Наукова діяльність кафедри математики та цифрових технологій спрямована на отримання та публікацію результатів наукових та науково-методичних досліджень, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах. Важливу роль у науковій роботі кафедри відіграє залучення до науково-дослідної роботи студентів.

1. Якісний склад кафедри

На кафедрі працює 20 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 16, внутрішніх сумісників – 3, зовнішніх – 1 особа. Серед них кафедра налічує 6 докторів наук, 1 доктор філософії, а також 13 кандидатів наук.

2. Тематика наукових досліджень кафедри

Кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В МАТЕМАТИЧНІЙ, ЦИФРОВІЙ, ПРИРОДНИЧІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» (виконавці: Садовий М.І., Соменко Д.В., Трифонова О.М.)

Робота в складі Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень. Проведено 6 засідань наукового семінару Центру (спікерами виступали доктори наук, професори Р.Я. Ріжняк, Н.О. Пасічник, С.П. Михида, М.І. Садовий, Л.В. Клочек, А.В. Дефорж, Л.О. Чистякова, О.М. Трифонова; доценти К.С. Акбаш, Л.Г. Кіндей)

У межах роботи Центру виконується грантовий проєкт Erasmus+ «Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities» (ERASMUS-JMO-2021-CHAIR + ERASMUS-JMO-2021-COE + ERASMUS-JMO-2021-MODULE) (виконавці Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я.)

Організація роботи науково-методичного семінару «Актуальні проблеми навчання математики, інформатики та економіки». Керівник семінару д.пед.н., доцент Ботузова Ю.В.

Впродовж 2022-2023 н.р. було проведено 8 онлайн-засідань семінару, на які запрошуються викладачі кафедри, вчителі математики, науковці, студенти. Створена спільнота семінару у Viber та сайт для висвітлення роботи семінару: http://surl.li/ledsf .

Наукова діяльність кафедри математики та цифрових технологій тісно пов'язана з діяльністю Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (https://www.ldftpo.kr.ua/).

Дослідження членів кафедри відбуваються в межах наукових тем:

– Цифровізація освітнього середовища та STEM-технології (0122U201725);

– Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук (0122U201930).

Постановою Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки «Про призначення стипендій та продовження виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених» від 4 листопада 2022 р. № 6 призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених завідувачці кафедри математики і методики її навчання, доктору педагогічних наук, доценту Ботузовій Ю.В.

Робота Трифонової О.М. на тему «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничих наук» отримала схвалення на засіданні Конкурсної комісії Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій  конкурсного відбору на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік. Рішення затверджене Постановою Верховної Ради України «Про призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» (1 грудня 2022 року № 2791-IX).

Результатами роботи над дослідженнями є (більш детальна інформація по наведених нижче пунктах відображена у профілях викладачів кафедри математики та цифрових технологій):

 • наукові праці, опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, а також у виданнях, включених до переліку фахових видань України;
 • свідоцтва про реєстрацію авторських прав;
 • участь у закордонних та всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах;
 • видання навчальних та навчально-методичних посібників.

Результати досліджень використовуються в освітньому процесі ЦДУ ім. В. Винниченка, як складові відповідних навчальних дисциплін на спеціальностях 014 Середня освіта (Математика), 112 Статистика, 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (Цифрові технології)

2. Членство у спеціалізованих вчених радах.

Ріжняк Р.Я., Пасічник Н.О. Член спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01, спеціальність 07.00.01 – історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, 07.00.07 – історія науки й техніки (Університет Григорія Сковороди у Переяславі)

З 2016 р. до січня 2022 р.: Садовий М.І. – голова, Трифонова О.М. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка із захисту докторський дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

3. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний рівень за програмами підвищення кваліфікацій та стажувань як в Україні, так і за кордоном.

Акбаш Катерина Сергіївна

Київський національний університет імені Т. Шевченка,

Сертифікат про проходження стажування: № 056/1017 від 20.11.2018 р.

Тема стажування: «Дослідження операцій, прикладна статистика та інформаційні системи»,

термін стажування: з 22.10.2018 по 16.11.2018 р.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 171-ун від 23.11.2018 р.

