Наукова діяльність кафедри природничих наук і методик їхнього навчаннязорієнтована на виконання викладачами кафедри наукових досліджень, співпрацю з партнерами, які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовці науково-педагогічних кадрів у межах аспірантури, яка працює при кафедрі зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика), опонуванні дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора наук, участі у спеціалізованих вчених радах, членство в редакційних колегіях наукових видань, залучення до науково-дослідної роботи студентів тощо.

На кафедрі природничих наук і методик їхнього навчання працює 23 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 22, за внутрішнім суміщенням –1. З них 5 доктори педагогічних наук; 1 – доктор історичних наук; 1 – доктор географічних наук; 3 – кандидатів педагогічних наук; 1 – кандидат фізико-математичних наук; 5 – кандидатів географічних наук, 3 – кандидати хімічних наук; 3 – кандидати біологічних наук.

Наукові теми кафедри:

  • Теоретико-практичні основи використання імерсивних технологій у навчанні природничих дисциплін (реєстраційний номер 0123U100959), наук.кер. д.п.н., проф. Сальник І.В.
  • Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (0122U201725, наук. кер. д.пед.н., доц. Трифонова О.М.
  • Зміни ландшафтів центральної України та їх вплив на водні ресурси, наук.кер. к.геогр.наук, доц. Гелевера О.Ф.
  • Теоретичні і методичні основи навчання фізики, хімії, біології та природничих наук у закладах освіти
  • Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у педагогічних університетах
  • Хімічні дослідження і аналіз біотичних та абіотичних об’єктів і речовин з метою оцінки навколишнього середовища і теоретичного обґрунтування інтенсифікації реакцій та обмінних процесів їхнього практичного застосування

Спільні наукові теми з Лабораторією дидактики фізики, технологій і професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Звіти з наукової роботи кафедри: 20222021202020192018 

Результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників: 2020-2021 н.р.2019-2020 н.р.2018-2019 н.р.

Співпраця з партнерами 

Публікації викладачів у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

Наукові профілі викладачів кафедри

Конференції і семінари: 2020, 2022

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Стажування

Участь у міжнародних проєктах

Члени оргкомітету, журі Всеукраїнських конкурсів, учнівських олімпіад:

  1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
  2. Всеукраїнські учнівські олімпіади і турніри знавчальних предметів у 2021-2022 навчальном уроці
  3. Обласний конкурс «Педагогічний кейс уроків дистанційного навчання і предметів природничо-математичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

 Студентська наука