Для тих з нас, хто вірить у фізику, межа між минулим, сьогоденням і майбутнім – це лише ілюзія, якою б міцною вона не була
(Альберт Ейнштейн)

Усі ми по-своєму уявляємо своє майбутнє і це зрозуміло, бо кожен із нас є неповторною особистістю із своїми мріями, можливостями, задатками, із своїми побажаннями, рівнем інтелектуального розвитку і творчого зростання; кожний з нас є особистістю із своїми суто особистими властивостями. Відтак, коли ми задаємося осмисленням відповіді на запитання «Яким ми бачимо своє майбутнє?» – кожен з нас уявляє його по-своєму. Безперечно, що для нас, для кожної окремо взятої особистості подібне запитання виникає у певний період, у найбільш вирішальні часи зростання, і зокрема, після закінчення навчання у середньому загальноосвітньому закладі, коли кожний випускник середньої школи обирає свою майбутню професійну діяльність, особливо обираючи той вищий навчальний заклад, де він хоче, має бажання і планує отримати відповідну спеціальність, поєднуючи та пов’язуючи її з вивченням фізики.


 Спільне фото учасників науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. “Фізика. Технології. Навчання.” (м. Кіровоград, 2015 р.)

Спільне фото учасників науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. “Фізика. Технології. Навчання.” (м. Кіровоград, 2015р.)

За цих обставин ми маємо чітко й усвідомлено підходити до того, що фізика, як досить розвинена і перспективна сучасна наукова галузь, проявляє свою пізнавальну, світоглядну, загальноосвітню та прикладну мету, а відповідно її зміст спрямований на розуміння та проникнення у глибини сутності природних явищ і процесів, усвідомлення та розуміння фізичних понять, законів і фізичних теорій через наукові фізичні методи наукового пізнання та практичне застосування методів фізичної науки і прикладів застосування фізики, а також на формування особистості кожного школяра фізичними засобами та методами як навчального предмета, на формування наукового світогляду, стилю мислення, екологічної культури, розвитку експериментаторських умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей та схильності до креативного мислення.
На сьогодні загальновизнаною ідеєю наукового пізнання оточуючого світу і природи взагалі є відповідність такого процесу розвиткові фізичної науки. Спершу історично обставини складалися таким чином, що нагромаджувалися конкретні факти, котрі потім систематизувалися та узагальнювалися. На основі таких фактів науковці і вчені висловлювали концептуальні ідеї, гіпотези, пропонували теоретичні моделі, внаслідок чого виявлені факти отримували конкретну інтерпретацію. Наступний етап у пізнанні природи фізикою пов'язаний із встановленням фізичних законів, формулюванням принципів, які стали базисом для створення фізичної теорії.

Означений пізнавальний цикл людиною у пізнанні і поясненні фізичних явищ і процесів оточуючого світу і Всесвіту взагалі, як правило, супроводжується практичним використанням фізичного знання з метою створення різноманітних технічних засобів діяльності людини та розробкою нових більш ефективних технологій.


Екскурсія студентів на Південноукраїнську АЕС, 2014 рікЕкскурсія студентів на Південноукраїнську АЕС, 2014 рік


Тому пов’язуючи своє майбутнє із фізикою чи плануючи свою майбутню діяльність пов'язати із напрямком, що споріднений із фізичною галуззю науки, Ви обов’язково і завжди будете відчувати себе на вістрі наукових пошуків і досліджень. незалежно від того, чи досліджуватимете Ви глибинні процеси. що відбуваються в атомі чи ядрі або ж у вивченні матерії і чорних дір у Всесвіті, чи вдається Вам досліджувати гравітаційні хвилі, котрі зовсім недавно були передбачені, і нові фізичні явища та процеси, що з ними пов'язані, чи працюєте над створенням, наприклад, штучного інтелекту і тому подібне – Ви, безперечно, маєте серйозну підтримку з боку фізики, Вам конче необхідні фізичні знання, а Ваша майбутня спеціальність тісно пов’язана з фізикою.

Не менш престижною є така майбутня професійна діяльність, що пов’язана із фізикою і спрямована на розкриття самої сутності фізичної наукової галузі, її змісту, методів і засобів та практичних прикладів застосування, що розв’язується і вирішується найблагороднішою у світі діяльністю – освітянською навчальною діяльністю, діяльністю вчителя фізики, що складає основу, фундамент у підготовці майбутнього фізика чи науковця будь-якого напрямку взагалі.

Тому фізика, як наука світоглядна, пізнавальна і така, що є основою будь-яких технічних напрямів і галузей, найбільшою мірою відповідає за науково-технічний прогрес і майбутнє нашого суспільства. Дослідники і науковці, вчені та вчителі фізики – це високо професійні, здатні не лише бачити та розуміти оточуючий світ, а прогнозувати майбутній розвиток технологій і втілювати ці мрії у життя та навчати цьому молоде покоління.
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальності «Фізика» передбачає підготовку фахівців, які здійснюють свою діяльність як у педагогічній сфері, так і на виробництві та приватному секторі економіки.


