1. WELCOME– загальна характеристика спеціальності «Статистика»

 2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Статистика»– це серйозно

 3. Підготовка магістрів спеціальності «Статистика» – це надсерйозно

 4. Ресурсне забезпечення спеціальності

 5. Студентське життя – активно, весело, цікаво

 6. Виробнича практика – перші кроки до професії

 7. Кваліфікаційна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

1. WELCOME– загальна характеристика спеціальності «Статистика»

Підготовка фахівців, які володіють знаннями і компетентностями в галузі статистики, математики та цифрових інформаційних технологій, здатних до побудови та аналізу математичних моделей стохастичних систем і явищ, прогнозування поведінки та виявлення закономірностей у природничих, соціальних, фінансово-економічних, страхових процесів, здійснюється у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на факультеті математики, природничих наук та технологій за освітньою послугою у галузі знань

11 Математика та статистика спеціальності 112 Статистика (Освітньо- професійні програми: «Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика», «Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка»).

Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями методів прогнозування, сучасних цифрових інформаційних технологій та програмних продуктів. Статистика у всьому світі відноситься до так званих системно-аналітичних спеціальностей і є аналітичною і універсальною за своїм змістом і призначенням. Аналітики потрібні практично в кожній компанії, де є що підраховувати, систематизувати та прогнозувати. На думку експертів, у ХХІ столітті, системний аналітик увійде до четвірки найбільш затребуваних фахівців у світі.  Випускник спеціальності Статистика здатний виконувати професійні роботи у компаніях різноманітного профілю, включаючи бізнес-структури, банки, ІТ компанії, промислові виробництва, а також академічні та науково-дослідні інститути та навчальні заклади.

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка вперше акредитовано спеціальність 6.080100 Статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у 2008 році, у 2010 році акредитовано підготовку фахівців за спеціальністю 7.04020501 Статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», а у 2011 – ліцензовано підготовку фахівців за спеціальністю 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». За переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року спеціальність «Статистика» віднесена до галузі знань «Математика та статистика». З 2018 року студенти мають можливість навчатися за освітньо-професійною програмою «Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика», а з 2022 року ‑ «Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка».

Обравши навчання за спеціальністю «Статистика»  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ви отримаєте сучасну професію найвищої кваліфікації, впевненість та фінансову незалежність і забезпеченість у майбутньому.

Наші випускники спеціальності «Статистика» працюють в органах статистики, на державних та приватних підприємствах, фірмах, біржах, в банках, страхових та інвестиційних компаніях, податкових установах та інших структурах.

12

Якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою особистістю, бажаєте бути успішним у житті – спеціальність «Статистика» факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки Вашого навчання незабутніми для Вас та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Статистика»– це серйозно

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 11 Математика та статистика – спеціальність 112 Статистика (ліцензований обсяг – 30 осіб), освітня кваліфікація: Бакалавр статистики.

Підготовка здійснюється за освітньо-професійними програмами «Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика», «Інтелектуальний аналіз даних та цифрова економіка».

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють знаннями і компетентностями в галузі математики, статистики та цифрових інформаційних технологій, здатних до побудови та аналізу математичних моделей, експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні складних стохастичних явищ, прогнозуванні поведінки та виявленні закономірностей у даних великого обсягу

Термін навчання становить 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти або 2 роки 10 місяців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Форма навчання денна.

Навчання на даній спеціальності передбачає поглиблену підготовку в області математичних дисциплін, яка дозволяє студентам опанувати теорію ймовірностей, теорію випадкових процесів, методи обчислень, актуарну математику, математичне моделювання, та ін.

Згідно з навчальним планом підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти спеціальності «Статистика» вивчають  обов’язкові дисципліни циклу загальної підготовки та дисципліни професійної підготовки, серед яких інтелектуальний аналіз даних, математична статистика, програмування та бази даних, методи оптимізації та дослідження операцій, статистика та цифрова економіка та ін. Крім цього студенти мають можливість вивчати ряд вибіркових дисциплін.

