guryanova

Кандидат педагогічних наук, доцентка

 

Тема кандидатської дисертації: «Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.)» (Інститут вищої освіти АПН України, м. Київ, 2007 р.)

Наукові інтереси: професійна підготовка педагогів професійного навчання за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості, майбутніх учителів трудового навчання та технологій; історія, теорія й практика професійної освіти, трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.).

Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць: публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, Copernicus, переліку фахових видань України; глави у колективних закордонних монографіях; навчально-методичні та навчальні посібники. Співрозробниця Технологічної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.).

 Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2000 р.), за спеціальністю «Трудове навчання та основи інформатики», отримала кваліфікацію «Вчитель обслуговуючої праці та інформатики». Закінчила магістратуру в Українській інженерно-педагогічній академії (2018 р.), за спеціальністю «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості», отримала професійну кваліфікацію «Професіонал в галузі технології легкої промисловості. Педагог дослідник».

Працювала вчителькою трудового навчання у ЗОШ № 14 м. Кіровограда (2000-2003 рр. ). Із 2003 р. дотепер працює в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті спочатку на посаді асистента, викладача, а з 2010 р. до теперішнього часу – на посаді доцента. 2007 р. захистила кандидатську дисертацію у Інституті вищої освіти АПН України, а в 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

Здійснює підготовку студентів до участі у міжнародних конкурсах дизайнерів одягу, концертах, фестивалях, виставках та інше. Зокрема, підготувала переможців Міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів» (2015 р., 2016 р., 2019 р.), півфіналістів Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» (2019 р.) та інших.

Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.), стажування у державних та громадських організаціях (Польща, 2007 р., 2009 р.).

Входить до складу журі онлайн конкурсу творчих робіт «Prime Art» та «Youth Art», що проводиться в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» спільно із закладами вищої освіти Польщі й України (2020 р., 2021 р.).

Входить до складу журі третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», номінація «Трудове навчання» (Наказ МОН № 777 від 09.06.2020).

Входила у оргкомітет Міжнародних науково-практичних конференцій: International Scientific Conference «Information and Innovation Technologies in the XXI Century» (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 2019 р.); Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (ЦДПУ імені В. Винниченка, Кропивницький, Україна, 2017 р.) та інших.

Здійснює редакційну діяльність наукових видань: монографії виданої у Польщі «Modern Technologies in the Education System. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts» (Wyższa Szkoła Techniczna, Poland, 2019); збірників матеріалів Міжнародних конференцій «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (ЦДПУ імені В. Винниченка, Кропивницький, Україна, 2017-2020 рр.) та інших.

Займає активну громадську позицію, долучається до участі та організації благодійних акцій, займається волонтерською діяльністю, організацією та проведенням заходів, роботою із засобами масової інформації. Є членкинею редакційної ради журналу «НДО-Інформ» та розробницею тренінгових програм із неформальної освіти дорослих.

Науково-педагогічну діяльність, активну громадську позицію Оксани Віталіївни було відзначено подяками.

Пройшла підвищення кваліфікації у формі стажування:

 1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
  Довідка про проходження стажування № 243/01 від 14.02.2018 р. Тема стажування: «Застосування сучасних освітніх технологій у викладанні трудового навчання та вивчення актуального методичного інструментарію при викладанні блоку дисциплін з «Конструювання та моделювання одягу з практикумом» і «Композиції костюма».
 2. Вища технологічна школа, Катовіца, Польща. Сертифікат, що затверджує проходження стажування.  Звіт  затверджений ректором: 74-ун від 2.05.19.   Тема стажування: "Інноваційні технології в освіті"
 3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/005615-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з таких дисциплін: «Технології виробів легкої промисловості», «Рисунок і композиція костюма», «Спецрисунок і основи композиції», «Художнє проєктування костюму», «Методика професійного навчання», «Основи прикладної антропології». Звіт затверджено наказом ректора ЦДПУ №161/1-ун від 23 грудня 2020 року.

Основні публікації:

 1. Formation of Pedagogical University Students’ Readness for Undergraduate and Graduate Research / Serhii Mykhyda, Vladymyr Сherkasov, Olga Yezhova, Oksana Abramova, Natalia Myronenko // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol. 12 Is.1. p.53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/199. Web of Science Core Collection.
 2. Designing of children’s stage costume using bionic objects. / Yezhova, О., Abramova, О.,  Pashkevich, К. and Vasylieva, О. // Fashion, Style & Popular Culture. 2020/10/1. https://doi.org/10.1386/fspc_00053_1. Scopus
 3. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore./ Serhii Mykhyda, Olga Yezhova, Oksana Аbramova, Olha Puliak, Vladymyr Cherkasov, Liudmyla Chystiakova // Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol. 11 Issue 4, p175-192. Web of Science Core Collection.
 4. Provision of the quality of decoration of semi-finished fashionable clothes, made of suiting fabrics with cotton content (denim type) / Єжова О.В., Абрамова О.В. (Olga Yezhova, Kalina Pashkevich, Marina Kolosnichenko, Oksana Abramova, and Liudmyla Nazarchuk) // Vlakna a Textil. 2018 Vol. 25 Is.4. p.94-102.ISSN: 1335-0617/ Scopus
 5. Abramova, О., Vdovenko, V., Khrinenko, Т. (2019) Use of training technologies in the educational process of higher education in Ukraine. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Series of monographs Faculty  of Architecture, Civil Engineering  and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph  24. р.8-15.  ISBN: 978-83-952000-8-3.
 6.    Використання навчальної технології портфоліо у  процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання до організації проєктної діяльності учнів. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 189. Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020.  С. 74-78.   DOI: 10.36550/2415-7988-2020-15-189. (у співавторстві).
 7.  Дизайн-проектування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк/ Абрамова О., Єжова О, Чистякова Л., Кудревич І. // Art and Design, №1. 2020, С.28-41 DOI:10.30857/2617- 0272.2020.1.2.
 8. Реалізація та проблеми впровадження методу моделювання при підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій / Н.Манойленко, О.Абрамова, Н.Мироненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип 1. 2019. С.70-75. (у співавторстві).
 9. Технологія оброблення швейних виробів (навчальний посібник). / О.В.Єжова, О.В.Абрамова. Київ.: Центр учбової літератури, 2020. 256 с. ISBN 978-617-673-669-1 (18,0/3,0 д.а.) гриф МОН (у співавторстві).
 10. Технологія виробів легкої промисловості. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»: посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2020. 47 с., рекомендовано до друку рішенням методичної ради (протокол №1 від 18.11.2020 р.) (у співавторстві).
 11. Методичні рекомендації до підготовки курсових і дипломних (кваліфікаційних) робіт: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 75 с. (Рекомендовано до друку рішенням методичної ради ЦДПУ ім. В. Винниченка, протокол № 1 від 18.11.2020 р.) (у співавторстві).
 12. Дизайн-проектування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк. Art and Design, №1. 2020, С.28-41 DOI:10.30857/2617- 0272.2020.1.2.ISSN : 2617-0272(Print) e- ISSN :2617-0280(Online) (у співавторстві).
 13. Використання навчальної технології портфоліо у  процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання до організації проєктної діяльності учнів. Наукові записки. Випуск 189. Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020.  С. 74-78. DOI: 10.36550/2415-7988-2020-15-189. (у співавторстві).

Профіль в Google Scholar

https://orcid.org/0000-0003-1802-8274

Профіль в Scopus

Профіль в Web of Science