У центральному залі керування агрегатами Південноукраїнської АЕСУ центральному залі керування агрегатами Південноукраїнської АЕС

Під час навчання на фізико-математичному факультеті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка крім високоякісної педагогічної освіти студенти опановують фундаментальні знання з фізики, інформатики та економіки, а з 2016 року – ще й мають можливість навчатися за подвійною спеціальністю «Фізика та англійська мова», що значно розширює спектр майбутнього працевлаштування як у сфері освіти, так і на виробництві, у банківській системі, в управлінських структурах і т.п. Після завершення навчання за спеціальністю «Фізика» (з додатковими спеціальностями «Інформатика» або «Англійська мова» та спеціалізацією «Економіка») перед Вами розкривається широкий спектр самореалізації як висококваліфікованого фахівця: у навчальних закладах державного підпорядкування із завжди стійкою заробітною платнею, а головне – працювати з закладах, які завжди є, були і будуть. Одночасно Ви, як різносторонньо та інтелектуально підготовлені високоосвічені фахівці, можете працювати в різноманітних організаціях і підприємствах, де стрімко впроваджується комп’ютеризація, і засоби ІКТ. Тим, хто глибоко опанував знаннями природничих дисциплін, практичними та експериментаторськими вміннями і навичками, у першу чергу запропонують роботу, як фахівцям, які не просто володіють комп’ютерною технікою, а й уміло та кваліфіковано застосовують її до різноманітних технологічних і соціальних процесів; глибокі знання з фізики забезпечують працевлаштування випускників на підприємствах електронної, енергетичної і атомної промисловості.


4Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» до музею В.О.Сухомлинського

Вступивши до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на спеціальність «Фізика», ви вливаєтесь в елітний молодіжний колектив однодумців і друзів, які глибоко і свідомо розуміють сутність буття, перебігів процесів у природі і суспільстві, відчувають взаєморозуміння, взаємопідтримку і доброзичливе ставлення до Вас оточуючих. Навчаючись на спеціальності «Фізика», Ви поринаєте в світ природи і технологій, в сутність майбутньої професійної діяльності, характерної постійним тісним оточенням завжди енергійних та ініціативних молодих людей, відчуваючи себе завжди молодим і потрібним оточуючим і суспільству.
Перед Вами, майбутніми випускниками спеціальності «Фізика», широко розкриті двері для подальшого навчання в магістратурі на спеціальності «Фізика», підвищувати науковий та професійний рівень в аспірантурі й докторантурі, які успішно функціонують при кафедрі фізики та методики її викладання. Крім того, є перспективи стажування у закордонних вищих навчальних закладах та вступу до навчання в Європейські університети за програмою підготовки магістрів-фізиків, що передбачає гарне володіння англійською мовою.

Кадровий склад кафедри фізики та методики її викладання.

Кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук, Заслужений діяч науки і техніки Степан Петрович Величко.

У складі кафедри працюють: професор, доктор педагогічних наук В.П. Вовкотруб; професор, доктор педагогічних наук, Відмінник освіти України М.І. Садовий; професор, кандидат технічних наук, Відмінник освіти України О.М. Царенко; доцент, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Н.В. Подопригора; доцент, кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України О.О. Чінчой; доцент, кандидат фізико-математичних наук О.В. Волчанський; доцент, кандидат педагогічних наук І.В. Сальник; доцент, кандидат педагогічних наук Е.П. Сірик; доцент, кандидат педагогічних наук О.М. Трифонова.

При кафедрі засновані та постійно розвиваються чотири наукові школи підготовки висококваліфікованих фахівців, що працюють у середніх і вищих навчальних закладах, у наукових установах НАПН України та у ЦДПУ ім. В. Винниченка з підготовки фахівців за спеціальністю Фізика за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр та за освітньо-науковим рівнем. Ці школи очолюють професори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Царенко О.М.

При кафедрі працюють відомі в Україні та за її межами такі наукові підрозділи:
1. Науково-дослідна лабораторія з технології напівпровідників АН України (з 1983 року керівник: професор О.М.Царенко).
2. Науковий центр розробки засобів навчання Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України (з 2000 року керівник: професор С.П.Величко);
3. Лабораторія дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України (з 2012 року керівник: професор М.І.Садовий);
Матеріально-технічне забезпечення.

Для студентів спеціальності Фізика проводиться навчання у комфортних світлих аудиторіях (аудиторії 403, 502, 503, 505, 510), де стаціонарно працюють встановлені проекційні системи, та в сучасно обладнаних кабінетах і лабораторіях, де під керівництвом досвідчених викладачів є можливості проводити як навчальні, так і наукові дослідження. До таких лабораторій відносяться:

  1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики (409 ауд.)
  2. Лабораторія електрики та магнетизму, оптики (407-408 ауд.)
  3. Лабораторія квантової фізики (506 ауд.)
  4. Лабораторія спеціального фізичного практикуму (508 ауд.)
  5. Кабінет лекційного демонстрування (504 ауд.)
  6. Кабінет астрономії (504 ауд.)
  7. Кабінет методики навчання фізики (404, 406 ауд.)

У зазначених лабораторіях і кабінетах, як правило, проводяться всі лабораторні та практичні заняття з курсу загальної фізики, методики навчання фізики, теоретичної фізики, спеціального фізичного практикуму, с/к «Лазери у навчанні фізики», фізики твердого тіла, с/к «Концепції сучасної наукової картини світу», історії науки і техніки, історії фізики, астрономії, методики навчання астрономії, ЕОТ у навчанні фізики, олімпіаді задачі з фізики.