Вивчення блоку дисциплін практичної та професійної підготовки забезпечує випускників спеціальності необхідними знаннями для вирішення, наприклад, таких завдань:

 • Використання в практичній діяльності спеціалізованого статистичного програмного забезпечення, застосування статистичних процедур для аналізу даних за допомогою обчислювальної техніки та цифрових програмних засобів.
 • Моделювання реалізацій випадкових величин і процесів та використання результатів моделювання для верифікації й аналізу ефективності статистичних процедур.
 • Побудова математичних моделей природничих, соціальних, фінансово-економічних, страхових процесів та вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах цифровізації економіки.

 

3. Підготовка магістрів спеціальності «Статистика» – це надсерйозно

З 2011 року кафедрою прикладної математики, статистики та економіки фізико-математичного факультету було відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика», а з 2018 року було акредитовано освітню діяльність другого (магістерського) рівня за спеціальністю 112 Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика), ступінь вищої освіти – магістр, назва кваліфікації: Магістр статистики. Професіонал-статистик).

Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Право навчатися у магістратурі  спеціальності «Статистика» мають випускники бакалаврату всіх спеціальностей, але , звичайно, найвищі шанси у бакалаврів спеціальності «Статистика».

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові результати комплексу наук пов’язаних з підготовкою фахівців, які володіють знаннями і компетентностями в галузі статистики та сучасних інформаційних технологій, здатних до побудови та аналізу математичних моделей стохастичних систем і явищ, прогнозування поведінки та виявлення закономірностей у даних великого обсягу організаційних, природничих, соціально-економічних та фінансових систем, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра фахівця зі статистики та інформаційних технологій. Це забезпечується, насамперед, блоком дисциплін професійно-практичної підготовки такими, як «Випадкові процеси та їх застосування», «Стохастичне програмування», «Аналіз даних та комп'ютерна статистика», «Експоненціальні статистичні структури», «Математика фінансів та страхування», «Статистичне моделювання та прогнозування», «Сучасні проблеми теорії ймовірності та математичної статистики»,» Application of random processes: selected problems / Застосування випадкових процесів: вибрані питання», «Big data/Великі масиви».

Випускники магістратури підготовлені до науково-дослідної, організаційно-управлінської, аналітичної, проектної  та інноваційної діяльностей. Магістр з фінансової, комп’ютерної та страхової статистики може обіймати такі посади, як молодший науковий співробітник у сфері статистики; аналітик-статистик; аналітик-математик; аналітик у сферах страхування, інформаційних технологій, комунікації та управління, може працювати в фінансових компаніях, страхових та IT компаніях, державних установах, викладати статистичні дисципліни у закладах освіти.

3

Перший випуск магістратури спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» (2013 рік)

4. Ресурсне забезпечення спеціальності

Матеріально-технічна база університету  повною мірою дозволяє вести підготовку фахівців за cпеціальністю 112 Статистика  у відповідності до вимог навчальних планів та освітніх програм. Кількість та якість технічного й комп’ютерного оснащення дає можливість забезпечити належний рівень навчального процесу. 

Спеціальність «Статистика» забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням, навчальними та методичними матеріалами. Значна частина навчально-методичних матеріалів розташована в системі дистанційної освіти Moodle-КДПУосвітньому середовищі «Вікі КДПУ» на базі MediaWiki та університетському репозитарії.

5. Студентське життя – активно, весело, цікаво

Факультет математики, природничих наук та технологій – це рідний та затишний дім, і усі ми – студенти та викладачі – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське життя студентів спеціальності «Статистика» яскраве та динамічне, якщо приймати активну участь у громадському житті університету та факультету.

4

 Студенти спеціальності «Статистика» у команді КВК «Вектор» (2015 р.)

До свят та урочистих дат студенти готують веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», «Палітра моди», КВК, «Супер студентка», «Закохана пара», виставки виробів художнього мистецтва, інтелектуальні ігри та круглі столи між студентами та викладачами.

5

Переможниця конкурсу «Міс фізмат факультет» 2011року Снідевич Анастасія та представниці студентського самоврядування – студентки спеціальності «Статистика»

Для студентів спеціальності «Статистика» діють гуртки за інтересами та проблемні групи. Студенти беруть активну участь в наукових дослідженнях, конкурсах, публікують результати своїх досліджень.

