chistyakova

кандидат педагогічних наук, доцентка

 

 Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» (2011 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій; майбутніх інженерів-педагогів професійної освіти швейної галузі. 

 Автор понад 60 науково-методичних публікацій, серед яких публікації, що включені до наукометричних баз даних Web of Science core Collection, Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Є учасником  Міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

В1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В.К.Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання».

З 2003 р. асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

У 2011 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів» та продовжила викладацьку діяльність на кафедрі.

У 2018 році закінчила магістратуру у Полтавському національному педагогічному університеіт імені В.Г.Короленка, за спеціальністю «Професійна освіта» та отримала кваліфікацію: «Магістр професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості). Викладач закладу вищої та професійно-технічної освіти».

Здійснює підготовку студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва та дизайнерів одягу, концертах, фестивалях, виставках та ін. Під керівництвом Чистякової Л.О. студенти виборюють призові місця, зокрема: у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна освіта» (2017) - студентка Терещенко О. (ІІІ місце), (2018) - студентка Крамаренко Н. (ІІІ місце), (2019) - студент Матійко О. (ІІІ місце) на олімпіаді, яка проходила в Уманському державному педагогічному університеті ім. П.Тичини.

З 2014 року і дотепер є головою журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій). Член журі Міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів».

Автор численних виставок, майстер-класів та презентацій; учасник фестивалів та конкурсів із декоративно-прикладного мистецтва.

З 2013 по 2019 рік працювала на посаді заступника декана з навчально-виховної роботи фізико-математичного факультету.

З листопада 2015 року обрана на посаду доцента кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. У 2017 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента АД №000433 від 12.12.2017 р.)

З вересня 2019 року – докторантка кафедри педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка

Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

 1. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

Сертифікат серія ДО № 143. Тема:«Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».  Дата видачі – 22.01.2016 р.

 1. Заклад освіти  «Барановицький державний університет» (Білорусь). Довідка №01-29/2435 від 29.09.2016 р. Тема: Порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну, народним ремеслам, прикладній творчості та організації позаурочної діяльності зі спеціальності.
 2. Міжнародний проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Сертифікат про участь в освітньому симпозіумі «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу» та в тренінговій програмі з інфомедійної грамотності 7-9 жовтня 2019 року.
 1. Міжнародний проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» Сертифікат про проходження навчання у Зимовій школі 27-31 січня 2020 року.
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи Zoom» Сертифікат ES №0526/2020.
 3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005627-20  з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з таких дисциплін «Конструювання виробів легкої промисловості», «Технічна естетика», «Прикладна творчість», «Основи раціонального використання матеріалів», «Екологічна переробка матеріалів», «Методика факультативної та гурткової роботи». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

 Основні публікації:

 1. The project method at design and technology lessons in terms of reforming the new Ukrainian school// Science and education. 2017. №5/CLVIII.  С.62-68 (Web of Science).
 2. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore// Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională.– 2019, Volume 11, Issue 4, pages: 175-192 doi:10.18662/rrem/165 http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1562/pdf(Web of Science) (у співавторстві)
 3. Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training// Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională.– 2020, Volume 12, Issue 1, pages: 244-264 doi: 10.18662/rrem/212 http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2410 (Web of Science) (у співавторстві).
 4. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до позаурочної художньо-трудової діяльності учнів (розділ  монографії). Рівне: Видавець О.Зень, 2018. 410 с. С.100-142. ISBN978-617-601-264-1
 5. Впровадження технології клаптикового шиття в процесі безперервного навчання. Наукові записки. Випуск 168. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В.Винниченка, 2018. 360 с. С.275-279.
 6. Критеріальний вимір і характеристика рівнів розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. Вип. 8. 227 с. С.145-152.
 7. Компонентно-структурний аналіз екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. Збірник наукових праць. Вип.75.Том 1. Київ: Вид. дім «Гельветика», 2020. 222 с. С. 204-208. Культурологічний підхід у розвитку екологічної культури майбутніх фахівців технологічної освітньої галузі. Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.4. 2020. 240 с. С. 182-187.  

 

Профіль в Google Scholar