Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Кіровоградський державний педагогічний університетімені Володимира Винниченка

Атирауський державний університет імені Х.Досмухамедова (Казахстан)

Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів)

Тракійський університет (м.Стара Загора, Болгарія)

Мозирський державний педагогічний університетімені И.П. Шамякина (Республіка Білорусь)

 

Шановні колеги!

20-23 квітня 2016 року в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбудеться ІІ-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція:у інтернет-режимі обговорення статей з 20 по 23 квітня; у режимі «онлайн» виступи з 10 до 13 години 23 квітня

 

«Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті»

 

Основні напрямки роботи конференції

  1. Інноваційні підходи до прогнозування змісту природничої, технологічної та професійної освіти.
  2. Методичні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентівта учнів.
  3. Методологічні підходи навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін в сучасному технологічному суспільстві
  4. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку природничої, технологічної та професійної освіти.
  5. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничій, технологічній та професійній освіті.
  6.  Сучасні досягнення у природничих, професійних та методичних науках.

Голова оргкомітету:
Семенюк О. А. – доктор філологічних наук, професор, ректор КДПУ ім. В. Винниченка

Заступники голови:

Садовий М. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка

Величко С.П. – докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В.Винниченка.

Оргкомітет:

Акіра Іон – доктор фіз.-мат. наук, конференціар, зав. кафедрою математичних і природничих наук Інституту педагогічних наук, м. Кишинів (Республіка Молдова);

Анісімов М. В. – доктор пед. наук, професор кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Артюшина М.В. - доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України;

Болілий В. О. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, помічник ректора з питань інформатизації КДПУ ім. В. Винниченка;

Головко М. В. – канд пед. наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту  педагогіки НАПН України;

Єжова О. В. – канд. техн. наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка, модератор конференції;

Імашев Г. І. – доктор пед. наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін Атирауського державного університету ім. Х. Досмухамедова (Республіка Казахстан);

Кралевич І. Н. - канд пед. наук, доцент, проректор з наукової роботи Мозирського державного педагогічного університету імені И.П. Шамякина (Республіка Білорусь);

Мартинюк М. Т. – доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України;

Ріжняк Р.Я. – доктор іст. наук, професор кафедри математики, декан фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка;

Рябець С. І. - канд. техн. наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності КДПУ ім. В. Винниченка;

Сергієнко В.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії НПУ імені М. П. Драгоманова; 

Царенко О. М. - канд. техн. наук, професор кафедри фізики та методики її викладання КДПУ ім. В. Винниченка;

Цинкова А. К. – професор, доктор по філософії кафедри навчання та інформаційних технологій Тракійського університету (Болгарія).

 

Умови участі у конференції

 

До участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, вчителі і викладачі загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, науковці, фахівці-практики, докторанти, аспіранти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції до 28 березня 2016 року слід подати до оргкомітету такі матеріали в електронному та паперовому вигляді :

- заявку (зразок додається), в файлі з назвою «прізвище_заявка», або за посиланням http://goo.gl/forms/8NXucBrE5n;

- текст доповіді (та/або тези) у паперовому та електронному варіантах, без нумерації сторінок, в файлі з назвою «прізвище_стаття»;

- відгук-рекомендацію наукового керівника на статтю (для учасників без наукового ступеню), завірений печаткою відділу кадрів та відсканований, в файлі з назвою «прізвище_відгук»;

- копію платіжного доручення або переказу, з вказаним прізвищем автора (обов’язково) статті, в файлі з назвою «прізвище_оплата».

Всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.

За особисту участь у конференції учасники отримають сертифікат.

 

До друку приймаються статті, де присутні обов’язкові елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спираються автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів; висновки і перспективи подальших розвідок  напряму. (Відповідно до вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 року № 1-02/3).З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, методи дослідження (згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз), виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

 

Вимоги до оформлення статей:

- набір здійснюється в редакторі Word, збереження у форматі .doc, .docxабо .rtf українською, російською чи англійською мовами;

- тип шрифту – TimesNewRoman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;

- формат А4;  поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм;

- обсяг статті 8-12 сторінок друкованого тексту, без нумерації сторінок.

В лівому верхньому кутку УДК. Посередині тексту великими літерами  жирним шрифтом назва статті.

Через один інтервал нижче повністю ім'я і прізвище, у дужках місто, держава.

Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською, російською (по 5-10 рядків) та англійською мовою (12-15 рядків) після назви статті, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова - жирним шрифтом). У анотаціях згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз необхідно відобразити такі елементи: мета статті, метод або методологія дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Приклад оформлення

Посилань в тексті має бути не менше 5. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80], де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97].

Через рядок після тексту статті після слова «Бібліографія» в алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2008. – № 3).

На останній сторінці відомості про автора із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю), посади, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи. Всі дані подаються без скорочень. Коло наукових інтересів автора.

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти», який внесено до переліку наукових фахових видань України (наказ №54 від 25 січня 2013 року).

Тези обсягом 2-3 сторінок, оформлення за такими ж вимогами, без анотацій. Заголовок тез може не співпадати з темою статті.

 

Вартість друку однієї сторінки (повної чи неповної) збірника та тез 25 грн.

Оплата здійснюється на  картку “Приват-банку” 5168 74234840 6533.

Заявку на участь у конференції та матеріали статей надсилати до 28 березня 2016 року в електронному вигляді на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

або на диску та паперових носіях: КДПУ ім. В. Винниченка, кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006

Контактна особа: Єжова Ольга Володимирівна

тел. +38 0664814558

Заступник голови оргкомітету: Садовий Микола Ілліч, тел. 050 457 08 58, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заявку учасника можна оформити за посиланням http://goo.gl/forms/8NXucBrE5n

 

Заявка учасника

науково-практичної конференції

«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧІЙ,ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

Прізвище, ім'я, по батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Науковий керівник (за наявності)  
Організація, вуз  
Посада  
Домашня/службова адреса  
№ відділення «Нової Пошти» (куди буде вислано збірник)  
Мобільний телефон  
E-mail  
Тема доповіді  
Секція №  
Форма участі у конференції

очна, заочна (непотрібне видалити)