Наукова діяльність  кафедри математики, статистики та інформаційних технологій спрямована на отримання та публікацію результатів наукових та науково-методичних досліджень, виконання міжнародних та державних грантів, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах. Важливу роль в науковій роботі кафедри відграє підготовка аспірантів зі спеціальності 113 Прикладна математика для отримання PhD, а також  залучення до науково-дослідної роботи студентів.

Якісний склад кафедри

На кафедрі працює 27 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 24, внутрішніх сумісників – 2, зовнішніх -1 особа. Серед них кафедра налічує 6 докторів наук(22,2%), а також 18 кандидатів наук(66,7%).

1. Тематика наукових досліджень кафедри

Викладачами кафедри проводяться дослідження за темою «Прикладна математика у дослідженні складних систем з детермінованими та стохастичними процесами». Державний реєстраційний номер: 0116 U 005271. Мета НДР: обґрунтування та розробка нового підходу до моделювання детермінованих та стохастичних хвильових процесів у динамічних системах різного типу, який базується на апараті аналізу сингулярних ймовірнісних мір та з ними пов’язаних динамічних систем. В рамках цієї теми працюють 9 викладачів. Науковий керівник зав. кафедри, професор Авраменко О.В.

Постійно проводяться дослідження за колективною кафедральною темою «Математичні основи сучасних технологій програмування та проблеми навчання інформаційних технологій студентів вищих навчальних закладів» В рамках цієї теми працюють 11 викладачів кафедри. Керівник: доцент Паращук С.Д. Мета НДР: проведення наукових досліджень з проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій навчання та створення змістовно якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін інформатичного спрямування.

Отримані результати дослідження  використовуються в навчальному процесі ЦДПУ ім. В. Винниченка, як складові відповідних навчальних дисциплін на спеціальностях 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки, а також при вивченні інформаційно-комунікаційних технологій студентами неінформатичних спеціальностей.

Крім того, співробітники кафедри брали активну участь у міжнародних та вітчизняних освітніх та науково-дослідницьких проєктах. Зокрема у 2015-2019 роках був реалізований проєкт «Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою ERASMUS+

У результаті виконання проєкту були:

  • модернізовані магістерських програми (освітні вимірювання; культурологія; література та культурологія; соціологія; політологія; психологія; історія;) у семи університетах України, Марокко та Туніса соціальними і поведінковими компонентами гендерних студій.
  • створені навчальні програми для нових курсів;
  • опубліковані матеріали для нових дисциплін, розміщені на сайті проекту у вільному доступі .

Проєкт був завершений у квітні 2019 року. Результати представленого звіту координатором Проекту (проф.Н.Мажеикиенє, Каунас, Литва) визнані позитивними та долучено до загального звіту для Європейської комісії.

2. Підготовка аспірантів зі спеціальності 113 Прикладна математика.

Освітньо-наукову програму «Прикладна математика» для підготовки докторів філософії PhD розроблено членами кафедри - фахівцями у галузі прикладної математики. Програма фокусується на підготовці конкурентоспроможних на сучасних внутрішньому та міжнародному ринках праці наукових кадрів, які здатні до самостійного наукового пошуку та розв’язування комплексних науково-практичних проблем прикладної математики, зокрема, нелінійної механіки, хвильових процесів. Значну увагу програма приділяє також дослідженню ймовірнісних властивостей динамічних систем шляхом поєднання методів детермінованого та стохастичного моделювання складних систем. Здобувачі також повинні оволодіти можливостями символьних обчислень сучасними пакетами комп’ютерної алгебри. Випускниця програми Луньова М.В. отримала рівень доктора філософії PhD у 2021 році. Декілька аспірантів завершують свої наукові дослідження.

3. Студентська наука

Науково-дослідну роботу студенти виконують під час занять в наукових гуртках та проблемних групах, під час написання курсових та кваліфікаційних робіт.

Досягнення наших студентів відображено у публікаціях на сайті факультету, зокрема

  1. Про досягнення на студентських олімпіадах:
  1. Про участь у конкурсах та хакатонах:
  1. Про захисти кваліфікаційних та курсових робіт: