OV

Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) впроваджується з 2017 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (раніше студенти навчалися за програмою Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект за спеціальністю 011 Науки про освіту). Програма розрахована на 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці. Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою. Студенти, які успішно засвоїли програму й склали державну атестацію другого рівня вищої освіти (магістр), отримують кваліфікацію: Магістр освіти. Фахівець в галузі інформації та інформаційної аналітики.

 

природничі науки магістр

Освітньо-професійна програма другого (магістерського)  рівня вищої освіти «Середня освіта (Природничі науки)

географія магістрОсвітньо-професійні програми другого  (магістерського) рівня вищої освіти:

 «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота»

2

Магістратура – гарантія Вашого успішного майьбутнього. Сучасний світ – це світ нанотехнологій, цифрової економіки, цифрової школи й освіти загалом, що ставить принципово нові проблеми і вимоги до змісту і методів професійної підготовки майбутніх учителів математики. Адже основою усіх сучасних інноваційних технологій, зокрема й інформаційних, слугує математика: алгебра, математичний аналіз, геометрія, теорія чисел, теорія ймовірностей, математична логіка, теорія алгоритмів, теорія оптимальності різних процесів тощо.

5

Дослідники і науковці, вчені та вчителі фізики – це високопрофесійні люди, здатні не лише бачити та розуміти оточуючий світ, а прогнозувати майбутній розвиток технологій і втілювати ці мрії у життя та навчати цьому молоде покоління.

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) передбачає підготовку спеціалістів, які здійснюють свою діяльність як у педагогічній сфері, так і на виробництві та приватному секторі економіки.

mag trud 1

Магістратуру зі спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта проліцензовано у 2013 році на кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету. Набір буде оголошений у 2014 році.

У магістратурі мають право навчатися випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» спеціальності «Технологічна освіта».

Термін навчання: 10 місяців.

Форма навчання в магістратурі: денна.

Кваліфікація випускника магістратури: викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій.

З 2011 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика».

mag prk 1Право навчатися у магістратурі спеціальності «Прикладна та теоретична статистика»мають випускники бакалаврату 6.040205 «Статистика» та випускники спеціальності 7.04020501 «Статистика». На цей час напрям підготовки «Статистика» відкритий всього в декількох класичних університетах України у тому числі у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.

1

Ви прагнете брати участь у розвитку комп’ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри? Ви бажаєте працювати системним адміністратором, керувати цілим парком комп'ютерів, знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних? Тоді запрошуємо Вас до навчання у магістратурі за спеціальністю «Комп’ютерні науки»!