На спеціальності «Комп’ютерні науки» проходять підготовку фахівці з інформаційних технологій, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення

 1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки»
 2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки»
 3. Підготовка магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки»
 4. Тримаємо руку на пульсі в сферах IT-технологій та програмування
 5. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки»

Стрімкий розвиток IT-індустрії призводить до потреби у висококваліфікованих спеціалістах, які володіють новітніми технологіями розробки програмного забезпечення (ПЗ). Потрібні не просто кодери, а професійні розробники ПЗ, які здатні проектувати стійкі та надійні інформаційні системи і керувати програмними проектами.

Фахівці з інформаційних технологій (випускники спеціальності «Комп’ютерні науки») володіють різними мовами програмування та технологіями розробки програмного забезпечення, необхідними знаннями для проектування локальних мереж та їх програмного наповнення, проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування.

Інформаційне забезпечення спеціальності:

Спеціальність забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням; функціонує сервер з навчальними матеріалами. Значна частина навчально-методичних матеріалів розташована в системі дистанційної освіти Moodle-КДПУ, освітньому середовищі «Вікі КДПУ» на базі MediaWiki та університетському репозитарії.

Переваги навчання в КДПУ ім. В. Винниченка

Близько 75% навчальних дисциплін (нормативна частина) є однаковою на спеціальності «Комп’ютерні науки» у всіх ВНЗ України. Це означає, що вступивши до нашого ВНЗ на цю спеціальність, абітурієнт отримує практично такий самий рівень підготовки, як і у вишах Києва, Харкова, Львова.

Працевлаштування:

Завдяки високому рівню теоретичної та практичної підготовки випускники спеціальності успішно працевлаштовуються у відділах інформатизації підприємств будь-якого рівня та форми власності; у провідних фірмах, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та web-додатків; у проектних та дослідницьких організаціях; в сервісних центрах, комерційних фірмах, вищих навчальних закладах.

1

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки»

У Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 12 Інформаційні технології Спеціальності 122 Комп’ютерні науки (ліцензований обсяг – 30 осіб), кваліфікації 3121  Фахівець з інформаційних технологій.

Навчання на даній спеціальності передбачає поглиблену підготовку в області математичних дисциплін, яка дозволяє студентам опанувати криптографію, теорію алгоритмів, математичне моделювання, методи оптимізації та дослідження операцій та ін.

Вивчення блоку дисциплін практичної та професійної підготовки (зазначимо, що більшість фундаментальних дисциплін відноситься до технологій програмування) забезпечує випускників спеціальності необхідними знаннями для вирішення, наприклад, таких задач:

 • Створення ПЗ з використанням мов різного рівня (Assembler, C/C++, SQL, PHP, Java, Java Script);
 • Проектування ПЗ на основі сучасних технологій (ООП, UP, RDD, TDD) та засобів (UML, Argo UML, Visual Paradigm та ін.);
 • розробка інтернет-додатків з використанням Java, JavaScript, HTML5 та інших сучасних технологій;
 • розробка додатків для мобільних пристроїв (Android Studio).

Перелік навчальних дисциплін, які вивчаються на кваліфікаційному рівні «бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців):

 ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нормативні дисципліни

Математичний аналіз

Алгебра та  геометрія

Дискретна математика

Математична логіка і теорія алгоритмів

Програмування

Операційні системи

Системне програмування

Бази даних та інформаційні системи

Інформаційні мережі

Архітектура обчислювальних систем

Теорія програмування

Теорія ймовірностей і математична статистика

Методи оптимізації та дослідження операцій

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Інтелектуальні інформаційні системи

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Програмування веб-застосувань

Захист інформації

Проектування програмних систем

Платформи корпоративних інформаційних систем

Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)*

Перелік 1

Обробка зображень та мультимедіа

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

Системи автоматизованого проектування

Перелік 2

Паралельні та розподілені обчислення

Системи паралельного програмування

Технології розробки розподілених баз даних

Перелік 3

Теорія систем та математичне моделювання

Теорія керування

Теорія ігор

Перелік 4

Моделювання інформаційних систем і процесів

Імітаційне моделювання

Моделювання жорстких систем

Перелік 5

Організація та обробка електронної інформації

Системи електронного документообігу

Основи Інтернет-технологій

Перелік 6

Фізичні основи елементної бази сучасних ЕОМ

Розробка інтерактивних систем

Теорія побудови компіляторів

Перелік 7

Інтелектуальний аналіз даних Data mining

Аналіз даних

Аналіз даних та статистична обробка мовою R 

Перелік 8

Статистичне та нечітке моделювання систем

Математичні моделі соціально-виробничих процесів

Екологічні й економічні процеси та їх моделювання

Перелік 9

Методи обчислень

Аналіз динаміки часових рядів

Асимптотичні методи дослідження диференціальних рівнянь

Перелік 10

Рівняння математичної фізики

Рівняння у частинних похідних

Інтегро-диференціальні рівняння

Перелік 11

Розробка ПЗ для мобільних платформ

Платформи розробки мобільних додатків

UX/UI дизайн

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Виробнича практика

Навчальна практика  з налаштування комп'ютера

Навчальна практика  з налаштування мереж

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

Курсові роботи

Курсова робота з комп'ютерних наук

Курсовий проект зі створення програмних засобів

3. Підготовка магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Перелік навчальних дисциплін, які вивчаються на кваліфікаційному рівні «магістр» (термін навчання 1 рік 10 місяців):