Підготовка бакалаврів спеціальності Фізика.

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика), друга спеціальність Інформатика та спеціалізація Економіка, а з 2016 року розпочато набір за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика), друга спеціальність Англійська мова (ліцензований обсяг – 30 осіб).


Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» до музею В. О. Сухомлинського (с.  Павлиш, 2014 р.)Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» до музею В. О. Сухомлинського (с.  Павлиш, 2014 р.)

Освітньо-професійний рівень «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) передбачає підготовку фахівців, які можуть обіймати такі первинні посади: стажист-дослідник, викладач-стажист, вчитель фізики, що здатні виконувати відповідну професійну роботу в повному обсязі.
Для того, щоб фахівець міг обіймати зазначені посади, варіативна частина підготовки включає в обсязі, достатньому для набуття необхідних компетентностей.

Діаграма структури навчання на спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)

1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
Історія та культура України
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Філософія
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Безпека життєдіяльності
1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
2. ДИСЦИПЛІНИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Нормативні дисципліни
Загальна фізика: механіка
Загальна фізика: молекулярна фізика
Загальна фізика: електрика і магнетизм
Загальна фізика: оптика
Загальна фізика: квантова фізика
Теоретична фізика: теоретична механіка
Теоретична фізика: електродинаміка
Теоретична фізика: квантова механіка
Теоретична фізика: термодинаміка і статистична фізика
Астрономія
Математичний аналіз
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Теорія ймовірностей і математична статистика
Інформатика
Математичні методи фізики
2.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
Історія науки і техніки/Історія фізики
Основи сучасної електроніки/Фізичні основи елементної бази ЕОТ
Основи векторного та тензорного аналізу/ Комбінаторика
Диференціальні та інтегральні рівняння/ Комплексний аналіз
Практикум розв’язування задач з фізики: механіка/ Розв’язування дослідницьких задач з механіки
Практикум розв’язування задач з фізики: молекулярна фізика та електрика і магнетизм/ Розв’язування дослідницьких задач з молекулярної фізики та електрики і магнетизму
Практикум розв’язування задач з фізики: оптика та квантова фізика/ Розв’язування дослідницьких задач з оптики та квантової фізики
Практикум розв’язування вибраних задач з теоретичної фізики: електродинаміка/ Практикум розв’язування вибраних задач з теоретичної фізики: термодинаміка і статистична фізика
Практикум розв’язування диференціальних та алгебраїчних рівнянь/ Практикум розв’язування інтегральних рівнянь та нерівностей
3. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
3.1. Дисципліни професійної підготовки
3.1.1. Нормативні дисципліни
Психологія
Педагогіка
Вікова фізіологія та валеологія
Методика організації виховної роботи
Методика викладання фізики в основній школі
Концепція сучасної наукової картини світу/ Методика організації позаурочної роботи з фізики
Елементарна фізика/ Вступ до навчального фізичного експерименту
3.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
Методика навчання інформатики
Програмування засобами Delphi
Бази даних та СУБД
Основи Linux
Бухгалтерський фінансовий облік
Економіка та методика навчання економіки
Практикум з числових методів обчислень
3.2. Практична підготовка
Виробнича практика в школі
Навчальна практика з ШФЕ
Навчальна інформативна практика
3.3. Курсові роботи
Курсова робота з фаху
Курсова робота з психології, педагогіки та методики навчання фізики

Підготовка магістрів спеціальності Фізика.

Вже більше 15 років кафедра фізики та методики її викладання готує фахівців зі спеціальності Фізика освітньо-професійного рівня «магістр». По завершенню навчання випускники отримують кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.
Право навчатися у магістратурі зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) мають випускники бакалаврату всіх спеціальностей, але найбільші шанси у бакалаврів та спеціалістів спеціальності: Фізика. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах, а також заочна форма навчання. Вартість навчання доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.


Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» до музею ракетних військ (м. Первомайськ, 2013 р.)

Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» до музею ракетних військ (м. Первомайськ, 2013 р.)

За планом підготовки спеціальності Фізика є великий блок дисциплін фундаментальної та природничо-наукової підготовки, що забезпечує ґрунтовні теоретичні знання фахівців з фізики як науки.
Цикл професійної та практичної підготовки передбачає формування у випускників спеціальності Фізика фахової, предметної, експериментаторської, дослідницької та інших фахових компетентностей, що передбачені Державним стандартом.
Перелік навчальних дисциплін згідно навчального плану підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) освітньо-професійного рівня магістр
1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
- Філософія науки
- Цивільний захист
2. ДИСЦИПЛІНИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Нормативні дисципліни
- Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці
- Фізика твердого тіла
- Фізика напівпровідників
- Технологія фізичного експерименту
- Наноматеріали і нанотехнології
3. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
3.1. Дисципліни професійної підготовки
3.1.1. Нормативні дисципліни
- Психологія вищої школи
- Педагогіка вищої школи
- Методика викладання фізики у вищій школі
- Моделювання в процесі навчання фізики у вищій школі
3.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
- Спецкурс з методики викладання фізики в старшій школі
- Сучасні інноваційні технології у навчанні фізики / Фізичні основи роботи елементарної бази
- Спецкурс «Експериментальні олімпіадні задачі з фізики» / Графічні методи у навчанні фізики
- Спецкурс «Концепції сучасної наукової картини світу» / Спецкурс «Методика організації проектної діяльності старшокласників з фізики»
- Спецкурс з астрономії та методики її навчання в вищій школі / Спецкурс з історії астрономічних досліджень

Студентське життя.

