СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СТАТИСТИКА: Прогнозуй свою фортуну!

 Статистика

 1. WELCOME– загальна характеристикаспеціальності «Статистика»
 2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Статистика» – це серйозно
 3. Підготовка магістрів спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» – це надсерйозно
 4. Студентське життя – активно, весело, цікаво
 5. Виробнича практика – перші кроки до професії
 6. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування (теми 2015 р.)
 7. ЦДПУ ім. В.Винниченка надає якісні освітні послуги
  7.1. Кадровий склад
  7.2. Матеріально-технічна база

1. WELCOME– загальна характеристикаспеціальності «Статистика»

Освітня програма спеціальності «Статистика» призначена для підготовки фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері економічних послуг для збору та обробки інформації, а також аналізу, планування, прогнозування соціально-економічних явищ та процесів. Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку. В усіх зарубіжних вузах блок зі статистики є невід’ємною частиною навчальних планів кожної економічної спеціальності. Адже це та база, без якої жоден економіст не може успішно керувати маркетинговою фірмою, банком, інвестиційною компанією. Статистика в усьому світі відноситься до так званих системно-аналітичних спеціальностей і є аналітичною і універсальною за своїм змістом і призначенням. Аналітики потрібні практично в кожній компанії, де є що підраховувати, систематизувати та прогнозувати. На думку експертів, у ХХІ столітті, системний аналітик увійде до четвірки найбільш затребуваних фахівців у світі.

У 2008 році у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка вперше акредитовано спеціальність 6.080100 Статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», у 2010 році акредитовано підготовку фахівців за спеціальністю 7.04020501 Статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», а у 2011 – ліцензовано підготовку фахівців за спеціальністю 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». У Кіровоградській області не існує інших вищих навчальних закладів, які надають такі освітні послуги.

За переліком галузей знань і спеціальностей 2015 року спеціальність «Статистика» віднесена до галузі знань «Математика та статистика».

Обравши навчання за спеціальністю «Статистика» на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ви отримаєте сучасну професію найвищої кваліфікації – найбільш високо оплачувану в Європі, а також впевненість у майбутньому та фінансову незалежність і забезпеченість.

Ми готуємо професійно компетентних, високоінтелектуальних і креативних фахівців зі статистики, здатних вирішувати актуальні завдання економіки та швидко адаптуватись до сучасних умов. Наші випускники спеціальності «Статистика» працюють в органах статистики, на державних та приватних підприємствах, фірмах, біржах, в банках, страхових та інвестиційних компаніях, податкових установах та інших структурах.

image003 image004 image005

Предметом професійної діяльності фахівця-статистика є вивчення та прогнозування тенденцій економічних, соціальних та інших явищ на основі обробки статистичних досліджень: фінансових показників в різних галузях економіки, опитування населення з життєво важливих проблем, екзіт-полів під час голосування, тощо.

Фахівці-статистики потрібні як на державних підприємствах, більшість яких мають статистичні відділи, так і на приватних фірмах, де останнім часом все більше зростає попит на фахівця-статистика.

Не обходиться без статистиків і в банківській системі для роботи у відділах, що потребують знань при визначенні середніх величин прибутковості суб’єктів господарської діяльності, визначення ефективності інвестиційних проектів, середньої і зваженої ставки відсотку за різними кредитами, зокрема, державними, комерційними, банківськими, іпотечними, лізинговими та іншими. Слід також зауважити, що дуже гостро стоїть проблема проведення стохастичного аналізу портфельних інвестицій та платіжних зобов’язань, що неможливо без професійних знань та умінь статистика.

