Кафедра менеджменту та підприємництва створена 1 вересня 2023 року в результаті реорганізації кафедри математики та методики її навчання та  виокремлення в окрему кафедру секції економіки та менеджменту, яка функціонувала в складі кафедри математики та МН з вересня 2022 року.

Поштовхом до створення нової кафедри на факультеті математики, природничих наук та технологій стало започаткування освітніх програм нового напряму: на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  Економічна безпека  спеціальності 051 Економіка, Менеджмент (Логістика) на спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми Управління фінансово-економічною безпекою другого (магістерського) рівня вищої освіти на спеціальності 073 Менеджмент. Перший набір на ці освітні програми здійснився в 2022- 2023 н.р. Набір 2023-2024 н.р. показав позитивну динаміку росту кількості студентів.

Виокремлення секції в кафедру стало можливо, тому що за рік роботи секції сформувався потужний колектив науково-педагогічних працівників. В складі кафедри працюють два доктори економічних наук, професори Панченко В.А. та Денисенко М.П., три кандидати економічних наук, доценти Буткевич О.В., Довгенко Я.О., Панченко О.П. та два кандидата педагогічних наук, доценти Яременко Л.І. та Щоголєва І.В. 

До започаткування ОПП Управління фінансово-економічною безпекою (“УФЕБ”), Економічна безпека та Манеджмент (Логістика)  у ЦДПУ імені В. Винниченка (нині ЦДУ ім. В. Винниченка) функціонували потужні кафедри математики, інформатики, економіки та методики їхнього навчання (МІЕМН) та кафедри математики, статистики та інформаційних технологій (МСІТ). Кафедра прикладної математики, статистики та економіки, попередник кафедри МСІТ,  була учасником декількох міжнародних наукових проектів. Міжнародний проект за програмою TEMPUS реєстраційний номер: 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR “Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС” (15.01.2009 - 14.01.2012); проект за програмою Європейського Союзу Еразмус+ (КА-2) реєстраційний номер: 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP “Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх з ЄС країнах з різними традиціями - GeSt” (15.10.2015 -30.04.2019); Проєкт за програмою Європейського Союзу ERASMUS-JMO-2021-MODULE реєстраційний номер: 101047451 «Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities» (Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій) (01.06.2022 – 31. 05.2025) (http://surl.li/kkfzg). 

 У результаті впливу різних наукових шкіл утворились умови для підготовки фахівців з менеджменту. Рішення про відкриття зазначеної освітньої програми було прийнято на основі результатів проведеного аналізу щодо потреб ринку праці у фахівцях з менеджменту саме за програмою (“УФЕБ”), низки консультацій із стейхолдерами та завдяки наявності професійних науково-педагогічних працівників на випусковій кафедрі та належного ресурсного забезпечення. У 2021 робочою групою, очолюваною д.е.н., проф. Панченко В.В. було розроблено ОПП відповідно до чинного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН від 10.07.2019 No 959) та започатковано підготовку магістрів. Випусковою кафедрою ОПП стала кафедра математики та методики її навчання (ММН) (секція економіки та менеджменту), яка була створена шляхом об’єднання колишньої кафедри МСІТ та кафедри МІЕМН.