Іногородні студенти фізико-математичного факультету за бажанням забезпечуються гуртожитком, який розміщений за 15 хвилин ходу від основного корпусу факультету. У 2015 році в гуртожитку проведений капітальний ремонт. Відтак, студентів чекають затишні й теплі кімнати для проживання та підготовки до занять, охайно та естетично оформлені місця загального користування – кухня, санітарний блок, балкони, коридори. В гуртожитку функціонує студентська рада, яка і займається розв’язанням нагальних проблем щодо управління та забезпечення життєдіяльності спільного місця проживання студентів.
Процес підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) на факультеті супроводжується залученням студентів-фізиків до різнопланових навчальних і виховних екскурсій. Лише за останній навчальний рік студенти відвідали Кременчуцьку ГЕС, Павлишську школу та музей В.О. Сухомлинського, Південно-Українську АЕС, Олександрівську гідроакумулюючу станцію, музей ракетних військ стратегічного призначення, свято масляниці у Києві, Іванівську сонячну ЕС тощо.


7Екскурсія студентів спеціальності «Фізика» на святкування «Масляної» (м. Київ, 2013 рік)

 

8

Екскурсія студентів спеціальності «Фізика»: Золоті ворота (м. Київ, 2013 р.)

Під час навчання студенти отримують гарну практичну підготовку. Одним з видів практик є робота в літніх оздоровчих закладах. Наші студенти мають можливість працювати в найкращих дитячих таборах України.

Педагогічна практика – це перші кроки у доросле життя і професійну діяльність.

Відвідування загальноосвітніх навчальних закладів міста Кропивницького та області є традиційним заходом, передбаченим програмою безвідривної педагогічної практики.
9

Студенти під час неперервної педагогічної практики в обласному загальноосвітньому навчально-виховному комплексі гуманітарно-естетичного профілю (гімназії-інтернат-школі мистецтв) (м. Кіровоград, 2015 р.)

10

Студенти під час неперервної педагогічної практики в обласному загальноосвітньому навчально-виховному комплексі гуманітарно-естетичного профілю (гімназії-інтернат-школі мистецтв) (м. Кіровоград, 2015 р.)


Базовим навчальним закладом для проходження педагогічної практики студентами спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) є Кіровоградський обласний комплекс (гімназія-інтернат-школу мистецтв). Тут майбутні вчителі мають можливість ознайомитися з передовим педагогічним досвідом педагогів-новаторів, долучитися до шкільного життя та поспілкуватися з учнями, які охоче діляться своїми враженнями від навчання у єдиному такому навчальному закладі в Україні.

Кваліфікаційні роботи – перші кроки до науки.

Тематика дипломних і магістерських робіт актуальна, відповідає потребам суспільства та вимогам, що висуваються до сучасної системи освіти. Як приклад пропонуємо тематику дипломних робіт у 2015 році:
Використання ІКТ при вивченні школярами теми «Рух небесних тіл» у шкільних курсах фізики та астрономії
Сучасні джерела світла у навчальному експерименті з фізики
Формування основних понять нелінійної оптики у профільній школі
Удосконалення викладання розділу «Фізика сонячної системи» ШКА засобами ІКТ
Розвиток інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання фізики засобами ІКТ
Роль спостережень в активації пізнавальної діяльності учнів при вивчені основ астрономії
Розвиток дослідницьких здібностей учнів з фізики та астрономії на позаурочних заняттях
Формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання фізики
Навчальні дослідницькі задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів
Математичне моделювання у курсі фізики профільної школи
Патріотичне виховання на уроках фізики
Методика навчання станів рівноваги в курсі фізики старшої школи
Навчання фізики високих енергій в старшій школі
Методика вивчення сучасних уявлень на структуру матерії у ШКФ
Вивчення симетрії в курсі фізики ЗОШ
Тематика магістерських робіт у 2015 році відповідно була такою :
Вивчення явища надплинності у загальному курсі фізики
Фізичні основи та використання джерел випромінювання у вивченні загального курсу фізики
Фотометричні дослідження розчинів
Сучасна наукова картина світу та методика її навчання
Підготовка вчителів до використання моделей і аналогій в курсі фізики старшої школи
Електродинаміка та методика її навчання майбутніх учителів фізики
Підготовка вчителів до використання моделей і аналогів в курсі фізики основної школи
Основи спеціальної теорії відповідності та методика її навчання
Експериментальні задачі з фізики
Проблеми квантової фізики у науково-педагогічних дослідженнях І.З. Ковальова

Під час виконання кваліфікаційних робіт студенти беруть активну участь у різноманітних наукових конкурсах і проектах і виборюють призові місця. Захисти дипломних і магістерських робіт засвідчують високий рівень фахової підготовки сучасного випускника, що отримав освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю «Фізика*».


