Наукова діяльність кафедри  менеджменту та підприємництва спрямована на отримання та публікацію результатів наукових та науково-методичних досліджень, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах. Важливу роль в науковій роботі кафедри відграє залучення до науково-дослідної роботи студентів.

1. Якісний склад кафедри

На кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівників: 

штатних працівників університету – 7, внутрішніх сумісників – 1. В складі кафедри працюють два доктори економічних наук, професори Панченко В.А. та Денисенко М.П., три кандидати економічних наук, доценти Буткевич О.В., Довгенко Я.О., Панченко О.П. та два кандидата педагогічних наук, доценти Яременко Л.І. та Щоголєва І.В. 

2. Тематика наукових досліджень кафедри

Кафедра менеджменту та підприємництва створена 1 вересня 2023 року. Основні напрями, з яких викладачі кафедри проводять наукові дослідження:

 • Менеджмент,
 • управління персоналом сучасної організації,
 • кадрова та економічна безпека,
 • статистичний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів; прикладні задачі математики та статистики;
 • мотивація праці.

Колективна кафедральна тема знаходиться в процесі формування.

Результати роботи над дослідженням відображені в профілях викладачів кафедри менеджменту та підприємництва(посилання на склад кафедри):

 • наукові праці, опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, а також у виданнях, включених до переліку фахових видань України;
 • свідоцтва про реєстрацію авторських прав;
 • участь у закордонних та всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах;
 • видання навчальних та навчально-методичних посібників.

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі ЦДУ ім. В. Винниченка, як складові відповідних навчальних дисциплін на спеціальностях 073 Менеджмент, 051 Економіка та 076 Підприємництво та торгівля

3. Редакційна діяльність

Професор Денисенко М.П. є головним редактором журналу «Економіка та держава» та членом редакційних колегій журналів: «Інвестиції: практика та досвід», «Вчені записки університету «КРОК», Economics, Finance and Management Review (Естонія. м. Таллінн).

Професор Панченко В.А. членом редакційних колегій журналів Pedagogy and Education Management Review та Economics, Finance and Management Review.

4. Участь у атестації наукових кадрів:

Професор Денисенко М.П. підготував 3 доктори економічних наук, 4 кандидати економічних наук, 1 доктора філософії (PhD in Economics)

Професор Панченко В.А. був офіційним опонентом  1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та  3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

5. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний рівень за програмами підвищення кваліфікацій та стажувань як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, в якості платформ для підвищення кваліфікації та проходження стажування для викладачів кафедри виступили.

 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (ВШТІП Академія прикладних наук) м. Познань, Республіка Польща;
 • Scientific Center of Innovative Researches (Tallin, Estonia);
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава) тощо.

6. Науково-дослідна робота студентів

Студенти виконують наукові дослідження як під час занять в наукових гуртках та проблемних групах, так і в процесі написання курсових та кваліфікаційних робіт.

Результати досліджень, виконаних студентами, були оприлюднені на засіданні секції Економіки та менеджменту звітної студентська наукової конференції ЦДУ за 2022-2023 н. р. В роботі цієї секції прийняли участь 8 студентів освітньої програми Управління фінансово-економічною безпекою.

За результатами наукової роботи студентів опубліковано статті:

 1. ПАНЧЕНКО Володимир Анатолійович, ПІКА Ігор Васильович ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ШЛЯХ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ /НАУКОВІ ЗАПИСКИ ,Серія: Педагогічні науки , Випуск 207. С. 33-37
 2. Панченко В. А., Кіблик А.В. СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКСПАНСІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА ГАЛУЗЕВІ РИНКИ / Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 6, Том 2 С.184-188

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-31  (Категорія Б)

Про участь у конкурсах:

В 2022-2023 н.р. на Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, який проводився на базі  Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,  було подано три роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 073 Менеджмент (Піка І.В., Корецький Д.С. та Кіблик А.В.). Всі роботи пройшли на другий тур по результатам рецензування.

В конкурсі прийняли участь  більше 172 учасників, 49 з яких – представники інших держав.

Дипломи ІІІ ступеня отримано за науково дослідні роботи студентів Корецького Дениса Сергійовича та Кіблика Андрія Васильовича на теми:"Стейкхолдери як об'єкт управління в системі креативного менеджменту організації" та "Емпірика конкурентоспроможності в системі стратегування політики експансії підприємств на галузеві ринки" під керівництвом доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри менеджменту та підприємництва (до 1.09.2023 - математики та методики її навчання) , заслуженого працівника освіти України Володимира Панченка.

Диплом Корецький page 0001Диплом Кіблик page 0001Сертифікат Панченко за 051 page 0001Сертифікат Панченко за 073 page 0001

Про тематику кваліфікаційних та курсових робіт:

Викладачами кафедрою розроблено орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт