IMG 0655 редакт в.о. завідувача кафедри менеджменту та підприємництва, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта: Полтавський кооперативний інститут,1994, 

Спеціальність:Товарознавство продовольчих продуктів,

Кваліфікація: товарознавець - комерсант.

Педагогічний факультет  Полтавського кооперативного інституту 1998р. 

Спеціальність:Професійне навчання.

Кваліфікація: Викладач менеджменту.

Полтавський університет споживчої кооперації України 2004р.

Спеціальність:Товарознавство та комерційна діяльність.

Кваліфікація: Магістр з товарознавства

Денисенко Микола ПавловичДоктор економічних наук, професор кафедри економіки, обліку і аудиту, професор кафедри менеджменту та підприємництва

доктор габілітований наук економічних, професор наук економічних (Республіка Польща).

Освіта:

Одеський інженерно-будівельний інститут,  1972 , спеціальність «Промислове та цивільне будівництво» ,  кваліфікація інженер-будівельник

Напрями наукової та професійної діяльності: Дослідження: аспектів інвестування, джерел інвестицій, ефективності їх використання; проблем ціноутворення та активізації інвестиційно-інноваційної діяльності; сталого розвитку соціально-економічних систем держави; економічного механізму адаптивного та превентивного управління суб’єктами господарювання; економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях;готельно-ресторанного бізнесу; розвитку людського капіталу на інноваційних засадах.

IMG 20230411 132344 309кандидат економічних наук, доцент  кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1997 рік, 

Спеціальність: Бухгалтерський облік та аудит;

Кваліфікація: Економіст.

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1998 рік;

Спеціальність: Облік і  аудит;

Кваліфікація:  Магістр з економіки та підприємництва

Напрями наукової та професійної діяльності: Управлінський облік. Облік  і оподаткування. Економічна безпека. Аудит корпоративних систем. Внутрішній контроль.

Тема кандидатської дисертації: Моделювання планування витрат регіону на соціальні потреби(2006 р.)

Спеціальність: 08.00.04  Економіка математичне моделювання.

dovgenko

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта:,Донецькийдержавнийуніверситет1996 р. Спеціальність: Прикладна математика. Кваліфікація: Математик/

Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки, 2001 р. Спеціальність:Облік та аудит Кваліфікація: Економіст з обліку і аудиту

Напрями наукової та професійної діяльності:Статистика, Економетрія, моделювання соціально-економічних процесів; статистичний аналіз продовольчої безпеки та продовольчих ринків України

Тема кандидатської дисертації: Статистичний аналіз ринку зерна України, (2010 р.)

Панченко О

кандидат економічних наук, доцент кафедри  менеджменту та підприємництва (за суміщенням)

Освіта:

Львівський торгово-економічний інститут, 1994

Спеціальність: Товарознавство продовольчих продуктів.

Кваліфікація: Товарознавець-комерсант.

Педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту, 1999 р.

Спеціальність: Економіка підприємства.

Кваліфікація: Викладач економіки підприємства.

Магістратура Полтавського Університету споживчої кооперації України, 2002 р.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Кваліфікація: Магістр з менеджменту підприємницької діяльності.

Напрями наукової та професійної діяльності:  Управління персоналом сучасної організації.  Мотивація праці. Економічна безпека. Комунікативний менеджмент.

Щоголєва І.ВКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта:

Київський університет туризму, економіки та права (2006). Бакалавр з менеджменту.

Київський університет туризму, економіки та права (2007). Спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст».

Аспірантура Державної льотної академії (2011). Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти (2011). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Доцент кафедри менеджменту, економіки та права (2013).

 ROM8605кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики, доцент кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1992 р., спеціальність «Математика», кваліфікація: вчитель математики, інформатики і обчислювальної техніки

Напрями наукової та професійної діяльності: освітні вимірювання, конструювання, моделювання та параметризація тестів, методика навчання математики у школі та вузі, удосконалення системи контролю самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів; розробка системи творчих завдань, спрямованих на розвиток набутих учнями й студентами навичок і умінь; виробнича практика студентів; прикладні задачі математики та статистики; управління фінансово-економічною безпекою; мотивація праці.

Тема кандидатської дисертації: «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003 р., кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання математики)

shevchenko

Старший лаборант кафедри менеджменту та підприємництва

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1980 р., спеціальність «Математика», кваліфікація: вчитель математики

Напрями наукової та професійної діяльності:

Економетричне моделювання, математичний аналіз