Ботузова Юлія Володимирівна

 1. Підвищення кваліфікації на кафедрі математики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 09/1-47 (22/1-463/3) від 7 листопада 2018 р.)
 2. Закордонне стажування в Collegium Civitas (Warszawa, Poland) за програмою «Internationalization of Higher Education. Organization of the Educational Process and Innovative Teaching Methods in Higher Education Institutions in Poland» обсягом 108 годин (20.06.2019 – 11.07.2019).

Войналович Наталія Михайлівна

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького,

кафедра математики. Довідка про підсумки стажування №173/03 від 17.04.2019 р. Стажування за темою: «Напрями удосконалення навчання студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика)» (6 кред)

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №88-ун від 27.05.2019

Гуртовий Юрій Валерійович

 1. Кіровоградський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Довідка № 31-15/502 від 11.04.2018 р.

Тема стажування: «Розробка посібника для навчального курсу «Математичний аналіз»

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка №59-ун від 23.04.2018 р.

 1. Центральноукраїнський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Тема стажування: «Вища і прикладна математика, математичний і функціональний аналіз» (21.03 2023 - 2.05.2023 року.)

Ключник Інна Геннадіївна

Національний педагогічний університет імені Драгоманова, кафедра вищої математики, довідка про підвищення кваліфікації (наказ №315 від 26.10.2020).

Тема підвищення кваліфікації «Напрями удосконалення навчання студентів спеціальностеі: 014 Середня освіта (Математика) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та 014 Середня освіта (Математика) другий (магістерський) рівень вищої освіти»

(6 кред)

Луньова Марія Валентинівна

Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Тема: «Моделювання внутрішніх хвильових процесів у шаруватих рідинах», 2021 р.

Макарчук Олег Петрович

 1. «Міждисциплінарні магістерські програми для мультикультурної аудиторії» університет Витовта Великого м.Канус (Литва), з 2 липня 2017 року по 8 липня 2017 року.
 2. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

5.02.2019 – 5.03.2019. (Наказ №50 від 12.02.2019)

Нічишина Вікторія Вікторівна

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра математики та методики її навчання. Довідка про підсумки стажування №22/1-464/3 від 07.11. 2018 р. Стажування за темою: «Напрямки удосконалення навчання студентів спеціальності: 014 Середня освіта (Математика), освітня програма: Середня освіта (Математика, Інформатика та Економіка) та Середня освіта (Математика та Фізика, Економіка)» (6 кред).

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №166-ун від 16.11.2018

Пасічник Наталія Олексіївна

1. Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019–30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р. Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти. Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019 р.

2.  НУ «Одеська юридична академія» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Термін всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації: 24 січня – 6 березня 2022 р. Тема стажування: Управління науковими та освітніми проєктами». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №76-ун від 9 травня 2022 р.

3. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва,

Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів).

4. Греція, м. Салоніки, Університет Аристотеля. Сертифікат про проходження стажування від 30.06.2018 р. Термін стажування: 23.06.2018–01.07.2018.

Тема стажування: Економіко-прикладні аспекти гендерних досліджень. Звіт про стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №133-ун від 21.09.2018 р.

5. Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019–30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р.

Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019 р.

6. НУ «Одеська юридична академія» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Термін всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації: 24 січня – 6 березня 2022 р.

Тема стажування: Управління науковими та освітніми проєктами».

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №76-ун від 9 травня 2022 р.

7. Підвищення кваліфікації «Оцінювання без знецінювання» на платформі онлайн-освіти EdEra в дистанційній формі, в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №76-ун від жовтня 2022 р.

Плічко Анатолій Миколайович

Працює у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті з лютого 2020 р.

Ріжняк Ренат Ярославович

1. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва,

Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта».

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів)

2. Міжнародне науково-педагогічне стажування Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019–30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р.

Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019 р. (6 кредитів)

3. Підвищення кваліфікації Центр українсько-європейського наукового співробітництва,

Сертифікат про підвищення кваліфікації № ADV-311055-PSI від 11.12. 2022 р. за програмою: «Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 15-к від 25.01.2023 (6 кредитів)

4. Міжнародне науково-педагогічне стажування Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна); Науково-дослідний інститут міжнародної асоціації світової політики і економіки (Берлін, Німеччина). Термін стажування: 11.09.2019–30.11.2019. Сертифікат про проходження стажування від 30.11.2019 р.

