З 18 березня 1993 року на фізико-математичному факультеті Кiровоград-ського державного педагогiчного університету імені Володимира Винниченка постійно працює науковий семінар (керiвник - д. ф.-м. н., проф. Ю.I. Волков).

В його роботі беруть участь викладачі, аспіранти, студенти кіровоградських вузів.

Найактивніші доповідачі Філєр З.Ю., Романов В.О., Кузнєцов С.Т., Волков Ю.І.. А всього різних доповідачів було більше 50.

Тематика доповідей охоплювала практично всі розділи математики та методики її викладання.

Такі учасники семінару як Авраменко О.В., Клочко В.І., Петренюк А.Я. стали докторами наук.

1993 рік

Засiдання 18 березня

ВОЛКОВ Ю.I. Деякi задачi теорiї додатнiх лiнiйних операторiв.

Засiдання 25 березня

ВОЛКОВ Ю.I. Оператори типу В з многочленними коварiацiями.

Засiдання 8 квiтня

РОМАНОВ В.О. Векторнi мiри.

Засiдання 13 травня

РОМАНОВ В.О. Векторнi мiри, якi неперервнi за напрямом.

Засiдання 7 жовтня

ВОЛКОВ Ю.I. Нетрадицiйнi системи числення.

Засiдання 20 жовтня

РОМАНОВ В.О. Граничнi переходи з гладкими мiрами.

Засiдання 3 листопада

БОБОЧКО В.М. Сингулярно-збуренi диференцiальнi рiвняння з нестабiльним спектром

Засiдання 1 грудня

ЗАВIЗIОН Г.В. Асимптотичний розв"язок системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь з точками повороту.

Засiдання 15 грудня

РОМАНОВ В.О. Напрямки неперервності векторних мір.

Засiдання 29 грудня

ЯРЕМЕНКО Ю.В. Бiряднi кiльця.

1994 рiк

Засiдання 24 лютого

ФIЛЕР З.Ю. Теореми про середнє значення.

Засiдання 10 березня

ДЕНИСЕНКО П.М. Оптимальнi методи апроксимацiї спецiальних функцiй для комп"ютерної алгебри.

Засiдання 24 березня

БОНДАРЬ О.П. Функцiї з критичними многовидами.

Засiдання 7 квiтня

АЛЕКСЕЄВА С.I. Про Всеукраїнську олiмпiаду з iнформатики.

Засiдання 21 квiтня

РОМАНОВ В. О. Нестандартнi задачi математичного аналiзу i контрприклади в теорiї мiри.

Засiдання 5 травня

ФIЛЕР З.Ю. Сонячна активнiсть та її вплив на природу, людину, суспiльство

Засiдання 19 травня

БОБОЧКО В.М. Точки звороту в теорiї сингулярних збурень.

Засiдання 13 жовтня

БОБОЧКО В.М. Системи диференцiальних рiвнянь з точками звороту.

Засiдання 3 листопада

КАРПЕНКО П.Д. Геометрiя лiнiйних операторiв.

Засiдання 17 листопада

ВОРОНИЙ О.М. Принцип Дiрiхле.

Засiдання 1 грудня

ФIЛЕР З.Ю. Узагальнена формула Тейлора i розв"язання скiнченних рiвнянь.

Засiдання 15 грудня

ФIЛЕР З.Ю. Узагальнення чисельних методiв сiчних i дотичних

Засiдання 29 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. Алгоритм обчислення коефiцiзнтiв ряду Фур"з-Чебишова спецiальних функцiй та його реалiзацiя в системi APS

1995 рiк

Засiдання 9 лютого

БОБОЧКО В.М. Внутрiшня точка звороту в теорiї сингулярних збурень.

Засiдання 23 лютого

ГУБРIЙ В.I. Про спряженi функцiї в тривимiрних областях.

Засiдання 9 березня

IЗЮМЧЕНКО Л.В. Подання нетерових спадкових кiлець.

Засiдання 23 березня

ФIЛЕР З.Ю. Чисельнi квадратури та коливання нелiнiйної системи.

Засiдання 6 квiтня

БОБОЧКО В.М. Задача Кошi для системи диференцiальних рiвнянь з точкою звороту.

Засiдання 20 квiтня

РОМАНОВ В.О. Неперервнi зсуви та границi векторних мiр.

Засiдання 19 жовтня

ПЛIЧКО А.М. До iсторiї теорiї банахових просторiв.

Засiдання 2 листопада

ФIЛЕР З.Ю. Про деякi чисельнi методи.

Засiдання 16 листопада

БОБОЧКО В.М. Аналiз методiв дослiдження задач з точками звороту.

Засiдання 30 листопада

КУЗНЄЦОВ С.Т. Програмiстськi розв"язання шкiльних математичних задач.

Засiдання 14 грудня

ПЕТРЕНЮК А.Я., ПЕТРЕНЮК П.П. Розклади повних графiв на регулярнi пiдграфи.

Засiдання 28 грудня

РОМАНОВ В.О. H-розкладання векторних мiр областях.

1996 рік

Засiдання 22 лютого

ФІЛЕР З.Ю. Узагальнення та фінітизація критерія Михайлова стійкості систем зі сталими коефіцізнтами з запізненням.

Засiдання 28 березня

ПЛІЧКО А.М. Випадкові величини в банахових гратках.

Засiдання 23 травня

ВОРОНИЙ О. М.. Функціональні рівняння.

Засiдання 10 жовтня

ФІЛЕР З. Ю. Проблеми стійкості.

Засiдання 24 жовтня

РОМАНОВ В.О. Діи над неперервними мірами.

Засiдання 22 листопада

ВОЛКОВ Ю.І. Про деякі задачі, пов"язані з нетрадиційними системами числення.

Засiдання 5 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. Дисципліна " Комп"ютерна алгебра" та її програмне забезпечення.

Засiдання 19 грудня

ФІЛЕР З.Ю. "Фінітизація" трансфінітних чисел Кантора.

1997 рік

Засiдання 20 березня

БОНДАРЬ О.П. Про топологічну класифікацію точок біфуркаціи.

Засiдання 3 квітня

ФІЛЕР З.Ю. Інтегральні рівняння малих коливань і малий параметр.

Засiдання 25 вересня

РОМАНОВ В.О. Границі векторних мір в слабкій топологіи.

Засiдання 2 жовтня

КОНОНЕНКО Ю.А., ФІЛЕР З.Ю., Механічні аналогії формули Тейлора.

Засiдання 16 жовтня

БОБОЧКО В.М. Фундаментальна система розв"язків у випадку недіагоналізованого граничного оператора.

Засiдання 30 жовтня

ВОЙНАЛОВИЧ Н.М., ВОЛКОВ Ю.І. Методологічні аспекти впровадження елементів теорії ймовірностей в школі.

Засiдання 13 листопада

ПЛІЧКО А.М. Векторні міри та базиси Маркушевича.

Засiдання 27 листопада

ЛИТВИНЕНКО В. В., ФІЛЕР З.Ю. Методика діагностики контролю знань та вивчення формалізованої інформаціи.

Засiдання 11 грудня

БРАЙКО П.Г., ФІЛЕР З.Ю. Прогнозування сонячної активності.

1998 рік

Засiдання 5 лютого

БОЛІЛИЙ В.О. Рівняння Ліувілля з комплексно-значною точкою звороту.

Засiдання 19 лютого

ПІГАРЬОВ Ю.П., ЄВЛАДЕНКО В.М. Про залежність між варіантами R і T.

Засiдання 5 березня

ВОЛКОВ Ю.І. 50 років з математикою.

Засiдання 26 березня

КАРПЕНКО П.Д. До початкових умов теорії пружності.

Засiдання 9 квітня

ВЕРСТАКОВА І.К. Застосування методів прийняття рішень в задачі розподілу активів спільного інвестування.

Засiдання 23 квітня

ШЕВЧЕНКО К.М. Розв’язання проблеми ізоморфізму.

Засiдання 29 травня

КЛОЧКО В.І. (м.Вінниця) Нові інформаційні технології навчання математики в технічному вузі.

Засiдання 24 вересня

ФІЛЕР З.Ю. Математичне моделювання взаємодії нейтронів.

Засiдання 22 жовтня

РОМАНОВ В.О. Згортки неперервних мір.

Засiдання 5 листопада

Фадєєва Т.О. Формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів.

Засiдання 12 листопада

ФІЛЕР З.Ю. Мій шлях в математику і з математикою.

Засiдання 26 листопада

БІЛІЧЕНКО В.Ю. Українська теоретико-ймовірнісна школа

Дрєєв О.М. Чисельні квадратури.

Засiдання 10 грудня

ПЛІЧКО А.М. "Про досягнення філдсовського лауреата В.Говерса.

Засiдання 24 грудня

ЗЕЛЕНЯК О.П. (м. Олександрія) Міжпредметні зв’язки математики і інформатики

1999 рік

Засiдання 18 лютого

БОБОЧКО В.М. Асимптотичне інтегрування системи диференціальних рівнянь з точками звороту,

ФІЛЕР З.Ю. Нерівність Коші-Буняковського в унітарному просторі.

Засiдання 4 березня

КУЗНЄЦОВ С.Т. Дещо про ланцюгові дроби,

ДРОБОТ О.В. Про розподіл прибутків в ІНВЕСТИЦІЙНОМУ бізнесі.

Засiдання 8 березня

ПЕТРЕНЮК А.Я.Про розкладність повних графів на фактор-дерева.

ДЕНИСЕНКО П.М. Алгоритмізація і програмування в APS апроксімаційних методів В.К.Дзядика.

