salnik1

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна, 1990 р. Спеціальність: Математика і фізика. Кваліфікація: вчитель математики і фізики.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2018 р. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Професійна кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Напрями наукової та професійної діяльності: сучасні питання теорії та методики навчання фізики та природничих наук, STEM-освіта, імерсивні технології навчання

Тема кандидатської дисертації: “Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики” (2000 р.)

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального і віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» (2016 р.)

defordj

Науковий ступінь, вчене звання, посада: Доктор історичних наук, професор,    професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999 р. Спеціальність: «Хімія і біологія». Кваліфікація: вчитель хімії і біології.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира    Винниченка, 2017 р. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач вищого навчального закладу.

Напрями наукової та професійної діяльності: Історія біології та медицини, історія науки і техніки, теорія еволюції, методика навчання біології, методика навчання здоров’я людини, медицина та здоров’язбереження

Тема кандидатської дисертації: «Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», 2007р.

Тема докторської дисертації: «Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка ВУАН М.В. Павлової (1854-1938) та її палеозоологічної школи в контексті розвитку біологічної науки» (2016 р.)

Plusch

Науковий ступінь, вчене звання, посада:           

Доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація           

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002 рік. Cпеціальність: Педагогіка. Хімія та біологія. Кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності

Напрями наукової та професійної діяльності:  професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін, інноваційні технології навчання

Тема кандидатської дисертації:   «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»  (2010 р.)

Тема докторської дисертації:  «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (2020 р.)

Podoprygora fotoОсвіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувачка відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти, професорка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДУ імені Володимира Винниченка.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: професорка

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; теорія та методика навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

arkushina

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент;

доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1991 р.

спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії

Напрями наукової та професійної діяльності:

Флористичні дослідження (флора населених пунктів, флора Центральної України); флора населених пунктів, природно-заповідний фонд України, екологія рослин.

Тема кандидатської дисертації: «Урбанофлора Кіровограда» (2007 р.)

kaznacheeva Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2008 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія. Кваліфікація: Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності

Напрями наукової та професійної діяльності:

Дослідження біохімічного складу та процесів життєдіяльності живих організмів

Тема кандидатської дисертації:

«Прооксидантно-антиоксидантна система рослин при утворенні мелатоніну» (2012 рік)

bohanОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

tereschenko

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Дніпропетровський державний університет, 1997 р. Спеціальність: «Хімія». Кваліфікація: хімік, викладач

Напрями наукової та професійної діяльності:

Дослідження хіміко-аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду   (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками, спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Тема кандидатської дисертації:

«Хіміко-аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі» (2009 р).

forostovska

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, 1990 р., спеціальність: Хімія (фізична та колоїдна хімія) Кваліфікація: Хімік. Викладач.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Теоретико-методичні основи навчання хімії у закладах загальної середньої та вищої освіти

Тема кандидатської дисертації:

«Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення» (2020 рік)

volchanskiy

Науковий ступінь, вчене звання, посада

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1986 р.)

спеціальність: Фізика

кваліфікація: Фізик (кріогенне матеріалознавство), викладач

Напрями наукової та професійної діяльності:

фізика твердого тіла; теплові хвилі та їх застосування для безруйнівної діагностики конденсованого середовища; методика навчання фізики, біофізики і астрономії; розвиток дослідницьких здібностей студентів і школярів

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.)

sirik E

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені  В.Винниченка, 1993 р. Спеціальність: Фізика та інформатика. Кваліфікація: Вчитель фізики та інформатики

Напрями наукової та професійної діяльності:

Поліпшення експериментаторських компетентностей сучасного вчителя фізики

Тема кандидатської дисертації:

«Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007 р.)

chinchoi1

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1987 р. Спеціальність: Фізика і математика

Кваліфікація: Вчитель фізики і математики

Напрями наукової та професійної діяльності:

методика навчання фізики в закладах загальної середньої освіти та закладах вищої освіти

Тема кандидатської дисертації:

Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи, 1995 р.

GeleveraO.F

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994, спеціальність: Географія,

кваліфікація: Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач.

Центральноукраїнський національний технічний університет, 2019,

спеціальність: Агрономія,

кваліфікація: Магістр, агрономія

Напрями наукової та професійної діяльності:

Ґрунтознавство, Кліматологія, Екологія, Гідрологія, Туризм, Рекреація, Методика навчання географії.

Тема кандидатської дисертації:

Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Український Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)

ZarubinaA.V

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент, старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2001 р. Спеціальність: «Географія і біологія». Кваліфікація: вчителя географії, біології та основ економіки.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Конструктивна географія, туризм, рекреаційна географія, туристичне краєзнавство

Тема кандидатської дисертації: Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області

MaslovaN.M

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент, старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка, 1998 р. Спеціальність: Географія і біологія. Кваліфікація: Вчитель географії і біології

Напрями наукової та професійної діяльності:

Територіальні аспекти сучасних соціокультурних процесів та їх трансформації в Центральній Україні; етномовна та георелігійна ситуація в Україні та Кіровоградській області;  динаміка електоральних симпатій населення та електорально-географічні процеси в Центральній Україні; геодемографічні процеси в Україні та Кіровоградській області; розвиток етнотуризму в Україні та Кіровоградській області; застосування інноваційних технологій в процесі навчання географії в середній та вищій школі.

Тема кандидатської дисертації:

«Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти» (2014р.)

Myrza SidenkoV.N

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, 1981 р. Спеціальність: географія, економічна географія. Кваліфікація: Географ. Викладач.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Біотичне та ландшафтне різноманіття території Центральної України; Формування мережі природно-заповідних територій, регіональної екологічної мережі; Охорона та раціональне використання природних ресурсів; Інноваційні технології викладання географічних дисциплін у вищій та середній освіті

Тема кандидатської дисертації:

«Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення» (2004 рік)

Onojko2Науковий ступінь, вчене звання, посада

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2004 р.), Cпеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: Вчитель географії та біології

Напрями наукової та професійної діяльності:

Географія ґрунтів, географія туризму, дистанційне зондування Землі, організація наукової діяльності учнів з географії в рамках Малої академії наук

Тема кандидатської дисертації:

«Систематика, класифікація, морфолого-галогеологохімічні особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», (2008 р.)

SilchenkoYu.Yu

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира     Винниченка, 2005 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія. Кваліфікація: вчитель географії, біології, основ економіки основної і старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи

Напрями наукової та професійної діяльності:

Суспільна географія, географія населення, міграції, трудові ресурси, картографія, географія Кіровоградської області

Тема кандидатської дисертації:

«Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області» (2008 р.)

donec

завідувач лабораторією кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: повна вища освіта зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та дві кваліфікації – вчителя фізики, основ інформатики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, за дипломом спеціаліста, та магістра педагогічної освіти, викладача фізики, за дипломом магістра Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчила  у 2007 році.

CherednykDS

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію "Хімік. Вчитель хімії, біології та екології", 2013 рік.

Посада: завідувачка лабораторією кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Напрями наукової та професійної діяльності: розвиток ключових компетентностей учнів у природничих науках і технологіях засобами навчання фізики вумовах цифровізації освіти