6. Виробнича практика – перші кроки до професії

Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення виробничих практик, які заплановані навчальними планами і проводяться у державних і приватних установах та підприємствах різних галузей України.

Мета виробничої практики:

 • ознайомлення з характером і особливостями майбутньої професії;
 • вивчення основних форм звітності та обробки статистичних даних в даному закладі;
 • вивчення основної документації даного закладу;
 • ознайомлення з програмами та з застосуванням сучасної комп’ютерної техніки, які використовуються в даній установі;
 • поглиблення, систематизація та закріплення знань, здобутих в процесі теоретичного навчання, тощо.

Бази виробничих практик:

1)Головне управління статистики в Кіровоградській області

6

Види роботи практикантів у Головному управлінні статистики:

 • внесення статистичної інформації до різноманітних статистичних формулярів, форм тощо;
 • збір інформації для статистичних щорічників, її математико-статистична обробка;
 • введення фінансових звітів до всеукраїнської бази даних;
 • ознайомлення з новою програмою контролю за прибутками підприємств «Фінансовий моніторинг», тощо.

78

Студенти спеціальності «Статистика» біля місця проходження виробничої практики – Головного управління статистики в Кіровоградській області

2) Банківська система

Види роботи практикантів у банківських установах:

 • вивчення основних правових документів, які регулюють статистичну звітність банківської установи, що подається до Національного банку України;
 • робота з клієнтами банку;
 • перевірка пакету документів власників платіжних карток;
 • робота з архівними документами;
 • ознайомлення з новими програмами кредитування (купівля нерухомості та автомобілів).

3) Система страхування:

Філія м. Кіровоград ПрАТ акціонерної страхової компанії ІНГО УКРАЇНА; Філія м. Кіровоград ПрАТ акціонерної страхової компанії «УНІКА»; ПАТ Страхова компанія «АРМА», м. Київ, тощо.

910

Студенти спеціальності «Статистика» на місцях проходження виробничої практики

4) Інші установи:

Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», Управління Пенсійного фонду України в м. Кіровоград, Фінансове управління Кіровоградської районної державної адміністрації; Дитяча екологічна громадська організація «Флора», м. Кіровоград; Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів Кіровоградської області, тощо.

Види роботи практикантів у медичних закладах, поліклінічних об'єднаннях:

 • введення статистичної інформації до бази даних;
 • статистичний аналіз динаміки захворювань за класами хвороб;
 • заповнення медичних бланків, формулярів, форм статистичною інформацією, тощо.

7. кваліфікаційна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

Теми магістерських та кваліфікаційних робіт випускників спеціальності «Статистика» говорять самі за себе. Це сучасні статистичні дослідження у різних соціально-економічних галузях, отримані на основі реальних даних. Актуальні теми дипломних робіт обираються студентами разом з науковими керівниками з урахуванням приорітетів та майбутнього працевлаштування випускника.

Ознайомтесь з тематикою робіт студентів випуску 2021 року:

 • Апроксимація динаміки ринкових процесів з прогнозною оцінкою
 • Аналіз демографічної ситуації в Україні за допомогою багатофакторної регресії
 • Вплив показників пандемії на соціально-економічні показники в Україні та Світі
 • Ймовірнісний аналіз бінарних ігор з неоднорідною системою ставок
 • Знаходження квантилів ймовірнісних розподілів на основі інтерполяційних поліномів
 • Регресійний аналіз факторів впливу на глобальне потепління
 • Оцінка та моделювання інвестиційної привабливості України
 • Короткострокове та довгострокове прогнозування кліматичних змін у місті Кропивницький
 • Статистичне моделювання, оцінка та прогноз економічної безпеки України
 • Статистичний аналіз смертності в умовах пандемії
 • Неоднорідна ймовірнісна схема Бернуллі
 • Статистична оцінка, моделювання та прогноз безробіття в Україні
 • Статистичний аналіз соціально-економічних показників України та країн ЄС за 2020 рік
 • Статистична оцінка міжрегіональної диференціації доходів населення
 • Дослідження явища сезонності за допомогою ARIMA моделей