1. Загальна характеристика спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 2. Підготовка бакалаврів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)

 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (Інформатика)»

На фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з 2018 року розпочинається набір студентів за першим бакалаврським рівнем на нову спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика).

2

Шкільна «Інформатика» посідає важливе місце в системі загальної середньої освіти. Її вивчення сприяє формуванню в учнів загальної та інформаційної культури, світоглядних орієнтирів, логічного стилю мислення, творчих здібностей, дослідницьких умінь, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Учитель Інформатики – один з найавторитетніших у сучасній школі. Випускники спеціальності, що матимуть можливість претендувати на посаду вчителя Інформатики, будуть здатні до застосовування сучасних теоретичних основ у галузях інформатики, методики її навчання, психології та педагогіки.

1

Інформаційне забезпечення спеціальності:

Спеціальність забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням; функціонує сервер з навчальними матеріалами. Значна частина навчально-методичних матеріалів розташована в системі дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ, освітньому середовищі «Вікі ЦДПУ» на базі MediaWiki та університетському репозитарії.

34

Працевлаштування:

Випускники спеціальності мають можливість працювати вчителями інформатики основної (базової) середньої школи та закладів позашкільної освіти учнівської молоді. Шкільний курс «Інформатика» у 5-9 класах розрахований на 245 годин: 1 година на тиждень у 5-7 класах та 2 години на тиждень у 8-9 класах. У повнокомплектних школах на уроках Інформатики клас ділиться на групи, тобто кількість годин збільшується вдвічі. Учителі Інформатики будуть потрібні завжди!

5

 

 1. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Середня освіта (Інформатика)»

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка ліцензована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Спеціальності 014 Середня освіта Предметної спеціалізації 014.09 Середня освіта (Інформатика) (ліцензований обсяг – 50 осіб), кваліфікації «Учитель інформатики».

У 2018 році розпочинається набір студентів на спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) за освітніми програмами:

 1. Середня освіта (Інформатика та Математика)
 2. Середня освіта (Інформатика, Економіка)

Освітня програма Середня освіта (Інформатика та Математика) поєднує в собі дві спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 014.04 Середня освіта (Математика), кваліфікація – вчитель інформатики та математики основної школи.

Освітня програма Середня освіта (Інформатика, Економіка) поєднує в собі спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) та спеціалізацію Середня освіта (Економіка), кваліфікація – вчитель інформатики та економіки основної школи.

67

Перелік нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки, які вивчаються на кваліфікаційному рівні «бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців):

 • Психологія
 • Педагогіка
 • Вікова фізіологія та валеологія
 • Методика виховної роботи
 • Інформатика
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Сучасні операційні системи
 • Програмування
 • Інформаційні мережі
 • Комп'ютерна графіка
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Захист інформації
 • Програмування веб-застосувань
 • Методика навчання інформатики
 • Практикум з розв'язування задач з інформатики
 • Педагогічна практика у школі
 • Навчальна (комп'ютерна) практика

Вступникам

СЕРТИФІКАТИ ЗНО, які потрібно мати для вступу на спеціальність:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або Іноземна мова