Практична підготовка студентів є обов’язковим складником освітнього процесу, що забезпечується наскрізними і робочими програмами практик, регламентується Положенням про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та здійснюється на оснащених відповідним чином базах практик. Практики є важливою частиною освітнього процесу, під час яких відбувається безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань та практичних умінь з практичною діяльністю майбутнього вчителя в площині умов майбутньої професійної діяльності.

Метою практик є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, умінь, навичок та інших компетенцій ключових компетентностей та професійних умінь і навичок для виявлення здатності до професійної діяльності через прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних польових, лабораторних чи виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Підготовка вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології, географії має на меті формування професійно-педагогічної компетентності – узагальненого особистісного утворення фахівця, що включає високий рівень його теоретико-методологічної, психолого-педагогічної, методичної і практичної підготовки і є критерієм становлення педагога-професіонала, шляхом опанування практичними знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання, здатністю до здійснення ефективної професійної діяльності вчителя.

Програми практик:

Спільними видами практик для студентів спеціальностей 014 (Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія) є:

  1. Пропедевтична з психології 
  2. Пропедевтична з педагогіки
  3. Пропедевтична з фаху
  4. Виробнича педагогічна практика у школі

Навчальні практики:

 Практична підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» передбачає наступні види практик:

 Практична підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Природничі науки)» передбачає наступні види практик:

 Практична підготовка студентів за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Географія та краєзнавчо-туристична робота)», «Середня освіта (Географія та Історія)», «Середня освіта (Географія та Мова і література (Англійська)» за  спеціальністю «Середня освіта (Географія)» передбачає наступні види практик: