pulyak

кандидат педагогічних наук, доцентка

 

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності» (2007 р.)

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; професійна підготовка майбутніх учителів технологій та інженер-педагогів професійної освіти.

Авторка біля 70 наукових наукових та методичних друкованих праць, серед яких публікації включені до наукометричних баз даних Copernicus, Google Scholar, переліку фахових видань України. Автор 4 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві). Бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів. Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.).

У 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі КДПУ ім. В. Винниченка.

У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності».

З жовтня 2005 року – викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання КДПУ, а з вересня 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри.

З серпня 2008 року до лютого 2011 року О.В. Пуляк працювала заступником декана з навчально-методичної роботи фізико-математичного факультету КДПУ.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 032020).

2018 р. закінчила магістратуру в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, за спеціальністю «Професійна освіта. Сфера обслуговування», отримала професійну кваліфікацію «Магістр з професійної освіти, викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер у сфері обслуговування».

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

  1. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Науково-педагогічне стажування тривалістю шість місяців

Свідоцтво № 12 СС 02125295/006491-16. Тема: «Сфера обслуговування: Готельно-ресторанна справа у професійній освіті». Дата видачі – 07.06.2016 р.

  1. Курси професійної підготовки за програмою «Менеджмент та IT-технології підприємницької діяльності» (Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету (Україна). Диплом Школи Бізнесу Нурд Університету (Норвегія). Сертифікат № 6985 від 14.05. 2016 р.
  2. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

Навчання за програмою  «Розроблення дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка КДПУ, moodle-КДПУ».  Сертифікат серія ДО № 244 від 20.01.2017 р.

Тема стажування: «Розробка навчальних курсів для дистанційної освіти студентів». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В Винниченка № 7-ун від 20.01.17 р.

  1. ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр держпраці» Посвідчення № 17219-21. Тема: «Законодавчі акти з охорони праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електронебезпека та пожежна безпека. Дата видачі –11.09.2017 р. Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В Винниченка № 127-ун від 10.10.17р.
  2. Федерація профспілок України. Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці № 461 представника з питань охорони праці Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Тема: «Закон України «Про охорону праці», «Про профспілки, їх гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», інші закони України та нормативно-правові акти з охорони праці за програмою і в обсягах згідно з додатком; 4 НПАОП 0.00–4.12-05 та додатком 2 до постанови Президії ФПУ від 28.02.2013 №. П-16-12». Дата видачі –27.10.2017 р.
  3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005623-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з дисциплін: «Управління персоналом», «Сучасні PR-технології», «Основи маркетингу», «Імеджелогія».

 Основні опубліковані праці:

  1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в газузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. Кропивницький. 2018. 212 с.
  2. Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»/ А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. Кропивницький, 2017. 144 с.
  3. Сучасні інформаційні технології у вивченні аквапоніки / О.В. Пуляк, А.І. Пуляк, К.О Гавриленко // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts.– Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019  С. 299-306. (у співавторстві).
  4. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 11 (4), с. 175-192. (у співавторстві). DOI:http://dx.doi.org/10.18662/rrem/165.

  Профіль в Google Scholar