charenko

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі» (2000 р.)

Наукові інтереси: теорія навчання технологіям.

Автор понад 70 наукових праць, серед яких 13 навчальних посібників для студентів і вчителів, 9 із них видані під грифом МОН України. Написав сайт для дистанційної освіти студентів:

https://sites.google.com/site/aaleksandr76.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1995 р. на посаді асистента кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання. Після закінчення цільової аспірантури (1996-1999 рр.) у НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.09. – «Теорія навчання» (диплом ДК №009451 від 14.02.2001 р. (протокол №14-06/2)). На посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання – з 2001 р. (атестат доцента ДЦ №007252).

Науково-педагогічний стаж – 19 років.

Приймає активну участь у громадському житті факультету та університету: працює у складі профкому педагогічного університету, виконує обов’язки голови комісії з охорони праці. Багаторазово нагороджувався грошовими преміями і грамотами деканату фізико-математичного факультету і ректорату КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоградської облдержадміністрації та Федерації профспілок України (за активну участь в акредитації спеціальності «трудове навчання», створення навчальних лабораторій і кабінетів, видавництво навчальних посібників із грифом МОН України, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців тощо).

Керує науковою роботою студентів, результати якої опубліковані у 19 наукових працях. Зокрема, керував конкурсною роботою «Сучасні педагогічні технології у підготовці учнів з автосправи в МНВК» за науковим напрямом «Педагогіка і освіта» (диплом за перемогу в Конкурсі – 2011/12 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та нагородження стипендією у 2012 році виданий студенту КДПУ ім. В. Винниченка Бардакову Андрію).

Основні опубліковані праці:

  1. Спецкурс «Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації»: навч. посіб. для студ. пед. вищ. закл. осв. / В.І. Баштовий, С.П. Величко, О.М. Царенко. – К.: РЦ НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2000. – 116 с. (Гриф МОНУ).
  2. Практикум з технічних засобів навчання: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С.П. Величко, О.М. Царенко. – [2-е вид.].– Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – 124 с. (Гриф МОНУ).
  3. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. / [Царенко О.М., Царенко І.Л. та ін.]; за ред. С.П. Величка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – 140 с. (Гриф МОНУ).
  4. Педагогічна практика: навч.-метод. посіб. з пед. практ. для студ. вищ. пед. навч. закл. хім. спец. / [О.В. Іващенко, С.І. Лялюхіна, О.М. Царенко]. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2007. – 137 с.
  5. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Величко С.П., Царенко І.Л., Царенко О.М. – [Вид. перероб. і доп.]. – К.: КНТ, 2008. – 318 с. (Гриф МОНУ).
  6. Царенко О.М. Дидактичні засади формування методологічної культури майбутніх учителів / О.М. Царенко // Наукові записки. Сер. Пед. науки: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 88-91.
  7. Царенко О.М. Технологія підготовки майбутніх учителів до викладання автосправи в середній школі / О.М. Царенко // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; гол. ред. М.Т. Мартинюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч. 3. – С. 191-199.
  8. Царенко О.М. Хмарні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів / Олександр Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім.В. Винниченка. – Вип. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Ч. 2 – С. 58-62.

 Профіль в Google Scholar