Засiдання 1 квітня

1. РОМАНОВ В.О."Проблема масштабу в математиці та техніці"

 1. j-образи порядку n-2 квазізовніплацинних графів порядку n "

Засiдання 29 квітня

1. РОМАНОВ В.О. "Проблема масштабу в математиці та техніці"

2. ФІЛЕР З.Ю. "Розв’язання рівняння і нерівності - пошук прообраза за даним образом"

3. ВОЛКОВ Ю.І. " Прості числа Мерсенна "

Засiдання 7 жовтня

КУЗНЄЦОВ С.Т. «Алгоритми. Логіка. Інтуїція.»

Засiдання 21 жовтня

ПРИХОДЬКІНА А.І.“ Про неізоморфні сонячні 2-0 упаковки“

Засiдання 4 листопада

1. ПЕТРЕНЮК А.Я.“ Про існування деревних факторізацій повних графів“

2. ФІЛЕР З.Ю. “Диференційованість функцій комлексної змінної“.

Засiдання 18 листопада

 1. БОБОЧКО В.М., БОЛІЛИЙ В.О. ”Псевдодиференціальна точка в теорії сингулярних збурень”.
 2. ЄЖОВА О.В. ”Математика в конструюванні одягу”.

Засiдання 2 грудня

1. ЄЖОВА О.В. ”Математика в конструюванні одягу”.

2. ФІЛЕР З.Ю. ”Проблема центра-фокуса квазігармонічної системи”

Засідання 16 грудня

Денисенко П.М. ”Розв’язування інтегральних рівнянь в системі APS”

2000 рік

Засідання 26 січня

ВОЙНАЛОВИЧ Н.М. ”Елементи дискретної математики в професійній підготовці вчителя ”

Засідання 10 лютого

БОБОЧКО В.М.”Псевдодиференціальна точка звороту в рівнянні типу Орра-Зоммерфельда ”

Засідання 24 лютого

ЛУПАНІ.В. ”Підвищення теоретичних знань з алгебри та початків аналізу засобами НІТН ”

Засідання 9 березня

БОЛІЛИЙ В.О. ”Про псевдодиференціальні точки звороту”

Засідання 23 березня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Інформатики. Віконні технології в задачах” .

Засідання 6 квітня

ТЕРЕЩЕНКО ВЛ., БРЕЗГАЛОВ ОЛ. “Короткий огляд систем символьної математики Maple V R4.”

Засідання 20 квітня

РОМАНОВ В.О. “Застосування мір в диференціальних рівняннях”

Засідання 1 червня

ПЛІЧКО А.М. “Носії скалярних мір у просторі Банаха”.

Засідання 28 вересня

ФІЛЕР З.Ю. “ Необхідні мови центру-достатні умови фокусу”.

Засідання 26 жовтня

ПЕТРЕНЮК А.Я. “ Про задачу Кіркмана”.

Засідання 2 листопада

КУЗНЄЦОВ С.Т. “ Логічні задачі”

Засідання 16 листопада

БОЛІЛИЙ В.О.”Псевдодиференціальна точка звороту в теорії сингулярних збурень”

Засідання 30 листопада

ФІЛЕР З.Ю. “Проблеми центру, фокусу”

Засідання 14 грудня

ШЕВЧЕНКО К.М.”Розв’язання проблеми ізоморфізму для одного класу–образів квазізовніплощинних графів”

Засідання 28 грудня

ВОЛКОВ Ю.І. “Про арифметичні розподіли, які пов’язані з біном Ньютона”

2001 рік

Засідання 15 лютого

РОМАНОВ В.О. “Наша планета з точки зору: 1) механіки твердого тіла, 2) гідродинаміки, 3) теплофізики.”

ФІЛЕР З.Ю. “ Сонце і погода”.

Засідання 1 березня

РОМАНОВ В.О. “Наша планета з точки зору: 1) механіки твердого тіла, 2) гідродинаміки, 3) теплофізики”

Засідання 15 березня

РОМАНОВ В.О. “Наша планета з точки зору: 1) механіки твердого тіла, 2) гідродинаміки, 3) теплофізики

Засідання 19 квітня

РОМАНОВ В.О. “Як керувати пам’ятю комп’ютера”

Засідання 24 вересня

ВОЛКОВ Ю.І. “М.В.Остроградський – видатний український і російський математик”.

ФІЛЕР З.Ю. “Вплив М.В.Остроградського на мою наукову роботу”.

Романов В.О. “Узагальнення формули Остроградського –Гаусса для мір у нескінченновимірних просторах”

ПЕТРЕНЮК А.Я., ШЕВЧЕНКО К.М, “Про роботу Укрїнського математичного конгресу”.

Засідання 4 жовтня.

БОНДАРЬ О.П. “До питання про викладання математики у ВНЗ”

Засідання 18 жовтня.

Дискусія : “До питання про викладання математики у ВНЗ”

Засідання 8 листопада

Дискусія : “До питання про викладання математики у ВНЗ”

Засідання 22 листопада

 1. ФІЛЕР З.Ю. “До питання стійкості лінійних систем з запізненням”
 2. МАРКО П.В.“Точні розв’язки деяких нелінійних рівнянь в частинних похідних за допомогою нелокальних перетворень”

Засідання 6 грудня

 1. ВОЛКОВ Ю.І. “Розподіли степеневих рядів з поліноміальними коваріаціями”
 2. МАРКО П.В.“Точні розв’язки деяких нелінійних рівнянь в частинних похідних за допомогою нелокальних перетворень”

Засідання 20 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. Про метод Дзядика розв’язування інтегральних рівнянь.

2002 рік

Засідання 21 лютого

ПЕТРЕНЮК А.Я. “Задачі про розклади графів”.

Засідання 14 березня

РОМАНОВ В.О. “Міра Хаара”.

Засідання 11 квітня

ПЛІЧКО А.М. “ Про оцінку наукової роботи на Заході”.

Засідання 25 квітня

 1. РЕЗНІЧЕНКО П.М. “Статистична механіка дифундуючих класичних систем заряджених частинок”.
 2. ФІЛЕР З.Ю. “Розвиток критичного мислення в процесі вивчення математики”.

Засідання 16 травня

 1. КУЗНЄЦОВ С.Т. “Програмістські розв’язування деяких математичних задач”.
 2. ДЕНИСЕНКО П.М. “Математичне інформаційне середовище”.

Засідання 22 жовтня

ВОЛКОВ Ю.І. “Призові математичні проблеми тисячоліття”

Засідання 29 жовтня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “До проблеми P і NP”

Засідання 12 листопада

ДЕНИСЕНКО П.М. “Тау-метод Ланцоша в APS”

Засідання 26 листопада

ФІЛЕР З.Ю. “Фізика на заняттях з математики в школі та педвузі”

Засідання 10 грудня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Про неформальний вступ до математичної логіки і про формалізацію правдоподібних міркувань”

2003 рік

Засідання 17 лютого

ШЕВЧЕНКО К.М. “Нормалізатори груп підстановок і лінійні алгебри”

Засідання 3 березня

ШИФРИН Б.М. “Диференціальні рівняння поперечних коливань шасі літака”

Засідання 17 березня

1. ДЕНИСЕНКО П.М. “Асимптотично оптимальна апроксимація функцій Бесселя”

2. ІЗВАЛОВ О.В. “Про раціональні наближення”

Засідання 14 квітня

1.БОБОЧКО В.М. “Побудова рівномірної асимптотики розв’язку рівняння Орра-Зоммерфельда”.

2. КУЗНЄЦОВ С.Т. Про обчислення степеневих виразів за допомогою квадратних кроенів(ідея О.Ізвалова).

Засідання 13 жовтня

1. РОМАНОВ В.О.“Поточкові границі неперервних мір”

2. БОНДАРЬ О. П. “Характеристика сингулярних многовидів функцій на многовидах”

Засідання 27 жовтня

1.НІЧИШИНА В.В.“Особливості реалізації інтегративного підходу до вивчення математики в процесі підготовки вчителів”

2. ДРЄЄВ О.М. “Частотноамплітудний аналіз експериментальних даних”

Засідання 12 листопада

ФІЛЕР З.Ю. Шлях до математики

Засідання 26 листопада

1. КУЗНЄЦОВ С.Т. “Про деякі задачі комбінаторики”.

2. ФІЛЕР З.Ю. “Від нерівності до відображення”.

Засідання 10 грудня

ВОЛКОВ Ю.І. “Розподіли Фібоначчі”.

Засідання 24 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. “Інтегральні алгоритми тау-методу Ланцоша”.

2004 рік

Засідання 26 лютого

ПЕТРЕНЮК В.І. “Про топологію графів”.

Засідання 11 березня

 1. БОНДАРЬ О.П. “Характеристики двовимірних многовидів”.
 2. ФІЛЕР З.Ю. “Фінітизація критерія Михайлова лінійних систем з запізненням”.

Засідання 25 березня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Сім задач для комп’ютерщиків”.

Засідання 22 квітня

ПІГАРЬОВ Ю.П., ЄВЛАДЕНКО В.М. “ Залежність між інваріантами Т і R”.

Засідання 20 травня

 1. ПЕТРЕНЮК А.Я. “Існування Т-факторізацій порядку 12”.
 2. КУЗНЄЦОВ С.Т. “Віртуальний логічний розв’язувальник”.
 3. ВОЛЧАНСЬКИЙ В.В. “Ефективність використання математики при вивченні фізики у вищих навчальних закладах”.

Засідання 14 жовтня

СИПКО В.М. “Геометрія простих чисел і проблема Гольдбаха-Ейлера”

Засідання 28 жовтня

 1. РОМАНОВ В.О. “Диференційовні міри”.
 2. ТКАЧЕНКО С.П. “Розв’язання нерівностей методом зведення до рівнянь “

Засідання 11 листопада

1. ПЕТРЕНЮК А.Я. “Неіснування Т-факторизацій з деякими параметрами”.

2. ДРЄЄВ О.М. “Амплітудно-частотний аналіз майже періодичних сигналів”.

Засідання 25 листопада

 1. КУЗНЄЦОВ С.Т. “Про один тип задач математичного програмування”.
 2. ДРЄЄВ О.М. “Перехід від лінійного диференціального рівняння до різницевого та застосування”.

Засідання 9 грудня

 1. ВОЛКОВ Ю.І. “В.Я. Буняковський і його внесок у розвиток математики”,
 2. ВОРОНИЙ О.О. “Нерівність Коші-Буняковського, її узагальнення і застосування”.

Засідання 23 грудня

 1. ВОРОНИЙ О.М. “Деякі доведення нерівності Коші та її узагальнень”.

2. ВОРОНИЙ О.О.“Нерівність Кі Фана.”

2005 рік

Засідання 18 лютого

 1. РОМАНОВ В.О. “Диференційовні міри (частина 2)”.
 2. ТКАЧЕНКО С.Г. “ Король математиків – К.Ф.Гаусс(1777-1855).

Засідання 18 березня

1. ГАНЖЕЛА С.І. “Формування пізнавальної самостійності учнів середніх класів в умовах використання інформаційних технологій навчання математики”.

Засідання 1 квітня

 1. ШАТСЬКИХ Ю.А. “Про суперреберну магічність графів”.
 2. ПЕТРЕНЮКА.Я. “Про кардіальні графи”.

Засідання 15 квітня

 1. КУЗНЄЦОВ С.Т. Про магічні квадрати.
 2. ПЕТРЕНЮК А.Я. Про неіснування деяких Т-факторизацій.

Засідання 27 жовтня

 1. ВОЛКОВ Ю.І. Розподіли Каталана.
 2. МАКАРЧУК О.П. Задача про шість кіл.

Засідання 10 листопада

1. ПЕТРЕНЮК А.Я. Перелік кубічних розкладів повних графів.

2. РІЖНЯК Р.Я., ГАНЖЕЛА Г.М. Створення програми з елементарної математики за кредитно модульною системою навчання.

Засідання 8 грудня

 1. КОРЕЦЬКА В.О.Становлення та розвиток лекційно-практичної системи навчання на Кіровоградщині.
 2. ФІЛЕР З.Ю. Про формулу Тейлора.

Засідання 22 грудня

 1. ДЕНИСЕНКО П.М. Конструктивний аналіз а-методу Дзядика.
 2. КУЗНЄЦОВ С.Т. Про один алгоритм розв’язування інтелектуальних задач.

2006 рік

Засідання 23 лютого

РОМАНОВ В.О. Збіжність мір в лінійних топологічних просторах.

Засідання 9 березня

 1. КУЗНЄЦОВ С.Т. Про сито Сипка.
 2. ВОЛКОВ Ю.І. Абсолютно монотонні функції і розподіли степеневих рядів.

Засідання 23 березня

РОМАНОВ В.О. Дискретні міри з властивостями Больцано-Коші.

Засідання 6 квітня

ПЕТРЕНЮК В.І. Оцінка роду n-склейки простих графів.

Засідання 20 квітня

 1. РЕЗНІЧЕНКО П.В. “Про фазові переходи”.

2. КУЗНЄЦОВ С.Т.“Про залежність між інваріантами T і R”

Засідання 11 травня

 1. ФІЛЕР З.Ю.

“Випускники фізико-математичного факультету доктори фізико-математичних наук Дундученко Л.О. і Петренко В.П. (до 80 і , відповідно, 70-річчя з дня їх народження)”

 1. ВОЛКОВ Ю.І. “Про роботи Дундученка Л.О. і Петренка В.П.”

Засідання 26 жовтня

 1. ФІЛЕР З.Ю. “Математики та фізики Кіровоградщини”
 2. ВОЛКОВ Ю.І. , ДЕНИСЕНКО П.М., ДРЄЄВ О.М. “Про Міжнародну математичну конференцію в Ужгороді.”

Засідання 9 листопада

СИПКО В.М. “Про прості числа в проміжку [2x, 3x].”

Засідання 23 листопада

ДЕНИСЕНКО П.М. “ Ненасыщаемость t-метода Ланцоша при аппроксимации функций типа функций Бесселя”.

Засідання 7 грудня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “ Комп’ютерний зам ок ХХІ сторіччя”.

Засідання 21 грудня

ФІЛЕР З.Ю. “Коливальність розв’язків диференціальних рівнянь.”

2007 рік

Засідання 1 березня

 1. РОМАНОВ В.О. “Базисні міри”.
 2. МУЗИЧЕНКО О.І., ФІЛЕР З.Ю. “Стійкість з коливальності диференціальних рівнянь”.

Засідання 15 березня

 1. ДРЄЄВ О.М. “Оцінка похибок екстраполяції”.
 2. СИПКО В.М. “Симетризація простих чисел”.

Засідання 29 березня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Математичні задачі формалізації інтелекта”.

Засідання 12 квітня

РОМАНОВ В.О. “Матричний критерій керовності, метод моментів та позиційні методи керування ракетно-космічними системами”.

Засідання 17 травня

 1. СЕМЕНЮТА М.Ф. “Дослідження розкладів та нумерацій графів”.
 2. ДЕНИСЕНКО П.М. “Оптимальные методы решения ДУ в системах компьютерной алгебры”.

Засідання 25 жовтня

 1. СИПКО В.М. “Симетризація простих чисел”.
 2. ФІЛЕР З.Ю. “Особливості ізраїльських вузів.”

Засідання 8 листопада

ДРЄЄВ О.М. “Застосування вейвлет-перетворення для стискуання зображень”.

Засідання 22 листопада

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Пошук простих чисел”.

Засідання 6 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. “Алгоритм розв’язування крайових задач в системах комп’ютерної алгебри”

2008 рік

Засідання 14 лютого

ГАЄВСЬКИЙ М.В. “Про одну задачу Колмогорова-Нікольського”.

СИПКО В.М. “Новий метод пошуку простих чисел”.

Засідання 28 березня

ДЕНИСЕНКО П.М. “Про t-метод Ланцоша і Гальоркіна”.

Засідання 27 березня

ФІЛЕР З.Ю., МУЗИЧЕНКО О.І.“Знаходження періоду коливань консервативної системи”.

Засідання 10 квітня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Цікава діофантова задача Уайтхеда-Дірака-Уільямса”.

Засідання 8 жовтня

ВОЛКОВ Ю.І.” Про решето Сипка”.

ФІЛЄР З.Ю., МУЗИЧЕНКО О.І.“Про стійкість динамічних систем з періодичними матрицями”.

Засідання 22 жовтня

ДРЄЄВ О.М. “Пошук розгортки зображень максимальної зв’язності”.

ФІЛЄР З.Ю.” Знаходження комплексних нулів функцій”.

Засідання 5 листопада

КУЗНЄЦОВ С.Т.”Задачі комбінаторного розпізнання”.

Засідання 19 листопада

СИПКО В.М. “Про симетризацію простих чисел”.

ФІЛЕР З.Ю. “ Мої основні наукові здобутки”.

Засідання 3 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. “Оптимальний алгоритм для розв’язування інтегральних рівнянь в системі комп’ютерної алгебри”.

Засідання 17 грудня

КУЗНЄЦОВ С.Т “Про точність обчислень”.

2009 рік

Засідання 26 лютого

РОМАНОВ В.О. “Відстані, площі та об’єми”.

Засідання 12 березня

РОМАНОВ В.О. “Многочлени Піфагора в метричних просторах”.

Засідання 26 березня

РОМАНОВ В.О. “Відстані та норми в метричних просторах”.

Засідання 9 квітня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Про одну олімпіадну задачу з інформатики”.

ДРЄЄВ О.М. “Прогресивний метод стиснення зображень”.

Засідання 21 листопада

ГАЄВСЬКИЙ М.В. “Про константи Лебега в теорії тригонометричних рядів”.

Засідання 11 грудня

КУЗНЄЦОВ С.Т. “Про задачу Джорджа Рені”.

Засідання 25 грудня

ДЕНИСЕНКО П.М. “Оптимальність модифікованого методу Дзядика”.

2010 рік

Засідання 24 лютого

РЕЗНІЧЕНКО П.В. «Кластерна модель неперервного гармонічного осцилятора».

Засідання 10 березня

ФІЛЕР З.Ю. «Нерівності в різних полях».

КУЗНЄЦОВ С.Т. « Задача про сейф на (0,1) матрицях».

Засідання 24 березня

КУЗНЄЦОВ С.Т. « Задача про сейф».

Засідання 7 квітня

НАРОДОВИЙ В.В. «Поширення хвильових пакетів у двошаровій рідині з вільною поверхнею ».

ФІЛЄР З.Ю. «Про конференцію в Кривому Розі».

Засідання 21 квітня

ФАДЄЄВА Т.О. «Інтернет-забезпечення курсу ТВОГМ».

ГАЄВСЬКИЙ М.В. “Про ядра лінійних методів сумування подвійних рядів Фур’є”.

Засідання 4 листопада

ДРЄЄВ О.М. «Трикратне вейвлет-перетворення».

Засідання 18 листопада

ФІЛЄР З.Ю. «Область існування та фінітизація».

ГАЄВСЬКИЙ М.В. «Представлення аналітичних функцій рядами з многочленів Фабера».

Засідання 9 грудня

ЗЕЛЕНЯК О.П. «Про деякі нові підходи до розв’язування геометричних задач, застосування ІКТ, авторські задачі».

Засідання 16 грудня

КУЗНЄЦОВ С.Т. «Задача про фальшиву монету».

МУЗИЧЕНКО О.І. «Стійкість нелінійної задачі за Ланцошем».

2011 рік

Засідання 16 лютого

РОМАНОВ В.О. «Критерії неперервності векторних мір».

Засідання 2 березня

1. РОМАНОВ В.О. “Циклічні точки відображень в задачах математичних олімпіад”.

2. ФІЛЄР З.Ю. “Піфагорові трикутники і комплексні числа”.

Засідання 16 березня

1. РОМАНОВ В.О. „Неперервні циклічні відображеня простору Rn (n=1, 2)“.

2. ДЕНИСЕНКО П.М. „ Обчислення власних функцій інтегральних операторів в APS“.

Засідання 30 березня

ДРЄЄВ О.М. «Альтернативні зафарбовування множин типу Мандельброта».

Засідання 19 травня

1. МУЗИЧЕНКО О.І. “Чисельні методи в теорії нелінійних рівянь. ”

2. МЕЛЬНИК В. “ Про Всеукраїнську студентську математичну олімпіаду.”

Засідання 2 листопада

РОМАНОВ В.О., «Неперервно підсумовуючі лінійні оператори ­і варіаційна неперервність векторних мір».

Засідання 16 листопада

ФІЛЄР З.Ю., МУЗИЧЕНКО О.І. “ Скінченні моделі нескінченного простору.”

Засідання 30 листопада

СИПКО В.М. «Теорема Тарського про нерухому точку і проблема Гольдбаха-Ейлера.

Засідання 14 грудня

ВОЛКОВ Ю.І., ВОЙНАЛОВИЧ Н.М. «Середні: ймовірнісний підхід».

Засідання 28 грудня

ВОЛКОВ Ю.І., ВОЙНАЛОВИЧ Н.М. Продовження «Середні: ймовірнісний підхід» .

2012 рік

Засідання 16 лютого

1. НАРОДОВИЙ В.В. «Стійкість хвильових пакетів в двошаровій рідині з вільною поверхнею».

2. АКБАШ К.С. «Асимптотична стійкість максимуму незалежних випадкових елементів у функціональній банаховій гратці».

Засідання 1 березня

1. ГАЄВСЬКИЙ М.В. «Наближення аналітичних функцій у фаберових областях нормальними середніми Зігмунда».

2. ФІЛЄР З.Ю. «Криві другого порядку на фінітизованій площині».

Засідання 15 березня

ДРЄЄВ О.М. «Моделювання динаміки навантаження проксісерверів».

Засідання 29 березня

1. РОМАНОВ В.О. «Циклічні відображення прямої довільного порядку».

2. КУЗНЄЦОВ С.Т. «Тростинки в колодце (к 100-летию раскопок в Египте)».

Засідання 18 жовтня

МАКАРЧУК О.П. «Проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень».

Засідання 1 листопада

ФІЛЄР З.Ю., ЧУЙКОВА А.С. «Стійкість лінійних диференціальних рівнянь зі сталими комплексними коефіцієнтами».

Засідання 15 листопада

РОМАНОВ В.О. «Міри-добутки із властивістю базисності».

Засідання 29 листопада

КУЗНЄЦОВ С.Т.«Про деякі олімпіадні задачі».

Засідання 13 грудня

МАРКО П.В. «Диференціальні рівняння першого порядку з широкою симетрією».

2013 рік

Засідання 14 лютого

ЧУЙКОВ А.С., ФІЛЄР З.Ю. «Вплив Сонця на захворюваність».

Засідання 28 лютого

РОМАНОВ В.О. «Методи розв’язування олімпіадних задач».

Засідання 14 березня

ВОЛКОВ Ю.І. «Семінару 20 років».

Засідання 28 березня

1. ШЕВЧЕНКО К.М. «Про ізоморфізм графів».

2. КУЗНЄЦОВ С.Т. «Про деякі цікаві задачі».

Засідання 17 жовтня

РОМАНОВ В.О. «Сингулярні міри в бананових просторах»

Засідання 31 жовтня

 1. ДРЄЄВ О.М. «Статистичні моделі сегменту мережі»
 2. КУЗНЄЦОВ С.Т. «Ще про залежність між інваріантами Tі R»

Засідання 14 листопада

 ФІЛЄР З.Ю. «Про деякі мої наукові результати»

Засідання 28 листопада

ВОЛКОВ Ю.І. «Закон великих чисел і теорія наближення» (до 300-річчя закону)

Засідання 12 грудня

АКБАШ К.С. «Закон великих чисел для схеми максимуму»

2014 рік

Засідання 27 лютого

РОМАНОВ В.О. «Ймовірнісні особливості позиційного запису великих чисел»

Засідання 13 березня

РОМАНОВ В.О. «Опуклі множини та опуклі розбиття»

Засідання 27 березня

КОРОЛЬОВ С.В., МАКСИМОВА Л.О. «Еволюта та евольвента в розділі «кінематика» теоретичної механіки»

Засідання 17 квітня

ВОЛКОВ Ю.І, «Задачі про розрізування»

Засідання 16 жовтня

РОМАНОВ В.О. «Нескінченна розкладність базисних мір»

