креслення, позашкільного закладу; інструктор із праці; науковий співробітник (методика навчання); викладач загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у ПТНЗ; викладач (асистент) ВНЗ; аспірант науково-дослідних шкіл ВНЗ. Гордістю даної спеціальності є її випускники: приватні підприємці; флористи; майстри декоративно-прикладного розпису; керівники гуртків; власники швейних ательє, творчих студій; директори дизайн-студій і навчальних закладів; керівники адміністративно-управлінського апарату різних сфер обслуговування; провідні науковці зарубіжних країн і України.

f5

Історія розвитку спеціальності бере свій початок у першій половині 90-х рр. ХХ ст., коли вона почала своє існування як «Праця та прикладна творчість» спочатку на природничо-географічному а потім на інженерно-педагогічного факультеті. І лише 1997 року провідною із підготовки студентів за спеціальністю «Трудове навчання» («Трудове навчання та основи інформатики») стала кафедра загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання (ЗТД та МТН) на фізико-математичному факультеті з подальшим ліцензуванням та акредитацією спеціальності «Трудове навчання» (технічна та обслуговуюча праця). 1999 року було змінено спеціалізацію й розпочато прийом студентів на спеціальність «Трудове навчання та основи підприємницької діяльності», а з 2001 року відкрито спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та основи економіки». З 2003 року кафедрою ЗТД та МТН розпочато підготовку студентів старших курсів за спеціалізаціями «Автосправа» та «Конструювання і моделювання одягу», а 2005 року введено спеціалізацію «Технічний дизайн».

Після перейменування кафедри ЗТД та МТН 2013 року у кафедру теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, вона продовжила бути випусковою за напрямом підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» та спеціальностями 7.01010301 і 8.01010301 «Технологічна освіта», які були успішно про акредитовані у 2015 році. Більш детально про історію розвитку випускової кафедри та становлення спеціальності можна подивитися на сторінці факультету.

f6

2016 року було здійснено набір студентів на І-й курс вже за спеціальністю «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)» з профілями навчання: автосправа, технічний дизайн, конструювання та моделювання одягу.

 

2. Кадровий склад.

 

На даний час у складі кафедри теорії і методики технологічної освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності працюють:

завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор М. І. Садовий, депутат Верховної Ради України IV та V скликань (2005–2007 рр.), депутат Кіровоградської обласної ради Двадцять другого скликання (1994–1998 рр.), депутат Кіровоградської міської ради, відмінник народної освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю А. С. Макаренка, знаком Петра Могили та ін.;

доктор педагогічних наук, доктор філософії з професійної педагогіки професор М. В.  Анісімов, член-кореспондент Аерокосмічної академії України, заслужений раціоналізатор професійно-технічної освіти СРСР; 

кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Чубар, відмінник освіти України;

кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець, відмінник освіти України;

кандидат педагогічних наук, доцент С. О. Кононенко

кандидат технічних наук, доцент О. В. Єжова

кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Царенко

кандидат технічних наук, доцент А. І. Ткачук

кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Пуляк

кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Гур’янова

кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Чистякова, заступник декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету;

кандидат педагогічних наук, старший викладач І. Л. Царенко

кандидат педагогічних наук, старший викладач Н. В. Манойленко

кандидат педагогічних наук, старший викладач С. М. Богомаз-Назарова

кандидат технічних наук, старший викладач Д. В. Гринь;

кандидат педагогічних наук, старший викладач Н. В. Мироненко

кандидат педагогічних наук, старший викладач О. М. Щирбул

старший викладач Т. В. Куценко;

старший лаборант, секретар кафедри К. О. Гавриленко;

завідувач лабораторією технічних засобів навчання В. В. Марченко;

завідувач швейною майстернею Т. В. Хріненко;

завідувач лабораторіями електротехніки, радіоелектроніки, технічної механіки Л. М. Аксьонова;

навчальний майстер столярно-виробничої майстерні В. В. Курлов;

завідувач столярно-виробничою майстернею Д. В. Бобров;

завідувач навчально-столярною майстернею І. П. Донець;

завідувач слюсарною майстернею О. В. Назаренко;

старший лаборант кабінету кулінарії Н. В. Остапчук;

завідувач лабораторіями матеріалознавства, правил дорожнього руху, будови автомобіля Р. В. Кривошия;

завідувач швейною майстернею О. В. Щербула;

старший лаборант кабінету кулінарії І. О. Приблуда;

старший лаборант лабораторій теплотехніки та робочих машин О. Ю. Мошуренко

f7

Колектив кафедри активно працює над створенням та модернізацією кабінетів: кулінарії, шкільної декоративної справи, безпеки життєдіяльності та охорони праці, будови автомобіля, правил дорожнього руху, методики трудового навчання; лабораторій: теплотехніки та гідравліки, технічної механіки, радіоелектроніки, електротехніки, матеріалознавства, технічних засобів навчання; майстерень: швейних та столярних, одна з яких є навчальною, а друга виробничою, що уможливило виготовлення меблів для університету. Багато зусиль для створення матеріальної бази кафедри, яка мала 7 лабораторій, 6 майстерень, відділ ТЗН, 6 спеціалізованих кабінетів, доклали доценти кафедри С. О. Кононенко, В. І. Сірий, В. В. Чубар, О. М. Царенко, завідувачі лабораторіями та майстернями – А. І. Ковальчук, М. К. Мошинський, І. П. Донець, Д. В. Бобров, Ю. В. Колтко, В. В. Марченко та інші.

 

3. Студентське життя.

 

Ще 2007 року студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк започаткувала Всеукраїнську акцію «День вишиванки». З кожним роком все більше людей приєднувалися до цього руху і вийшло за межі України. Першими цю ініціативу підтримала українська діаспора Канади, але це стало святом не тільки українців. Кожен, хто серцем почув відлуння традицій свого народу, відзнайшов у «скринях» родових скарбів вишиванки, щоб стати в одному ряду. Весь світ захоплюється роботами як вітчизняних так і всесвітньо відомих дизайнерів, які використовують у своїх колекціях національні традиції. Студенти та викладачі фізико-математичного факультету активно приєдналися до цього руху, багато з них приходять у цей день одягнені як в сучасні, так і в старовинні вишиванки.

f8

20 квітня 2013 року в Кіровограді відбувся Всеукраїнський конкурс дизайнерів одягу «KIROVOGRAD FASHION WEEKEND 2013». Переможницею цього конкурсу стала представнця Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка студентка 51 групи фізико-математичного факультету спеціальності «Технологічна освіта» Висоцька Людмила. Гран-Прі в номінації Pret-a-porter за колекцію «Blaze» вручив головний директор модельного агентства «Rimo» Працков Олександр. Колекції «Blaze» та «Солодка весна» були відмічені представниками та спонсорами: Кіровоградського медіа-порталу «Акула», ательє-магазину Лю Ві, туристичного агентства «Созвездие туризма», агенції «Світ квітів».

f9

2016 року вже вдруге студенти спеціальності «Технологічна освіта» приймали участь в VIII Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій «Бібліомісто щасливих людей». До участі у фестивалі також долучились викладачі кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Підвищеною увагою користувався майстер-клас з виготовлення оберегів – «Мартиничок», який проводила старший викладач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Куценко Тетяна Володимирівна. Діти із захопленням долучались до роботи, а кожен учасник майстер-класу отримав подарунок – власноруч виготовлений виріб.

На загальноміському заході також були продемонстровані наробки студентів декоративно-ужиткового спрямування. Тут можна було побачити вироби з дерева та металу, вишивки, мотанки тощо.