 Випускники 2014-2015 н.р. після вручення дипломів.Випускники 2014-2015 н.р. після вручення дипломів.

Перспективи стажування за кордоном.

Студентів-фізиків ЦДПУ запрошують американські університети. Наші кращі випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр можуть претендувати на навчання на державній основі на відділенні фізики та астрономії Делаверського університету (США, штат Делавер), де річна стипендія складає 25-31 тис. доларів, з отриманням диплома магістра спеціальностей фізико-математичного профілю.
Для участі у проекті студенти-фізики мають можливість підвищити рівень знання англійської мови у мовному центрі нашого університету.
Ще 2003 року були досягнуті домовленості з керівництвом факультету фізики та астрономії Делаверського університету (штат Делавер, США) про можливість вступу випускників фізико-математичного факультету КДПУ до магістратури цього американського вишу.

Завідувач магістратури професор Едмунд Новак знайомить доцента О.В. Волчанського з умовами роботи магістрантів у фізичних лабораторіях Делаверського університету (м.Нью-Арк, штат Делавер, США, 2002 рік)Завідувач магістратури професор Едмунд Новак знайомить доцента О.В. Волчанського з умовами роботи магістрантів у фізичних лабораторіях Делаверського університету (м.Нью-Арк, штат Делавер, США, 2002 рік)

Запрошення факультету фізики і астрономії Делаверського університету (США) для вступу в магістратуру, надіслане на фізико-математичний факультет КДПУ ім. В.Винниченка згідно з домовленостями між університетами.Запрошення факультету фізики і астрономії Делаверського університету (США) для вступу в магістратуру, надіслане на фізико-математичний факультет КДПУ ім. В.Винниченка згідно з домовленостями між університетами.

А наприкінці 2011 року вдалося досягти аналогічних домовленостей і з керівництвом інженерного коледжу Університету Північного Техасу (м. Дентон, США).

Згідно з домовленостями, претенденти на закордонне навчання повинні мати:
належний бал диплома бакалавра;
складання тесту на базові знання з фізики;
рекомендації провідних викладачів нашого ВНЗ;
сертифікат про успішне складання міжнародного екзамену на володіння англійською мовою (TOEFL) з набором не менше 80% балів екзамену.

На жаль, саме остання вимога, виявляється найскладнішою для наших студентів, бо традиційно студентам природничих спеціальностей іноземні мови викладаються дещо обмежено.

З метою надання можливостей випускникам за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) продовжити навчання за кордоном, з 2016 року в ЦДПУ ім. В. Винниченка, окрім традиційної спеціальності «Фізика, інформатика та економіка», відкрито набір на спеціальність «Фізика і англійська мова», навчаючись на якій, студенти зможуть отримати необхідний рівень знань для вступу і до магістратури названих американських університетів.

Доцент О.В. Волчанський знайомиться з роботою радіотелескопа в обсерваторії Північнотехаського університету (США, 2011 рік)

Доцент О.В. Волчанський знайомиться з роботою радіотелескопа в обсерваторії Північнотехаського університету (США, 2011 рік)

О.В. Волчанський на стажуванні в Північнотехаському університеті (США, 2011 рік)

О.В. Волчанський на стажуванні в Північнотехаському університеті (США, 2011 рік)

До того ж, на допомогу готовий прийти Мовний центр нашого університету, в якому є можливість створити групи, безпосередньо зорієнтовані на підготовку до складання TOEFL. Тож виявляйте наполегливість, долайте стереотипи, адже Ви маєте добру нагоду продовжити навчання і наукову діяльність в американських університетах!

Наукова робота студентів спеціальності Фізика.

Для студентів спеціальності «Фізика*» діють гуртки за інтересами та проблемні групи:
Удосконалення методики навчання фізики у ЗНЗ та ВНЗ (наук. кер. С.П.Величко);
Проблеми дидактики фізики (наук. кер. М.І.Садовий);
Проблемна група з виготовлення та використання наочності для навчального процесу з фізики (наук. кер. О.О.Чінчой);
Астрономічний гурток (наук. кер. О.В.Волчанський);
Формування навчального середовища до експериментування з фізики (наук. кер. В.П.Вовкотруб);
Актуальні проблеми напівпровідникового матеріалознавства (наук. кер. О.М.Царенко);
Використання сучасних джерел випромінювання у навчальному фізичному експерименті (наук. кер. Е.П.Сірик);
Математичне моделювання фізичних систем (наук. кер. Н.В.Подопригора);
Основи педагогічної синергетики у дидактиці фізики ( наук. кер. І.В. Сальник);
Сучасні проблеми науки в курсі фізики середньої школи (наук. кер. О.М.Трифонова).
Під час навчання студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, за результатами проведення яких видаються збірники наукових праць, серед яких є зареєстровані як фахові. Отже, після завершення навчання випускники мають опубліковані наукові статті, які необхідні для подання на присвоєння вищої категорії під час педагогічної діяльності в школі.

 

Студенти спеціальності «Фізика» на Всеукраїнській конференції молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2015 р)

Студенти спеціальності «Фізика» на Всеукраїнській конференції молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2015 р)

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2016 р)

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2016 р)

Можливість продовження наукової діяльності мають ті успішні випускники, які йдуть на навчання до аспірантури, а згодом і до докторантури зі спеціальності «13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)», що постійно діє при кафедрі фізики та методики її викладання. Тут під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри вони стають справжніми науковцями. На це націлена діяльність спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 в КДПУ ім. В. Винниченка із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)».