Бурхливо розвивається в Україні страхова справа і тут як ніколи потрібні випускники спеціальності «Статистика» та «Прикладна та теоретична статистика» – особливо, статистики, що можуть набути найвищої кваліфікації – АКТУАРІЙ. Перед актуаріями постають задачі підготовки аналітичної інформації для прийняття рішень при:

 • формуванні страхових тарифів та визначенні платіжних внесків за страхові послуги;
 • оцінюванні та формуванні оптимального складу страхового портфеля;
 • аналізі грошових потоків та моделюванні активів та зобов’язань для визначення інвестиційної стратегії, розподілі капіталу та інвестиційного прибутку по різних класах бізнесу і визначенні прибутковості капіталу;
 • прогнозуванні фінансово-економічних показників страхової діяльності компанії та оцінці рівня страхових резервів;
 • виборі структури та оптимізації параметрів перестрахувального захисту страхового портфеля.

Якщо Ви відчуваєте потребу в знаннях, ведете активний спосіб життя, захоплюєтеся сучасними технологіями, є творчою особистістю, бажаєте бути успішним у житті – спеціальність «Статистика» фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка чекає на Вас, щоб зробити роки Вашого навчання незабутніми та корисними для Вашої майбутньої кар’єри.

 

2.Підготовка бакалаврів спеціальності «Статистика»– це серйозно

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» за напрямом підготовки 6.040205 «Статистика» або за новим переліком – спеціальність «Статистика» галузі знань «Математика та статистика» (ліцензований обсяг – 30 осіб), кваліфікації 3119 стажист-дослідник (у галузі статистики та актуарної математики) з узагальненим об’єктом діяльності: фізико-математичні науки, інформаційні системи.

image006 image007 image008 image009

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр спеціальності «Статистика» згідно Державного стандарту передбачає підготовку фахівців, які можуть обіймати первинні посади: стажист-дослідник, викладач-стажист, асистент актуарія, асистент економіста-статистика, асистент математика та асистент економіста-демографа, що здатні виконувати відповідні професійні роботи. Для того, щоб фахівець міг обіймати зазначені посади, варіативна частина підготовки включає в обсязі, достатньому для набуття необхідних навичок та компетенцій такі курси: «викладач-стажист» – курси педагогіки, психології та педагогічну практику; «асистент актуарія» – курси з теорії фінансів та теорії страхового та фінансового ризику; «асистент економіста-статистика» – курси з економічних обчислень та регресійного аналізу (економетрики), «асистент економіста-демографа» – курси з демографії та регресійного аналізу (економетрики); «асистент математика» – курси з дискретної математики, аналітичної геометрії та алгебри і теорії чисел.

Перелік навчальних дисциплін спеціальності «Статистика»

Нормативна частина

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

 • Історія України
 • Іноземна мова
 • Українська мова
 • Філософія

Цикл фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовкиimage011

 • Актуарна математика
 • Алгебра
 • Геометрія
 • Диференціальні рівняння
 • Математичний аналіз: функції однієї змінної

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Безпека життєдіяльності
 • Інформатика та програмування
 • Комплексний аналіз
 • Математична статистика
 • Математичний аналіз: функції багатьох змінних
 • Охорона праці
 • Рівняння математичної фізики
 • Теорія ймовірностей
 • Теорія міри та інтеграла
 • Функціональний аналіз

Варіативна частинаimage010

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Історія науки і техніки
 • Основи підприємницької діяльності

Цикл природничо-наукової підготовки

 • Алгебра і теорія чисел
 • Варіаційне числення та методи оптимізації

Цикл професійної та практичної підготовкиimage012

 • Аналіз динаміки часових рядів
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Дискретна математика і комбінаторний аналіз
 • Диференціальна геометрія та топологія
 • Комп’ютерні статистичні пакети
 • Математична логіка з елементами нечіткої логіки
 • Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Методи економічних обчислень
 • Моделювання випадкових процесів у механіці та економіці
 • Основи статистичної механіки
 • Регресійний аналіз та асимптотична статистика
 • Статистичні методи в освіті
 • Фінансовий аналіз та теорія фінансів
 • Основи економетрії
 • Основи страхової та банківської справи
 • Статистика та економічна статистика

 

3. Підготовка магістрів спеціальності «Прикладна та теоретична статистика – це надсерйозно

З 2011 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика» (за переліком-2015 «Статистика» – освітньо-професійний рівень магістр, освітній рівень: повна вища освіта, кваліфікація: 2122.1 Молодший науковий співробітник (статистика), професійна кваліфікація: 2310.2  Викладач вищого навчального закладу з узагальненим об’єктом діяльності: дослідження фундаментального та прикладного характеру у галузі статистики, стохастики та математики; стохастичне моделювання організаційно-економічних систем; інформаційні системи; системна аналітика та експертиза ризиків; особистість як об’єкт педагогіки).

Право навчатися у магістратурі спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» мають випускники бакалаврату всіх спеціальностей, але найвищі шанси у бакалаврів та спеціалістів спеціальності «Статистика». На цей час спеціальність «Статистика» відкрита всього в декількох класичних університетах України у тому числі у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.

За планом підготовки спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» є великий блок дисциплін професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки: вибіркові обстеження, випадкові процеси та їх застосування, параметрична та непараметрична статистика, математика фінансів та страхування, теорія ризиків в економіці та страхуванні, імовірнісні методи дослідження операцій, статистичний аналіз даних та комп’ютерна статистика, вибрані питання статистики, науковий семінар.

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки: ділове спілкування іноземною мовою, методологія та організація наукових досліджень, інтелектуальна власність, цивільний захист, охорона праці в галузі, педагогіка вищої школи, психологія вищої школи. Також в залежності від спеціалізації частина дисциплін виноситься на вибір студента.

Перелік навчальних дисциплін спеціальності «Прикладна та теоретична статистика»

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовкиimage014

 • Філософія науки
 • Цивільний захист

Дисципліни професійної підготовки

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Статистичне моделювання та стохастичне програмування
 • Випадкові процеси та їх застосування
 • Аналіз даних та комп'ютерна статистика
 • Динамічні системи (статистичний аспект)
 • Математика фінансів та страхування
 • Теорія ризиків в економіці та страхуванні

Спеціалізація №1. Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика

 • Експоненціальні статистичні структури
 • Історія статистики
 • Економіко-статистичний практикум на ПК
 • Банківська та страхова справа
 • Фінансова та страхова статистика

Спеціалізація №2. Інформаційні технології в економіко-статистичних дослідженнях

 • Теорія фракталів
 • Нейронні та байесівські мережі
 • Практикум з обробки даних на ПК
 • Інформаційні технології обробки статистичних даних
 • Імітаційне моделювання

Дисципліни вибору з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік 3.1

 • Вибіркові обстеження
 • Психологія вищої школи

Перелік 3.2

 • Екстремальні задачі у статистиці
 • Педагогіка вищої школи

Перелік 3.3

 • Інтернет-банкінг
 • Методика викладання статистико-економічних дисциплін у вищій школі

 image015

4. Студентське життя – активно, весело, цікаво

Фізико-математичний факультет – це рідний та затишний дім, і усі ми – студенти та викладачі – дружня факультетська родина, яка спільними зусиллями може втілювати будь-які ідеї та здійснювати будь-які мрії. Студентське життя студентів спеціальності «Статистика» дуже яскраве, якщо приймати активну участь у громадському житті університету, факультету.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав і інтересів студентів фізико-математичного факультету, їхню участь в управлінні ЦДПУ.

Органи студентського самоврядування (за чинним законодавством):

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в виші;
 • розпоряджаються коштами й іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
 • виконують інші функції.

Студентське самоврядування робить дозвілля студентів максимально захоплюючим та цікавим. Для цього функціонують спеціальні відділи, які займаються організацією та проведенням культурно-масових, спортивних, навчальних та розважальних заходів. Фізико-математичний факультет – це єдиний факультет університету, на якому функціонує радіомережа. Кожної перерви на факультеті звучить музика, яку на свій смак підбирають студенти.

Студенти спеціальності «Статистика» у команді КВК «Вектор» Студенти спеціальності «Статистика» у команді КВК «Вектор» (2015 р.)

До свят та урочистих дат студенти готують веселі та змістовні тематичні програми. Серед основних розважальних заходів – це конкурси «Міс факультет» та «Містер факультет», творче змагання першокурсників «Вернісаж талантів», «Палітра моди», КВК, «Супер студентка», «Закохана пара», виставки виробів художнього мистецтва, інтелектуальні ігри та круглі столи між студентами та викладачами.

Міс фізмат факультет

Переможниця конкурсу «Міс фізмат факультет» 2011року Снідевич Анастасія та представниці студентського самоврядування – студентки спеціальності «Статистика»

Для студентів спеціальності «Статистика» діють гуртки за інтересами та проблемні групи:

 • Дослідження соціально-економічних явищ та процесів в Україні;
 • Математичне моделювання;
 • Математична логіка з елементами нечіткої логіки;
 • Сонячна активність та її наслідки;
 • Математичне моделювання фізичних процесів;
 • Управління – керівництво – менеджмент у ХХІ ст.

До послуг студентів є мовний центр, заняття у якому дають можливість вільного спілкування іноземними мовами: англійською, німецькою та навіть китайською.

Молодіжний театр «Резонанс» при ЦДПУ ім. В. Винниченка допомагає розкрити творчий потенціал та проявити себе у колективі, на сцені. Під чуйним керівництвом заслуженої актриси України Дейнекіної Ірини Іллівни до глядача постійно виходять нові вистави. Театр «Резонанс» відкриває двері для кожного, хто бажає вчитися, постійно проходять заняття із акторської майстерності, сценічного руху та мови.

Всі іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються місцями в гуртожитку, який розміщений за 15 хвилин ходу від корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт, тому студентів чекають затишні та теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.

 

5. Виробнича практика – перші кроки до професії

Основні результати вивчення нормативних дисциплін та дисциплін, що вільно обираються студентами із запропонованих спеціальних курсів, знаходять своє застосування під час проведення виробничої та асистентської практик, які заплановані навчальними планами і проводяться у державних і приватних установах та підприємствах різних галузей України.

Студенти спеціальності «Статистика» згідно навчального плану у 6 семестрі (третій рік навчання) проходять виробничу практику. Термін проходження виробничої практики – 6 тижнів.

Студенти спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» згідно навчального плану у 3 семестрі (другий рік навчання) також проходять виробничу практику (6 кредитів), термін проходження якої – 6 тижнів. Виробнича практика для магістрантів може включати асистенську практику обсягом 3 кредити за умови її проходження у вищому навчальному закладі на посаді асистента.

Мета виробничої практики:

 • ознайомлення з характером і особливостями майбутньої професії;
 • вивчення основних форм звітності та обробки статистичних даних в даному закладі;
 • вивчення основної документації даного закладу;
 • ознайомлення з програмами та з застосуванням сучасної комп’ютерної техніки, які використовуються в даній установі;
 • поглиблення, систематизація та закріплення знань, здобутих в процесі теоретичного навчання, тощо.

Бази виробничих практик:

1)Головне управління статистики в Кіровоградській області

image018 

Види роботи практикантів у Головному управлінні статистики:

 • внесення статистичної інформації до різноманітних статистичних формулярів, форм тощо;
 • збір інформації для статистичних щорічників, її математико-статистична обробка;
 • введення фінансових звітів до всеукраїнської бази даних;
 • ознайомлення з новою програмою контролю за прибутками підприємств «Фінансовий моніторинг», тощо.

image019 image020 image021

Студенти спеціальності «Статистика» біля місця проходження виробничої практики – Головного управління статистики в Кіровоградській області

2) Банківська система:

Управління Національного банку України в Кіровоградській області, Кіровоградська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль», Кіровоградська регіональна дирекція ПАТ «ВТБ Банк», Кіровоградське відділення №2 АТ «Ерсте Банк», філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк, філія Акціонерного банку «Південний», відділення №46 АТ «УкрСиббанк», Світловодське відділення АТ “Банк “Фінанси та кредит”, Кіровоградське відділення Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК», Центральне відділення Публічне акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК», Відділення №34 м. Кіровоград, Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк», тощо.

