manoylenko

кандидат педагогічних наук, доцентка, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності» (2010 р.)

Наукові інтереси: проблеми методики технологічної освіти у вищій школі, історія техніки й технологій.

Авторка понад 50  наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричної  бази даних Copernicus,  переліку фахових видань України. Автор 3 навчально-методичних посібників.  Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування:  вища школа соціально - економічної освіти в місті Пшеворськ, Польща, 2019 р.

 У 2008 – 2010 рр.  навчалася в  аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

2010 р. достроково захистила кандидатську дисертацію  зі спеціальності  13.00.02 – методика трудового навчання, на тему «Професійна підготовка майбутніх вчителів технологій до використання мікроелектронних засобів у  професійній діяльності» (диплом кандидата наук ДК № 064911).

У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента  АД № 002315).

З 2010 р. до теперішнього часу працює на посаді старшого викладача кафедри загально-технічних дисциплін та методики трудового навчання, з 2013 р. – кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира  Винниченка.

Опубліковано понад 50 наукових робіт.

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування: 

  1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Довідка № 242/01. Тема: «Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій під час вивчення фахових дисциплін». Виданий  14.02.2018 р.

  1. Вища школа соціально-економічної освіти в місті Пшеворськ  (Польща). Сертифікат про проходження міжнародного стажування №IFC-WSSG/wk/2019-238.

Тема «Сучасні методики викладання у вищій школі».  Виданий 12 лютого 2019 року.

       3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005620-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з дисциплін: «Історія технологій (за професійним спрямуванням)», «Костюм народів світу». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

 Основні публікації:

  1. Comparative Anaiysis of foreign Models of Fashion Education. YEZOVA, Olga Vladimirovna; PASHKEWICH, Kalina Livianivna; MANOILENKO, Natalia Vladimirovna. Soupse: Romanian sournal for Multidimensional Education / Revista Romaneasa pentru Educatie Multidimensionala. Jun2018,Vol. 10 Issue 2, p 88-101. 14p.
  2. Особливості проведення лабораторно-практичного заняття по визначенню працездатності людини-оператора. Наукові записки /Ред.кол.:В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Випуск 168. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький:РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018.  360 с. С.146-151. (у співавторстві).
  3. Вибрані питання основ теорії технологічної освіти. Частина 1. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності технологічна освіта, вищих педагогічних навчальних закладів. ПП «Авангард», Кропивницький, 2018, 156 с. 9 д.а.
  4. Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до визначення ергономічної оцінки навчального середовища. Наукові записки. Випуск 12.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 190 с. С.159-166.
  5. Методика формування дослідницьких вмінь студентів в умовах дистанційного навчання. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти./ Головний редактор Величко С.П.  Вип. 14. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020.  С.137-144 (у співавторстві).

  Профіль в Google Scholar