Тема стажування: Інновації в системі вищої економічної та соціогуманітарної освіти.

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка № 179/1-ун від 20.12.2019 р. (6 кредитів)

Садовий Миколо Ілліч

1. Вища технічна школа в Катовіце / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща Тема стажування:

«Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі: особливості впровадження цифровізації в освітній процес природничих, технічних дисциплін і дисциплін у галузі комп’ютерних технологій при підготовці фахівців з вищою освітою»

сертифікат №10/9/2019 від 29 вересня 2019 р (180 годин). Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №150–ун 28.10.2019 р.

2. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02071228/005624-20 з 1 грудня 2020 р. по 11 грудня 2020 р. Стажування з дисциплін: «Основи наукових досліджень», «Основи інженерно-педагогічних досліджень», «Основи САПР (за професійним спрямуванням)(36 годин)» Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) затверджено наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка №161/1-ун від 23 грудня 2020 року

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія, сертифікат, Online course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 22 жовтня – 15 грудня 2020 р., 40 годин; Сертифікат, Online course «Support of Science and Research in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 20 жовтня – 14 грудня 2020 р., 40 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №2–ун 05.01.2020 р.

4. Masaryk University Department of Social education, Чехія, сертифікат, course «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century», 06-29.04.2021, 28 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №77–ун 03.06.2021 р.

5. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060133, підвищення кваліфікації у формі стажування на тему: «Комплекс ЦОР з дисципліни «Цифрові технології в освітньому процесі» на тему: Теоретичні засади розвитку цифрової компетентності педагогічного працівника», 05 – 16 квітня 2021 р., 36 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 64-ун від 12.05.2021

6. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне. Україна, сертифікат № ПК-2023-065, підвищення кваліфікації на тему: «Підготовка фахівців галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану», 21–22 лютого 2023 р., 15 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

7. Інститут цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № 4622023, підвищення кваліфікації на тему: «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2023», 21 березня 2023 р., 17 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

8. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, сертифікат № 2906/047, підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти», 29 червня 2023 р., 6 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

9. Мала академія наук України; Інститут педагогіки НАПН України; Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Інститут обдарованої дитини НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № CKC-2403/123, підвищення кваліфікації на тему: STEАM-освіта: від теорії до практики», 24 березня 2023 р., 21 година. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

Соменко Дмитро Вікторович

1. Сертифікат про міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) № 19/12/2020 від 21.12.2020 р. обсягом 180 годин на тему «Інновації в освіті. Інноваційні цифрові технології викладання природничих та комп’ютерно орієнтованих дисциплін» у Вищій технічній школі в Катовіце (Республіка Польща) з 21 вересня 2020 р. по 21 грудня 2020 р. Звіт затверджений ректором ЦДПУ наказ № 12-ун від 20.01.2021.

2. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) у Університеті імені Масарика, м. Брно, Чехія Online course «Quality in Higher Education» з “22” жовтня 2020 року по “15” грудня 2020 року. Звіт затверджений ректором ЦДПУ №12-ун від 20 січня 2021 року;

3. Українська інженерно-педагогічна академія свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060132- з 5 квітня 2021 р. по 16 квітня 2021 р. (36 годин)

Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) затверджено наказом ЦДПУ ім. В. Винниченка №64-ун від 12 травня 2021 року;

4. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Підготовка фахівців в галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану»

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування): Рівненський державний гуманітарний університет

Сертифікат № ПК-2023-068 від 22 лютого 2023 року Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.;

5. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2023»

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування): Інститут цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

Сертифікат № 4822023 від 21 березня 2023 року. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 75-ун від 25.04.2023.

6. Тема підвищення кваліфікації (стажування): «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти»

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажування): Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Сертифікат № 2906/048 від 29 червня 2023 року. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

Трифонова Олена Михайлівна

1. Вища технічна школа в Катовіце / Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща.

Сертифікат №12/9/2019 від 29 вересня 2019 р. про стажування: «Підвищення ефективності професійної підготовки у вузі»(досвід WyższaSzkoła Techniczna w Katowicach) обсязі 6 кредитів (180 годин).

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №151–ун 29.10.2019 р.

2. Katowice School of Technology, Poland, сертифікат № 20/12/2020, Scientific Internship «Innovations in Education. Innovative Digital Technologies for Teaching Natural and Computer-oriented Disciplines», 21 вересня – 21 грудня 2020 р., 180 годин;

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №12–ун 20.01.2021 р.

3. Університет імені Масарика, м. Брно, Чехія,

Сертифікат, Online course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 22 жовтня – 15 грудня 2020 р., 40 годин;

Сертифікат, Online course «Support of Science and Research in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century / Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.», 20 жовтня – 14 грудня 2020 р., 40 годин

Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №2–ун 05.01.2021 р.

4. Masaryk University Department of Social education, Чехія, сертифікат, course «Inclusion and Internationalization in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI century», 06-29.04.2021, 28 годин.

Звіт про проходження стажування затверджено наказом в.о.ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №77–ун 03.06.2021 р.

5. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна, свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02071228/0060130, підвищення кваліфікації у формі стажування на тему: «Комплекс ЦОР з дисципліни «Методика професійного навчання» на тему: Особливості створення освітнього середовища на засадах інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій», 05 – 16 квітня 2021 р., 36 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка № 64-ун від 12.05.2021.

6. Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне. Україна, сертифікат № ПК-2023-074, підвищення кваліфікації на тему: «Підготовка фахівців галузі ІТ-освіта в умовах воєнного стану», 21–22 лютого 2023 р., 15 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 41-ун від 07.03.2023.

7. Інститут цифровізації освіти НАПН України; Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», сертифікат № 4952023, підвищення кваліфікації на тему: «Цифрова компетентність вчителя нової української школи – 2023», 21 березня 2023 р., 17 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка № 75-ун 25.04.2023.

8. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна, сертифікат № 2906/049, підвищення кваліфікації на тему: «Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти», 29 червня 2023 р., 6 годин. Звіт про проходження стажування затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В.Винниченка № 152-ун від 18.08.2023.

Халецька Зоя Петрівна

 1. Кіровоградський національний технічний університет, кафедра вищої математики та фізики. Довідка про проходження стажування №31-15/78 від 22.01.2016.

Тема стажування: «Методи актуарної математики, математики фінансів та страхування, теорії ризиків у страхуванні»

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора КДПУ ім.  В. Винниченка № 6-ун від 25.01.2016 р.

 1. Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет,  кафедра загальної математики, Сертифікат про проходження стажування № 056/531, Тема «Особливості викладання: методів побудови актуарних та фінансових моделей; моделювання ризиків у страхуванні; методики математико-статистичного моделювання; моделей аналітичної геометрії та лінійної алгебри»». Дата видачі: 19 березня 2021 р. Обсяг: 6 кредитів (180 год. аудиторної роботи в т.ч. дистанційно)
 2. Львівський національний університет ім.Івана Франка Курс професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Інформаційні технології в освітньому процесі» 28-30 квітня 2022р., програма «Вдосконалення викладацької майстерності» Сертифікат СВ№0124-2022 Обсяг: 1,5 кредити (дистанційно)

Яременко Людмила Іванівна

 1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра математики та методики навчання математики і кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наказ про направлення на стажування № 64-к від 04.04.2019 р. Термін стажування: з 08.04.2019 р. по 03.05.2019 р.

Тема стажування: «Особливості навчання математично-статистичних дисциплін та дисциплін з освітніх вимірювань студентів технічних та педагогічних спеціальностей»

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №82-ун від 15.05.2019 р.

 1. Греція, м. Салоніки, Університет Аристотеля. Сертифікат про проходження стажування від 30.06.2018 р. Термін стажування: 23.06.2018–01.07.2018.

Тема стажування: Економіко-прикладні аспекти гендерних досліджень

Звіт про стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка №133-ун від 21.09.2018 р.

 1. Україна (дистанційно).

ТОВ «Академія цифрового розвитку», яке є суб’єктом підвищення кваліфікації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43109490.