 

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Нормативні дисципліни

Сучасні проблеми прикладної математики

Методологія та організація наукових досліджень

Методи верифікації та оптимізації програм

Моделювання складних систем

Системи штучного інтелекту

Сучасні web-технології

Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента*)

Перелік 1

Хмарні технології

Системи та технології дистанційного навчання

Технології електронних видань

Перелік 2

Проектування і створення корпоративних інформаційних систем

Проектування мультиагентних систем

Розподілені системи обробки інформації

Перелік 3

Сучасні інформаційні мережі

Сучасні операційні системи

Управління програмними проектами

Перелік 4

Інформаційна безпека та криптографія

Програмування вбудованих систем

Грід-системи та технології хмарних обчислень

Перелік 5

Web-орієнтовані та постреляційні бази даних

Розробка мультимедійних систем

Технології забезпечення якості програмних продуктів

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Виробнича практика

Дипломне проектування

Курсова робота з комп'ютерних наук

4. Тримаємо руку на пульсі в сферах IT-технологій та програмування

На фізико-математичному факультеті за ініціативи старшого викладача кафедри інформатики Віталія Володимировича Котяка проводиться семінар "Сучасні інформаційні технології", на якому виступають представники ІТ-індустрії як нашого міста, так і України. У програмі виступів – всі сфери інформаційних технологій. На сайті факультету відведена спеціальна сторінка семінару.

Семінар відкритий для участі фахівців з інформаційних технологій та програмування, а також слухачів – у першу чергу студентів фізико-математичного та інших факультетів університету, які бажають поглибити свої знання або ж, і взагалі, круто змінити на краще свою майбутню кар’єру. До участі в семінарі запрошуються також школярі міста та області – завдяки спілкуванню з професіоналами, реально працюючими в ІТ-області, є завжди можливість вдало спланувати власну успішну майбутню кар’єру, оптимально обравши для навчання спеціальність.

Участь в IT-заходах нашого міста

Студенти спеціальності беруть активну в IT-заходах, які відбуваються в місті Кропивницький, зокрема:

-  у щорічному фестивалі «Vesna-Soft», присвяченому IT і програмуванню;

23

-   ІТ-конференція KirovogradJS;

-   ІТ- і Еко-фестиваль в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

-   Google Hashcode Kropyvnitskyi 2017

-   у всесвітньому програмістському марафоні з написання ігор Global Game Jam

-   Міжнародному конкурсі з програмування (хакатону) NASA Space Apps Challenge

-  ІТ-конференція KirovogradJS

45

Участь в олімпіадах

Наш університет є базовим в центральному регіоні для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (AU ICPC). Щорічно у вересні в змаганнях беруть участь кращі команди університетів з Кіровоградської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Команди нашого університету традиційно гідно представляють університет в змаганнях 2-3 етапів.

6

5. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

Теми магістерських та дипломних робіт випускників спеціальності обираються студентами разом з науковими керівниками з урахуванням нинішнього та майбутнього працевлаштування випускника. Оскільки фахівці з інформаційних технологій орієнтовані на розробку програмного забезпечення, тематика більшості курсових та дипломних робіт пов’язана саме з розробкою сучасних програмних засобів:

 • Розробка та впровадження CRM системи на торговельному підприємстві;
 • Сучасні принципи SAAS. Розробка уніфікованого сервісу генерування мок-даних;
 • Розробка сервісу ізольованого тестування користувацького коду;
 • Інформаційна система безпровідного електронного голосування «Вчена Рада ВУЗу»: модель предметної області, схема бази даних, інтерфейсні рішення, програмна реалізація;
 • Візуалізація роботи формальних моделей алгоритму;
 • Розробка сервісу для проведення вебінарів та веб-конференцій;
 • Дослідження та демонстрація нових можливостей фреймворка уіі2;
 • Розробка автоматизованої системи ведення оперативних заявок рівня району електромереж з використанням методу ПАВ;
 • Розробка веб-сайту для СППР на основі методу аналізу ієрархій;
 • Розробка мобільного гібридного додатку засобами Ionic;
 • Розробка мобільного додатку «Сканер тексту» засобами Android;
 • Розробка багатоплатформних мобільних додатків;
 • Візуальне представлення дерев та операцій над ними;
 • Розробка мобільного додатку для вимірювання щоденної активності на базі мови swift;
 • Симетричні криптографічні системи. Стандарти шифрування даних;
 • Розробка мобільного додатку для Вікі КДПУ;
 • Застосування машинного навчання до автоматизованого аналізу фотографій чеків;
 • Сучасні інструменти та технології розробки web front-end;
 • Візуальне середовище для перевірки навичок програмування;
 • Андроїд-додаток віртуального музею;
 • Методи побудови конструктивних фракталів;
 • Створення серверу віртуального музею з використанням Node.js та MongoDB;
 • Розробка системи опитування з використанням QR-кодів;
 • Розробка автоматизованої системи обліку кадрів підприємства;
 • 3D-візуалізація експонатів віртуального музею засобами SpriteSpin.js та Blend4Web;
 • Створення веб-сервісу відзнак на основі BadgeKit;
 • Розробка web-браузера на основі Gecko.

Вступникам

СЕРТИФІКАТИ ЗНО, які потрібно мати для вступу на спеціальність:

 • Математика (базовий рівень)
 • Українська мова
 • на вибір (Англійська мова, Фізика)