Tryfonova

В.о. завідувача кафедри математики та цифрових технологій, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

Освіта: Кіровоградський педагогічний державний імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2004 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: в.о. завідувача кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Учене звання: професор

butuzova

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009 р. Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика». Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти. Викладач математики.

Напрями наукової та професійної діяльності: методика навчання математики, дистанційне навчання, ІКТ в навчанні математики.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання» (2014 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади забезпечення наступності навчання математичних дисциплін в системі «школа – університет педагогічного профілю» (2021 р.)

pasichnik доктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст. (2018 р.).

Тема кандидатської дисертації: Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-економічного циклу (2001 р.).

Наукові інтереси: економіка та  історія економічної думки; оцінювання та вимірювання в освіті; міждисциплінарні дослідження.

Має понад 150 наукових публікацій. 

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

Плічко А Мдоктор фізико-математичних наук, професор кафедри математики та цифрових технологій

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Математика», 1972 р.

  • Наукові інтереси: функціональний аналіз, теорія ймовірностей, історія математики. Основні напрямки науково-дослідної роботи пов’язані з дослідженням структури просторів Банаха та випадкових величин зі значеннями в цих просторах.

Тема докторської дисертації: Студії з теорії дуальності просторів Банаха. (1993 р.).

Тема кандидатської дисертації: Деякі питання теорії двоїстості банахових та топологічних векторних просторів (1975 р.).

riznyakдоктор історичних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, 2015 рік).

Наукові інтереси: технології навчання математики, історія науки і техніки.

Має біля 200 наукових та науково-методичних публікацій.

Sadovij доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1970 р.

Посада: професор кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Учене звання: професор

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018); Сучасні освітні технології у підготовці фахівців технологічної та професійної освіти (номер держ. реєстр. 0123U100957, 2022–2024); Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (номер держ. реєстр. 0122U201725, 2022–2024).

akbash2кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів» (2013 р.)

Наукові інтереси: теорія екстремальних значень, аналіз даних та комп’ютерна статистика, міждисциплінарні дослідження.

Автор понад 50 наукових та методичних друкованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

voinolovschкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя» (спеціалізована вчена рада Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.Д. Драгоманова, м. Київ, 2001 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів математики; теорія ймовірностей, дискретна математика.

Автор понад 75 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

gurtovyiкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині (2008 р.)

Наукові інтереси: хвильові рухи в шаруватих рідинах; моделювання фізичних процесів за допомогою сучасних програмних засобів.

Автор понад 70 наукових, навчально-методичних праць, серед яких публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection. Учасник ряду держбюджетних тем, присвячених дослідженню хвильових рухів в гідродинамічних системах.

klyuchnuk1кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема дисертації: “Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 2010 р.)

Наукові інтереси: асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь.

Має біля 70 наукових публікацій 9 з яких входять до бази даних SCOPUS. Щорічно бере участь у міжнародних наукових конференціях та  має 4 навчально - методичних посібника.

Відзнаки: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

lunova

 доктор філософії PhD, старший викладач кафедри

Освіта: 2007 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Прикладна математика». 2012 р. закінчила КНТУ та здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту. 2015 р. закінчила КДПУ ім. В. Винниченка та здобула ступінь спеціаліста за спеціальністю «Інформатика».

Посада: старший викладач кафедри математики та цифрових технологій ЦДУ імені Володимира Винниченка

Наукові інтереси: математичне моделювання, система комп’ютерної алгебри Maple, стохастичні хвильові процеси.

Тема дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 113 Прикладна математика: Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах (2021 р.)

makarchukкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень (2014 р.)

Наукові інтереси: розподіли випадкових рядів з дискретними доданками, характеристичні функції розподілів типу Джессена-Вінтнера..

Має понад 15 наукових публікацій.

Має сертифікат про знання іноземної мови на рівні В2.

nichishinaкандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Інтегративний  підхід  до  вивчення математичних  дисциплін  у  процесі  підготовки майбутніх  вчителів  математики» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград, 2008 р.)

Наукові інтереси: проблеми неперервної педагогічної освіти, інтеграція в освіті, методика навчання математики.

Автор 34 науково-методичних публікацій, серед яких 7 – навчально-методичні посібники.

Соменко Дмитро Вікторович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.)

Наукові інтереси: проблеми розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології); технології 3D друку; освітня робототехніка.

haletskaкандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: Напівдсконалі 2-кільця та модулі над ними (1995 р.)

Наукові інтереси: алгебра, математична логіка, математика фінансів і страхування, дослідження сучасних засобів освіти

Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій

yaremenkoкандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики

Тема кандидатської дисертації: «Бірядні кільця і модулі над ними», спеціальність 01.01.06 – математична логіка, алгебра і теорія чисел (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1988 р.).

Наукові інтереси: теорія кілець, методика навчання математики.

Має близько120 наукових та навчально-методичних публікацій.

Доніченко Юстарший лаборант кафедри математики

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка (2020). Спеціальність «Математика»

Магістратура: Спеціальність «Математика» (з 2020 р.)