Відповідно до положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка.

Для студентів, які вступили на навчання з 1 вересня 2020 року і навчаються за освітніми програмами та навчальними планами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти, укладеними з урахуванням законодавства про освіту та затверджених рішеннями вченої ради університету , пропонується реалізувати свій вибір шляхом вибору дисциплін із п’яти профілей каталогу вибіркових дисциплін з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін, рекомендованих вченою радою факультету, виноситься на затвердження вченої ради університету у листопаді поточного навчального року, розміщено на офіційному сайті ЦДУ ім. В. Винниченка вкладка «Студенту». 

  1. Спеціальність 014 Середня освіта (Природничі науки)
  2. Спеціальність 014 Середня освіта (Географія та Історія)
  3. Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини)
  4. Середня освіта (Географія та Мова і література (англійська))