image022 image023 image025

Види роботи практикантів у банківських установах

 • вивчення основних правових документів, які регулюють статистичну звітність банківської установи, що подається до Національного банку України;
 • робота з клієнтами банку;
 • перевірка пакету документів власників платіжних карток;
 • робота з архівними документами;
 • ознайомлення з новими програмами кредитування (купівля нерухомості та автомобілів).

image026 image027 image028

Студенти спеціальності «Статистика» на місцях проходження виробничої практики

3) Система страхування:

Філія м. Кіровоград ПрАТ акціонерної страхової компанії ІНГО УКРАЇНА; Філія м. Кіровоград ПрАТ акціонерної страхової компанії «УНІКА»; ПАТ Страхова компанія «АРМА», м. Київ, тощо.

image029 image030

4) Інші установи:

Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», Управління Пенсійного фонду України в м. Кіровоград, Фінансове управління Кіровоградської районної державної адміністрації; Дитяча екологічна громадська організація «Флора», м. Кіровоград; Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів Кіровоградської області, тощо.

Види роботи практикантів у медичних закладах, поліклінічних об'єднаннях:

 • введення статистичної інформації до бази даних;
 • статистичний аналіз динаміки захворювань по класах хвороб;
 • заповнення медичних бланків, формулярів, форм тощо статистичною інформацією,тощо.

Основними базами проходження асистентської практики є:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Державна льотна академія України, Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

 

6. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування (теми 2015 р.)

Теми магістерських та дипломних робіт випускників спеціальності «Статистика» говорять самі за себе – це сучасні дослідження у різних галузях економічної діяльності, отримані на основі реальних даних. Актуальні теми дипломних робіт обираються студентами разом з науковими керівниками з урахуванням нинішнього та майбутнього працевлаштування випускника.

Ознайомтесь з тематикою робіт випуску 2015 року:

 • Економіко-математичне моделювання та статистична оцінка діяльності Ощадбанку
 • Побудова торгових систем з прогнозуючим ядром на основі мартингейлу
 • Зв’язок між виробництвом товарів та витратами паливно-енергетичних ресурсів галузей харчової промисловості
 • Побудова лінійної комплекснозначної моделі (на прикладі залежності між трудовими ресурсами та витратами на споживання та накопичення в Україні)
 • Статистичний аналіз динаміки експорту товарів і послуг в Україні
 • Стохастична транспортна задача з неперервно розподіленим попитом виробництва
 • Побудова моделі Тейла-Вейджа та прогнозування ВВП
 • Тіньова економіка та її моделювання комплекснозначними функціями
 • Пошук залежності врожайності основних культур від сонячної активності
 • Оцінка ймовірності настання банкрутства страхових компаній за різними моделями
 • Статистичний аналіз соціального сирітства в Україні
 • Статистичний аналіз та прогноз функціонування ринку нафтопродуктів
 • Обчислення прогностичних характеристик індикаторів осциляторного типу
 • Двоетапна задача стохастичного програмування в управлінні повітряним рухом
 • Визначення максимальних розходів води в ріках України методами теорії екстремальних значень
 • Комплекснозначний аналіз і моделювання соціально-економічного розвитку регіонів України

Перший випуск магістратури спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» 

Перший випуск магістратури спеціальності «Прикладна та теоретична статистика» (2013 рік)

7. ЦДПУ ім. В.Винниченка надає якісні освітні послуги

7.1 Кадровий склад.

Запорукою успіху ступеневої підготовки фахівців спеціальності «Статистика» є колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників

Професорсько-викладацький склад фізико-математичного факультету включає докторів та кандидатів фізико-математичних наук випускників провідних університетів України та Росії, а також кращих випускників Центральноукраїнського педагогічного університету. За кадровим складом наш факультет є одним з найпотужніших фізико-математичних факультетів в Україні.