1) Сертифікат №GDTfE-06-Б-05932 від 15.01.2023 р. за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти». Базовий рівень, 30 год. (1 кредит ЄКТС).

2) Сертифікат №GDTfE-ВПП-10607 від 16.01.2023 р. за тематикою вебінару «Цифрові інструменти Google для освіти», 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС)

3) Сертифікат №GDTfE-06-С-03443 від 22.01.2023 р. за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти». Середній рівень, 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС).

оnline курс: 03 січня – 22 січня 2023 року.

Тема стажування: «Цифрові інструменти Google для освіти».

Звіт про підви-щення кваліфікації затверджено наказом ректора ЦДУ ім. В. Винниченка №33-ун від 23.02.2023 р.

Яременко Юрій Вікторович

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, кафедра математики. Довідка про підсумки стажування №197/03 від 06.05.2019 р. Стажування за темою: «Особливості навчання математичних дисциплін студентів педагогічних спеціальностей».

Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка №94-ун від 05.06.2019 р.

4. Науково-дослідна робота студентів

Студенти виконують наукові дослідження як під час занять в наукових гуртках та проблемних групах, так і в процесі написання курсових та кваліфікаційних робіт.

ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ:

Назва гуртка або проблемної групи

Науковий керівник

Кількість студентів

1.

Цифрові інструменти в роботі вчителя математики

Ботузова Ю. В.

5

2.

Інноваційні підходи до викладання математики в закладах загальної середньої освіти

Войналович Н.М

12

3.

Maple в прикладній математиці

Луньова М.В.

6

4.

Інформаційні технології на уроках математики в старшій школі

Ключник І. Г.

5

5.

Вибрані задачі теорії ймовірностей

Макарчук О.П.

5

6.

Інтегративний підхід до вивчення математики у вищому педагогічному навчальному закладі

Нічишина В.В.

7

7.

Основи автоматизованих систем і робототехніки

Садовий М.І.

12

8.

Застосування апаратно-обчислювальних платформ для створення роботизованих систем

Соменко Д.В.

7

9.

Цифровізація освіти та STEM-технології

Трифонова О.М.

11

10.

Вибрані питання математичної логіки

Халецька З. П.

6

11.

Конструювання, моделювання та параметризація тестів

Яременко Л.І.

5

12.

Кільця та модулі

Яременко Ю.В

8

Результати досліджень, виконаних студентами, відображені, зокрема, у наукових виданнях факультету та університету, таких як НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ та СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК (друковане видання).

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ФАКУЛЬТЕТСЬКОМУ ЗБІРНИКУ

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, № 10, 2022 РІК

НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, № 11, 2023 РІК

Студентка групи МІЕ21М Осіпова Вікторія Василівна виступила на пленарному засіданні Всеукраїнської конференції студентів та молодих науковців «Математичні, природничі та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців» 01 грудня 2022 р. Науковий керівник – Ботузова Юлія Володимирівна https://phm.cuspu.edu.ua/facultet/novini/2609-vseukrainska-naukova-konferentsiia-molodykh-uchenykh-provedena-u-novomu-formati.html

Підготовка до захисту на III-етапі захисту наукових робіт МАН переможниці II етапу захисту Шестаковської Яни Вікторівни - учениці 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Шестаковської Яни Вікторівни роботи на тему:

«Про множину нерухомих точок функції частоти нуля в десятковій системі числення», секція Математики, науковий керівник Макарчук О.П.

Участь у Стипендіальній програмі «Завтра.UA»:

Студент Токар Віктор Володимирович (І курс рівня «Магістр», ОВ22М група)

Тема роботи: «Моделювання та оцінювання впливу зміни клімату на урожайність зернових культур в Україні».

Науковий керівник Акбаш К.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання.

 Токар Віктор дійшов до ІІІ туру у конкурсі Завтра.UA https://www.zavtra.in.ua/competition/rezultaty-2-turu-konkursu-2022-23/ 

Підготовка до участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей:

 1. Студентку Лугову Анастасію Володимирівну (ІV курс першого (бакалаврського) рівня, МІ19Б група, спеціальність: 014 Середня освіта (Математика), державна форма навчання) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін», який відбудеться у базовому навчальному закладі – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема роботи: «Наступнісні лінії навчання тригонометрії».

Науковий керівник: Ботузова Ю.В., доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання.

 1. Студентку Ненько Юлію Вікторівну (ІІ курс другого (магістерського) рівня, МА21Б група, спеціальність: 014 Середня освіта (Математика), комерційна форма навчання) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін», який відбудеться у базовому навчальному закладі – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема роботи: «Особливості організації математичної підготовки учнів з особливими освітніми потребами».

Науковий керівник: Ріжняк Р.Я., доктор історичних наук, професор кафедри математики та методики її навчання.

 1. Студента Садовніченка Антона Андрійовича (ІІІ курс першого (бакалаврського) рівня, МФ20Б група, спеціальність: 014 Середня освіта (Математика), державна форма навчання) із спеціальності «Методика навчання природничо-математичних дисциплін», який відбудеться у базовому навчальному закладі – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема роботи: «Інтеграція методів розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем».

Науковий керівник: Нічишина В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання.

 1. Студентку Сташенко Вікторію Святославівну (І курс другого (магістерського) рівня, СТ22М група, спеціальність: 112 Статистика, державна форма навчання) із спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)», який відбудеться у базовому навчальному закладі – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема роботи: «Комп'ютерне моделювання використання операційних і палат для відновлення у лікарнях та госпіталях».

Науковий керівник: Гуртовий Ю.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання.

 1. Студентку Бойченко Анастасію Андріївну (І курс другого (магістерського) рівня, СТ22М група, спеціальність: 112 Статистика, державна форма навчання) із спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)», який відбудеться у базовому навчальному закладі – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема роботи: «Спектральний аналіз часових рядів».

Науковий керівник: Макарчук О.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший викладач кафедри математики та методики її навчання.

Участь студентів у звітній конференції наукового студентського товариства ЦДУ імені Володимира Винниченка за 2022–2023 навчальний рік (16 травня 2023 року)

 -  https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/studentske-naukove-tovarystvo/zvitni-studentski-naukovi-konferentsii/14891-v-tsdu-vidbulasia-zvitna-konferentsiia-naukovoho-studentskoho-tovarystva-za-2022-2023-navchalnyi-rik           

СЕКЦІЯ   МАТЕМАТИКИ  ТА  МЕТОДИКИ  ЇЇ  НАВЧАННЯ

Керівник секції - доктор педагогічних наук,доцент Ботузова Ю.В.

Секретар секції - студент 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти Левицький Я.В.

СЕКЦІЯ   ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА СТАТИСТИКИ

Керівник секції - кандидат економічних наук, доцент Я.О.Довгенко

Секретар секції - студентка ІV курсу третього рівня вищої освіти

СЕКЦІЯ  ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Керівник секції - кандидат педагогічних наук, доцент  Л.І.Яременко

Секретар секції - студент 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шаховцов В.В.

Тематика кваліфікаційних робіт:

Серед найцікавіших науково-дослідних проєктів, виконаних студентами упродовж останнього року є:

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика)

 1. Математичне моделювання в шкільному курсі економіки.
 2. Факультативний курс з stream уроків в старших та профільних класах.
 3. Особливості реалізації STEM-освітньої технології у процесі навчання математики в закладах загальної середньої освіти.
 4. Методика вивчення теми «Многогранники» з використанням програмного забезпечення.
 5. Використання тестових технологій для оцінювання навчальних досягнень та методика підготовки учнів до ЗНО з математики.
 6. Організація дистанційного навчання при вивченні теми «Дослідження та побудова графіків функцій» в старшій профільній школі.
 7. Організація статистичних досліджень в курсі математики старшої школи.
 8. Узагальнення зображень просторових фігур при навчанні математики в старшій школі.
 9. Наступність навчання методу математичної індукції в шкільному курсі математики та у ЗВО.
 10. Побудови графіків функцій в системі математичної освіти старшокласників.