Студенти спеціальності «Фізика» на Всеукраїнській конференції молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2015 р)

Студенти спеціальності «Фізика» на Всеукраїнській конференції молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (м. Кіровоград, 2015 р)

Лабораторії та кабінети кафедри фізика та методики її викладання.

Лабораторія механіки та молекулярної фізики (409 ауд.)
«Без вимірювань немислиме пізнання» – сказав відомий англійський фізик сер Ісаак Ньютон. Саме тому фізики не можуть вивчати теорію без практики, яка представлена у вигляді експериментальних досліджень.
У лабораторії механіки та молекулярної фізики студенти вперше розпочинають досить непрості навчальні дослідження у вигляді лабораторних робіт з загальної фізики. Тут запропоновано для виконання серія основних робіт з курсу механіки (14 робіт) та молекулярної фізики (16 робіт). Окремі лабораторні роботи представлені, як в натурному так і у віртуальному варіанті.

19

Завідувач лабораторій механіки та молекулярної фізики Антонова Н.Г. під час проведення лабораторної роботи.

20

Студенти спеціальності «Фізика» в лабораторії механіки та молекулярної фізики

В лабораторії експериментальні дослідження виконує багато підгруп денної форми навчання спеціальностей: фізика, математика, технологічна освіта, хімія та біологія, а також студенти заочної форми навчання.

Всі студенти фізико-математичного та природничо-географічного факультетів забезпечені методичними посібниками. Необхідна методична література оновлена, допомагає відмінно засвоїти навчальний матеріал, адже вона розроблена викладачами і співробітниками саме нашої кафедри.
Лабораторія розвивається постійно. Поряд з роботами, що складаються з унікальних приладів та установок, є й нові комп’ютерні варіанти, що не меншою мірою цікавлять студентів під час їх виконання. Значну допомогу студентам у цих лабораторіях надає завідувач навчальними лабораторіями Ніна Григорівна Антонова, яка і сама веде змістовну та плідну науково-дослідну роботу і має відповідні публікації.
Всім студентам надається кваліфікована допомога під час виконання робіт в лабораторії та в написанні курсових та дипломних робіт.
В даній лабораторії відбуваються заняття з:
загальної фізики;
теоретична фізика;
математичні методи фізики;
економіка;
математичний аналіз;
педагогіка.

Лабораторія електрики та магнетизму, оптики (407-408 ауд.)

Електрооптична лабораторія була однією з перших, створених на кафедрі фізики ще в 30-х роках минулого століття. Лабораторія почала функціонувати дещо пізніше з моменту введення в дію нового корпусу № 4, в якому розміщений фізико-математичний факультет. Ці дві лабораторії працюють окремо, але з однією препараторською і відповідно з одним завідувачем навчальними лабораторіями Оленою Олександрівною Сазоновою, зусиллями якої були організовані і доопрацьовані цикли лабораторних робіт та навчальне обладнання відповідно до вимог підготовки майбутніх учителів фізики. Тут постійно проводиться значна робота з проблем відбору матеріально-технічної бази та методичного забезпечення для фізичної лабораторії, де студентам пропонуються окремі лабораторні роботи, а також інтегрований лабораторний практикум, що поєднує сучасне навчальне обладнання і комплекти з комп’ютерними варіантами моделювання та виконання таких віртуальних досліджень.

Лабораторія електрики

Лабораторія електрики

 

Оснащення і методичне забезпечення лабораторій постійно оновляється та модернізується. Силами кафедри в лабораторії оптики встановлені віртуальні лабораторні роботи. Вони гармонійно та логічно завершують курс основних лабораторних досліджень. В лабораторіях електрики й оптики студенти перевіряють свої знання за допомогою комп’ютерного тестування. Тестові завдання розроблені досвідченими викладачами кафедри й оформлені окремими пакетами.
В лабораторіях електрики та оптики багато уваги приділяють організації самостійної роботи студентів, ведеться робота з організації допомоги студентам у виконанні науково-дослідної роботи та виконанні курсових і дипломних робіт. З 2010 року лабораторія електрики носить ім’я Л.О.Волкова.
В даній лабораторії відбуваються заняття з:
загальної фізики;
теоретична фізика.

Лабораторія квантової фізики (506 ауд.)

Лабораторію квантової фізики було створено в 20-х роках ХХ століття. До цього окремі лабораторні роботи було виставлено в інших лабораторіях. Біля витоків створення були: І.З. Ковальов, Ю.М. Мамонтова, І.Ю. Ткачук, Л.О. Волков, Ф.П. Нестеренко, А.М. Садова, П.В. Сірик.

Лабораторія квантової фізики

Лабораторія квантової фізики

В лабораторії постійно функціонує 11 лабораторних робіт, які виконують студенти спеціальності: Фізика та Математика. Лабораторія оснащена приладами, довідковою літературою та наочністю. Студенти мають змогу працювати самостійно і при цьому отримувати кваліфіковану допомогу.

Лабораторія квантової фізики, очолювана старшим лаборантом Петром Васильовичем Сіриком, завершує цикл виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів математичних спеціальностей, а студенти фізичних спеціальностей продовжують курс у лабораторії спеціального фізичного практикуму.
В даній лабораторії відбуваються заняття з: загальної фізики; лазер у шкільному курсі фізики.

Лабораторія спеціального фізичного практикуму (508 ауд.)

Лабораторія належить до однієї з найстаріших лабораторій фізико-математичного факультету. Її було створено в 50-60–х роках ХХ століття. Вирішальний вклад у створення лабораторії спеціального фізичного практикуму вніс доцент І.З. Ковальов. Завідувачами лабораторії в різні роки були М.А. Раскевич, В.О. Дехтяренко, а з 1968 року – до теперішнього часу – Петро Васильович Сірик.

Лабораторія спеціального фізичного практикуму

Лабораторія спеціального фізичного практикуму

В лабораторії сконцентровано прилади, що дозволяють студентам випускних курсів спеціальності: Фізика* опанувати сучасні методи вимірювання фізичних величин. Постійно функціонує 14 лабораторних робіт: з фізики твердого тіла, фізики напівпровідників та оптики.
Є можливість студентами також виконувати дослідження для курсових, дипломних та магістерських проектів.
Студенти забезпечені необхідною методичною та довідковою літературою; крім того вони мають змогу одержати кваліфіковану допомогу при роботі в лабораторії. На сьогоднішній день лабораторія носить ім’я видатного фізика та методиста І.В.Ковальова.
В даній лабораторії відбуваються заняття з:
спеціального фізичного практикуму;
лазери у навчанні фізики;
фізика твердого тіла;
інформаційні машини та кібернетичні системи;
індивідуальні заняття зі студентами-магістрантами спеціальності Фізика.

2425

Студенти спеціальності «Фізика» під час виконання наукових проектів і досліджень

Кабінет лекційного демонстрування (504 ауд.)
Функціонування кабінету лекційного демонстрування з фізики пов’язане із викладанням курсу загальної фізики для майбутніх математиків ще задовго до створення кафедри фізики. Спершу кабінет працював як складова фізичної лабораторії, але прилади, хоча й були зазвичай саморобними, відповідали саме дидактичним вимогам для виконання ефективних демонстрацій.
Особливого свого розквіту і розвитку кабінет набув з моменту введення в дію нового корпусу №4, де розміщений фізико-математичний факультет і кафедра фізики та методики її викладання.
У цей період, починаючи з 1978 року і до 2002 року завідувачем кабінетом був Дерполюк Микола Тарасович, який створив та удосконалив велику кількість дослідів з загальної фізики, розробив методику їх демонстрування. Його наробками користуються викладачі та лаборанти і сьогодні.
У різні часи після виділення окремого приміщення спеціально для кабінету лекційного демонстрування постановки дослідів для лекційних занять з фізики забезпечували відмінні експериментатори, яких колектив кафедри і до сьогодні з вдячністю згадує і пам’ятає це: І.В. Тороп, А. Лікаренко, Б.Д. Починок, В.І. Сірий, В.П. Нєворов, М.Т. Дерполюк, М.К. Мошинський, Ю.В. Гуртовий, Ю.Г. Ковальов, Д.С. Лазаренко, С.Г. Ковальов, О.М. Власенко та ін.
У кабінеті лекційного демонстрування готуються усі демонстрації дослідів з курсу загальної фізики як для студентів фізико-математичного факультету так і для інших факультетів, на яких вивчається даний курс. У лекційних аудиторіях, що обслуговуються даним кабінетом встановлено систему замкнутого телевізійного циклу, наявна можливість для демонстрації навчальних кінофільмів, постійно поповнюється матеріальна база новими комплектами обладнання.
На сьогодні цей кабінет, очолюваний його завідувачем Наталією Володимирівною Донець, має окрему аудиторію № 504, де усі прилади розташовані у спеціальних шафах, у кабінеті є установка для мікропроекції, діє замкнута система телебачення, кабінет має свою фільмотеку, дидактичні матеріали, літературу.

Завідувач кабінету лекційного демонстрування Донець Н.В. під час підготовки демонстрацій

Завідувач кабінету лекційного демонстрування Донець Н.В. під час підготовки демонстрацій

 

Методичне забезпечення кабінету лекційного демонстрування забезпечує проведення занять з:
загальної фізики;
концепції сучасної наукової картини світу;
історія науки і техніки;
фізика твердого тіла;
астрономії;
методики навчання астрономії.
Кабінет астрономії (504 ауд.)
Кабінет астрономії, є складовою частиною матеріально-технічної бази кафедри фізики та методики її викладання і практично працює з моменту її виокремлення. За весь період існування він зазнав різних рівнів реорганізацій, бо розміщувався у приміщеннях, які й за площею, й за призначенням не завжди відповідали вимогам. Нині матеріально-технічне забезпечення кабінету астрономії розміщується в кабінеті лекційного демонстрування (504 ауд.).
Найбільший внесок в розвиток методичного та матеріально-технічного забезпечення кабінету вніс відомий багатьом випускникам фізико-математичного факультету, викладач кафедри Починок Борис Дементійович.
На сьогодні кабінет астрономії, очолюваний Наталією Володимирівною Донець, достатньо оснащений навчально-методичною літературою, має телескопи різних систем, армілярні сфери, рухомі карти зоряного неба, та інше обладнання для забезпечення лабораторно-практичних занять з курсу астрономії та методики викладання астрономії.
Перспективний напрямок подальшого розвитку кабінету астрономії пов'язаний з відродженням роботи обсерваторії, оснащенням її сучасним обладнанням, та відновленням нічних спостережень зоряного неба.

Студенти після занять з астрономії.

Студенти після занять з астрономії.

Спостереження сонячного затемнення студентами та працівниками університету.

Спостереження сонячного затемнення студентами та працівниками університету.

 

Методичне забезпечення кабінету забезпечує проведення занять з:
астрономії;
методики навчання астрономії.
Кабінет методики викладання фізики (404-406 ауд.)
Кабінет методики викладання фізики має багаті історичні традиції. Він був створений ще в часи початку становлення кафедри фізики, її багаторічним керівником Прокопом Григоровичем Холявенком. Вагомий вклад в його створення та розвиток внесли І.В. Попов, С.П. Величко, В.П. Вовкотруб, М.І. Садовий, І.В. Сальник та інші; їх методичні та практичні надбання суттєво підвищили рівень викладання дисципліни «методика навчання фізики» у КДПУ ім. В. Винниченка.

Завідувач лабораторії методики фізики Соменко Д.В. під час показу демонстрацій

Завідувач лабораторії методики фізики Соменко Д.В. під час показу демонстрацій

 

Нині кабінет методики викладання фізики складається з двох лабораторій, одна з яких (ауд. №404) носить ім’я І.В.Попова, де розв’язуються проблеми методики і техніки шкільного фізичного експерименту в обсязі вивчення фізики в основній школі (7-9 класах за програмами на рівні Стандарту і поглибленого вивчення фізики у 8-9 класах) та лабораторії (ауд. №406) з практикуму шкільного фізичного експерименту; в обсязі курсу фізики старшої школи з профільними програмами вивчення фізики у загальноосвітніх навчальних закладах.
Станом на 2016 рік лабораторію методики викладання фізики вже більше 7 років успішно очолює кандидат педагогічних наук Соменко Дмитро Вікторович.

3031

Лабораторії методики фізики.

 

Фізичне оснащення кабінету є поєднанням обладнання різних років: поряд із перевіреними часом приладами та саморобним обладнанням для шкільного курсу фізики поетапно впроваджується у навчальний процес сучасне вдосконалене обладнання, яке в 2005 році поповнило баланс кабінету. Варто відзначити, що в Україні подібно оснащених кабінетів методики викладання досить мало, їх всього 7. На базі даного сучасного обладнання відкривається чималий «простір» для роботи молодих науковців та підвищення рівня викладання дисципліни «методика навчання фізики» з урахуванням сучасних тенденцій розвитку методики фізики та наслідків психолого-педагогічних досліджень.
В лабораторії № 404 кабінету запропоновано лабораторні роботи, котрі вивчають студенти третього та четвертого курсів, а в лабораторії № 406 навчаються студенти четвертого та п’ятого курсів, оволодіваючи компетентностями виконання різних видів шкільного фізичного експерименту, демонстраціями, фронтальними дослідами і лабораторними роботами та роботами фізичного практикуму й індивідуальними навчальними дослідженнями чи домашніми дослідами. Лабораторія має мультимедійне обладнання, яке дозволяє значно розширити можливості кабінету у забезпеченні навчально-виховного процесу студентів фізико-математичного факультету, а також низку оригінальних універсальних комплектів з механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики.
У лабораторії № 406 проводяться заняття зі спецкурсу «Електронно-обчислювальна техніка в навчально-виховному процесі з фізики». Роботи даного спецкурсу дають студентам компетентності потрібні для їхньої майбутньої педагогічної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. З цього спецкурсу рекомендовано студентам 8 лабораторних робіт з навчальними комплектами фірми L-мікро «Механіка», «Теплові явища», робоче місце вчителя, оснащене мультимедійною апаратурою.
На базі кабінету методики фізики постійно проводяться заняття з учителями Кіровоградської області, які перебувають на курсах підвищення кваліфікації в Комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; в кабінеті зібрана добірка матеріалів їх передового педагогічного досвіду.
На даний час в кабінеті методики викладання фізики працює випускник спеціальності: Фізика*, кандидат педагогічних наук Дмитро Вікторович Соменко, який успішно веде науково-дослідну роботу і має вагомі результати і наукові публікації.
Кабінет методики викладання фізики має потужний потенціал для підготовки та вдосконалення рівня фізичних знань майбутніх учителів фізики і становлення молодих науковців. За рівнем матеріально-технічного оснащення та методичним забезпеченням він відповідає сучасним вимогам; які ставить суспільство до підготовки висококваліфікованого учителя фізики для ефективного викладання фізики за профільними програмами у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу і профілю.
В даних лабораторіях проводяться заняття з:
методики навчання фізики;
ЕОТ у навчанні фізики;
олімпіаді задачі з фізики;
концепції сучасної наукової картини світу;
історія науки і техніки;
фізика твердого тіла