Випусковою кафедрою для спеціальності «Статистика» та спеціальності 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика» є кафедра прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ).З історією кафедри ПМСЕ можна ознайомитися тут. Наукова діяльність викладачів кафедри прикладної математики, статистики та економіки тісно пов’язана з дослідженнями у галузі статистики, що є запорукою високоякісного викладання професійно-орієнтованих курсів. Для читання деяких спеціальних курсів запрошуються фахівці статистики із Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У підготовці студентів-статистиків беруть участь також інші кафедри університету, зокрема, кафедра математики, кафедра інформатики, кафедра іноземних мов та інші.

 Кафедра прикладної математики, статистики та економіки

Кафедра прикладної математики, статистики та економіки 26 грудня 2014 року. Стоять: доц. Гуртовий Ю.В., доц. Яременко Л.І., доц. Халецька З.П., доц. Пасічник Н.О., доц. Довгенко Я.О., ст.викл. Акбаш К.С., доц. Євладенко В.М., ст.викл. Корецька В.О., ст.викл. Шевченко Н.Г., ст. лаборант Янчукова Н.В., доц. Лупан І.В., ст. викл Макарчук О.П., викл. Нарадовий В.В. Сидять: проф. Волков Ю.І., доц. Паращук С.Д., зав. кафедри ПМСЕ, проф. Авраменко О.В., проф. Філер З.Ю.

Зараз, у 2015-2016 н.р., кафедра ПМСЕ має 14 викладачів на постійній основі, з них: 2 професори – доктор фіз.-мат. наук Авраменко О.В.;, та доктор техн. наукФілер З.Ю.;, 5 доцентів, кандидатів наук – Гуртовий Ю.В., Довгенко Я.О., Пасічник Н.О., Халецька З.П., Яременко Л.І., 3 старших викладача, кандидати наук: Акбаш К.С., Корецька В.О., Макарчук О.П., старший викладач Шевченко Н.Г.; 2 викладача – Гаєвський М.В., Нарадовий В.В.та старший лаборант Луньова М.В.За сумісництвом на кафедрі працюють 2 професори – доктор фіз.-мат. наук Волков Ю.І.та доктор іст. наук Ріжняк Р.Я. – та 3 доцента, кандидати фіз.-мат. наук – Волчанський О.В., Яременко Ю.В., Паращук С.Д.

Завідувачем кафедри є доктор фізико-математичних наук, професор Авраменко Ольга Валентинівна. Професор Авраменко О.В. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання, а також з теорії гідродинамічних хвиль. Нею отримані нові результати в області ймовірнісного моделювання у рамках слабко нелінійної теорії випадкових внутрішніх хвиль, зокрема, отримано основне динамічне рівняння для стаціонарних нелінійних випадкових хвиль на поверхні контакту рідких півпросторів різної щільності.

ФілерЗ.Ю.Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор ФілерЗ.Ю. досліджує прикладні проблеми, пов’язані з прогнозуванням економічних та соціальних процесів. Під керівництвом професора Філера З.Ю. розроблено програмний продукт для прогнозування майже періодичних процесів.

Доктор фізико-математичних наук, професор Волков Ю.І. є незмінним керівником Регіонального математичного семінару «Математика та її застосування», він є головним редактором наукового журналу «Наукові записки. Серія: математика». Професор Волков Ю.І. викладає спеціальний курс, пов’язаний з тематикою його дисертаційних досліджень.

На кафедрі ПМСЕ на постійній основі працює кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – статистика, доцент Довгенко Я.О., яка отримала базову математичну освіту у Донецькому національному університеті.

