1Перший набір магістрантів з інформатики був здійснений у 1996 році як наслідок акредитації спеціальності «Інформатика» за IV рівнем. На сьогодні фахову підготовку магістрів спеціальності 8.04030201 Інформатика здійснюють кафедра інформатики, а також кафедра прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ). Ліцензований обсяг становить 3 особи на місця денної та 3 особи на місця заочної форм навчання.

Зарахування випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на спеціальність 8.04030201 «Інформатика» здійснюється приймальною комісією університету згідно правил прийому до ЦДПУ на названий рівень.

2

Магістратура – гарантія Вашого успішного майьбутнього. Сучасний світ – це світ нанотехнологій, цифрової економіки, цифрової школи й освіти загалом, що ставить принципово нові проблеми і вимоги до змісту і методів професійної підготовки майбутніх учителів математики. Адже основою усіх сучасних інноваційних технологій, зокрема й інформаційних, слугує математика: алгебра, математичний аналіз, геометрія, теорія чисел, теорія ймовірностей, математична логіка, теорія алгоритмів, теорія оптимальності різних процесів тощо.

 

OV

Освітня програма Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) впроваджується з 2017 року на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (раніше студенти навчалися за програмою Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект за спеціальністю 011 Науки про освіту). Програма розрахована на 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці. Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою. Студенти, які успішно засвоїли програму й склали державну атестацію другого рівня вищої освіти (магістр), отримують кваліфікацію: Магістр освіти. Фахівець в галузі інформації та інформаційної аналітики.

 

З 2011 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика».

mag prk 1Право навчатися у магістратурі спеціальності «Прикладна та теоретична статистика»мають випускники бакалаврату 6.040205 «Статистика» та випускники спеціальності 7.04020501 «Статистика». На цей час напрям підготовки «Статистика» відкритий всього в декількох класичних університетах України у тому числі у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.

mag trud 1

Магістратуру зі спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта проліцензовано у 2013 році на кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету. Набір буде оголошений у 2014 році.

У магістратурі мають право навчатися випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» спеціальності «Технологічна освіта».

Термін навчання: 10 місяців.

Форма навчання в магістратурі: денна.

Кваліфікація випускника магістратури: викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій.

 5

Магістратура з фізики розпочала свою роботу з 2002 року як наслідок роботи акредитаційної комісії про оцінку  якості  навчальної та науково-методичної діяльності кафедри фізики та методики її викладання нашого університету за IV рівнем акредитації. Згідно висновків цієї комісії  кафедра має можливість готувати магістрів за спеціальністю «Фізика» у кількості 20 осіб денної та 20 осіб заочної форми навчання.

Заняття зі студентами кафедра організовує таким чином, щоб фахові дисципліни, як правило, читалися досвідченими викладачами, що мають науковий ступінь та звання і результативно щорічно працюють з науково-дослідної роботи в галузі розв’язання науково-методичних проблем навчання фізики в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, і зокрема доктори педагогічних  наук професори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Подопригора  Н.В., Сальник І.В., кандидати педагогічних наук, доценти: Волчанський О.В., Чінчой О.О., Сірик Е.П., Трифонова О.М.