Засідання 30 жовтня

ФІЛЄР З.Ю. «Методи встановлення зв’язків між випадковими процесами»

Засідання 13 листопада

РОМАНОВ В.О. «Топологічні інваріанти n-вимірних поліедрів»

Засідання 27 листопада

РОМАНОВ В.О. «Інваріантно-симетрійні методи розв’язування олімпіад них задач»

2015 рік

Засідання 26 лютого

РОМАНОВ В.О. «Теорема Улама про ком пакти і конфігурації Улама-Теплера»

Засідання 12 березня

АКБАШ К.С. «Експоненційні оцінки у законі повторного логарифму для схеми максимуму»

Засідання 23 березня

РОМАНОВ В.О. «Метод симетризації в задачах олімпіад та в задачах оптимізації»

Засідання 26 лютого

Романов В.О. «Теорема Улама про компакти і конфігурація Улама-Теплера».

Засідання 12 березня

 1. Сухович О. (студентка) «Про розхід води в р.Амур».
 2. Акбаш К.С. «Експоненційні оцінки у законі повторного логарифму для схеми максимуму».

Засідання 21 жовтня

Гаєвський М.В. «Задачі наближення аналітичних та ψ-диференційованих функцій»

Засідання 4 листопада.

Романов В.О. «Трансляції мір».

Засідання 18 листопада.

Філєр З.Ю., Дрєєв О.М. «Два методи філітизації критерія Михайлова»

2016 рік

Засідання 17 березня

 1.  Вороний О.М. «Особливості викладання комплексного аналізу студентам спеціальності «Математика».

 2. Денисенко П.М. «Збіжність  tau-методу Ланцоша».

Засідання 31 березня

1. Шевченко К.М. «Будова основних 4-регулярних    гамільтоново розкладних графів».

2. Кузнєцов С.Т. «Про одну задачу оптимізації».

Засідання 13 квітня

Романов В.О. « Трансляції мір в гільбертовому просторі».

Засідання 12 жовтня

Філєр З.Ю.,Андрюхін О.І. «Проблема центра фокуса »

Засідання 26 жовтня

Романов В.О. «Лінійні оператори трансляційного типу в просторі мір»

Засідання 9 листопада

 Бондарь О.П. «Ізотопнні функціх»

Засідання 23 листопада

Романов В.О «Метрики та симетрики на множині компактів»

 2017 рік

Засідання 22 лютого

Гаєвський М.В. «Оцінки аналітичних функцій та їх застосування»

Засідання 22 березня

Романов В.О. «Топологічні властивості геометричних функціоналів та многокутники з екстремальним значенням середнього геометричного індекса»

Засідання 5 квітня

 Кузнєцов С.Т. «Про одну задачу Міжнародної математичної олімпіади  1967 року»

Засідання 19 квітня

Семенюта М.Ф. «Про розмітку графів»

Засідання 10 жовтня

Романов В.О. «Топологї неоднорідних систем»

Засідання 24  жовтня

Гаєвський М.В. «Мультиплікатори в просорі Харді»

Засідання 7 листорада 

Філєр З.Ю. «Причини соціальних потрясінь (математисна модель)»

Засідання 5 грудня

Романов В.О. «Топологї неоднорідних систем -2»

2018 рік

Засідання 21 ,лютого

Романов В.О. «Векторні міри та суперадитивні функціонали в біосистемах»

Засідання (№250) 21 березня

Волков Ю.І  «Про квантове числення»

Засідання (№251) 4 квітня

 Акбаш К.С. «Методології розрахунків складних гендерних індексів для аналізу гендерного розвитку та нерівності країн»

Засідання (№252) 16 жовтня

Романов В.О. «Нелінійності та сингулярності в природничих системах»

Засідання 6 листопада

Гаєвський М.В. «Гаєвський М. В. «Рівномірна збіжність рядів Фабера в області»

Філєр З.Ю. «Про коваріацю гармонічних коливань»

Засідання 20 листопада

Філєр З.Ю. «Прогнозування економічних криз»

Засідання 4 грудня

Романов В.О. «Інваріантні добутки в математиці та природі»

2019 рік

Засідання 28 лютого

Волков Ю.І. «Дзядик – видатний український математик (до 100 оіччя з дня народження)»

Засідання 14 березня

Луньова М.В. «Еволюційні рівняння для обвідних хвильових пакетів у напівскінченній тришаровій рідині»

Засідання 28 березня

Романов В.О. «Топологія Землі»

Засідання 16 жовтня

 Романов В.О. «Метричні характеристики нескінченновимірних множип»

Засідання 30 жовтня

Романов В.О. «Факторні відображення в топології та природничих науках»

Засідання 13 листопада.

Акбаш К.С., Климчук Н.О.  «Статистичний аналіз екстремальних кліматичних показників на Кіровоградщині»

2020рік

Засідання 26 лютого

Гаєвський М.В. «Наближення функцій у просторі Бергмана»