На кафедрі ПМСЕ ведеться ретельна підготовка нових висококваліфікованих фахівців, які б забезпечували навчальний процес на спеціальності «Статистика». Так, останнім часом захистили кандидатські дисертації: Акбаш К.С. (01.01.05 – теорія ймовірності та математична статистика, КНУ ім. Т. Шевченка), Макарчук О.П. (01.01.05 – теорія ймовірності та математична статистика, НПУ ім. М.П. Драгоманова) та Нарадовий В.В. (01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми, ЦДПУ ім. В. Винниченка). Повернувся з аспірантури викладач Гаєвський М.В. Дисертація (01.01.01 – математичний аналіз) представлена до захисту, захист планується у 2016 р. Зараз навчається у цільовій аспірантурі викладач Білецька Ю.Г. Загалом, професорсько-викладацький склад кафедри ПМСЕ проводить плідну наукову роботу, пов’язану з економіко-статистичними дослідженнями, статистичним моделюванням динамічних процесів, а також з дослідженнями у галузі дидактики статистично-математичних дисциплін.

Завідувач кафедри, професор Авраменко О.В. та професор Волков Ю.І. стажувалися на кафедрі статистики й теорії ймовірностей Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доценти Халецька З.П. та Яременко Л.І.стажувалися на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наслідком стажування є оновлені та доповнені програми навчальних курсів, методичні матеріали на допомогу студентам, а також впровадження ряду новітніх технологій навчання, електронних посібників, введення до технологій навчання елементів модульно-трансферної системи роботи, тощо.

 

7.2 Матеріально-технічна база.

Матеріально-технічна база ЦДПУ ім. В. Винниченка, зокрема, фізико-математичного факультету повною мірою дозволяє вести підготовку фахівців спеціальності «Статистика» та спеціальності 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика» у відповідності до вимог освітньо-професійної програми кожної з дисциплін навчального плану та навчальних програм.

За час існування у закладі пройшла низка серйозних реформувань, поступово розширюючи напрямки діяльності. Сьогодні університет становить цілісний комплекс із 6 навчально-лабораторних корпусів, 4 гуртожитків, профілакторію на 50 місць з їдальнею, бібліотеки, спорткомплексу.

Окремо, за містом, розташований навчально-тренувальний оздоровчий табір «Буревісник» з відкритими ігровими майданчиками та біговими доріжками.

Кількість і якість технічного і комп’ютерного оснащення дає можливість забезпечити належний рівень навчального та виховного процесу. Всього в навчальних цілях використовується 17 навчальних комп’ютерних лабораторій, всі укомплектовані сучасною технікою. Всі навчальні комп’ютерні лабораторії підключені до загально університетської мережі та мають вихід до мережі Інтернет. Це дозволило в достатньому обсязі забезпечити навчальний процес, як викладання дисциплін комп’ютерного напрямку, так і спеціальних дисциплін. В університеті обладнано 16 мультимедійних лекційних аудиторій, що комплектуються проекційною, комп’ютерною та аудіо технікою

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті працює розвинена інформаційна інфраструктура, яка включає сервіси, що надають можливість комунікації між викладачем й студентом та для публікації різних інформаційних продуктів: вікі-сайт Вікі-ЦДПУ; система управління навчанням Moodle-ЦДПУ; хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ; наукова бібліотека.

image034 

При викладанні фахових навчальних курсів спеціальності «Статистика» викладачами активно використовуються різноманітні програмні засоби. Викладання математичного аналізу, алгебри і геометрії проводиться з використанням комп’ютерного пакету Maple, лабораторні роботи з дисципліни «Чисельні методи» виконуються з використанням різних комп’ютерних засобів, зокрема, С++, Раscal, Delphi, Excel. У рамках економічного циклу спеціальності «Статистика» студентами вивчаються можливості пакету 1С. При викладанні курсу «Аналіз даних» використовуються комп’ютерні пакети STATISTICA та SPSS, у яких розроблена система практичних занять.

Для забезпечення самостійної роботи та якісної підготовки студентів створено навчально-методичну базу електронних навчальних курсів, електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, яка використовується на всіх факультетах університету. Студенти як фізико-математичного факультету, так і всього педагогічного університету мають можливість і для дистанційного навчання.