Спеціальність: 112 Статистика

 1. Аналіз Асимптотики збіжності в теоремі Леві для випадкових рядів.
 2. Статистичний аналіз Глобального індексу гендерного розриву для України.
 3. Поглиблення нерівності Чернова в класі чистих за Лебегом ймовірнісних розподілів.
 4. Аналіз та моделювання динаміки активів і пасивів банків України.
 5. Моделювання та оцінювання впливу зміни клімату на урожайність зернових культур.
 6. Статистична оцінка, аналіз та прогноз ринку молока в Україні.

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

 1. Підготовка здобувачів освіти до ЗНО засобами тестування.
 2. Статистичний аналіз індексу гендерної рівності в ЄС.
 3. Формування гендерної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
 4. Побудова та апробація моделі Раша-Мастерса.
 5. Гендерні аспекти освітнього процесу у закладі освіти.

015 Професійна освіта (Цифрові технології)

Публікації студентів:

1) Корик Д.В., Мартинюк О.С., Трифонова О.М. Розробка віртуального класу фізики засобами інструментарію платформи Unreal Engine 4. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: зб. матер. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 13 – 28 червня 2022 р., м. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. С. 31–33. 

2) Трифонова О.М., Павлюк Д.А. Співпраця студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) зі стейкхолдером: департаментом кіберполіції України. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матер. Всеукр наук.-практ. конф., м.Київ, 17 листопада 2022 р. / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці, 2022. С. 221–223.      

3) Трифонова О.М., Соменко Д.В., Губенко В.А., Доброван К.М., Лисиця А.Г. Інтерактивні технології як елемент сучасного освітнього середовища. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 березня 2023 р. Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. С. 192–195. 

4) Трифонова О.М., Колесніченко Ю.В., Садовий М.І., Соменко Д.В. Методика навчання мультимедійних графічних пакетів та систем автоматичного проєктування в умовах дистанційної освіти. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 58, Т. 2. С. 135–140. 

5) Організація дослідницької роботи студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) при вивченні дисципліни «Прикладне та web-програмування» / Соменко Д.В., Апанасєвич Б.В., Донець Н.В., Маринов О.В. // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 15. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2021. 172 с. С. 24-31.

6) Соменко Д.В., Колесніченко Ю.В.Створення вузла системи для підключення до блокчейну // Інформаційні технології – 2022: зб. тез ІХ Всеукр.наук.-практ. конф. молодих науковців, 19 трав. 2022 р., м. Київ. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. 193 с. С. 104-106.

7). Соменко Д.В., Хомич В.Р. Створення приладу просторової орієнтації для слабозорих людей // Інформаційні технології – 2022: зб. тез ІХ Всеукр.наук.-практ. конф. молодих науковців, 19 трав. 2022 р., м. Київ. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. 193 с. С. 130-133.

8). Соменко Д.В., Омельченко Р.С. Апаратний моніторинг параметрів персонального комп’ютера // Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17 травня 2022 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об‘єм даних 9,77 Мб. 1042 с. С. 477-480.

Результати досліджень студентів доповідалися на конференціях і семінарах різного рівня:

 • Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (м. Кропивницький);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти» (Кременець);
 • Всеукраїнська конференція «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи» (м.Полтава);
 • Всеукраїнська конференція Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід (м. Київ);
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє» (Умань).
 • Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки.
 • Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. м. Кропивницький.
 • І Всеукр. наук.-практ. конф. «Безпека дітей в інтернеті: попередження, освіта, взаємодія», м. Кропивницький, комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
 • ІХ Всеукр.наук.-практ. конф. молодих науковців «Інформаційні технології – 2022» м. Київ. Київський ун-т ім. Б. Грінченка.
 • Звітна конф. наукового студ. Товариства Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. м. Кропивницький.

У 2023 році в конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” 2022/23 прийняв участь та дійшов до фіналу студент групи КТ19Б (з 2023 року ЦТ23М) Хомич Віталій.

Відкритий і розпочав роботу гурток Krop_Robots Виконавці: Денис Павлюк (група ЦТ20Б) – головний комунікатор команди, Владислав Губар (група ТН20Б) – спеціаліст EV3 та Arduino, Артем Руденко (група КН20Б) – фандрейзер, Михайло Бокатенко (група ЦТ21Б) – графічний дизайнер та Дар’я Решетнікова (група ІНФ20Б) – SММ, редакторка текстового матеріалу.