Наукова діяльність кафедри інформатики та інформаційних технологій спрямована на отримання та публікацію результатів наукових та науково-методичних досліджень, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах. Важливу роль в науковій роботі кафедри відграє залучення до науково-дослідної роботи студентів.

1. Якісний склад кафедри

На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників: штатних працівників університету – 10, внутрішніх сумісників – 4, зовнішніх – 5 осіб. Серед них кафедра налічує 4 доктори наук, а також 12 кандидатів наук.

2. Тематика наукових досліджень кафедри

Викладачами кафедри проводяться дослідження за колективною кафедральною темою «Математичні основи сучасних технологій програмування та проблеми навчання інформаційних технологій студентів вищих навчальних закладів» В рамках цієї теми працюють 10 викладачів кафедри. Керівник: доцент Шлянчак С.О. Мета: проведення наукових досліджень з проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій навчання та створення змістовно якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін інформатичного спрямування.

Результатами роботи над дослідженням є (більш детальна інформація по наведених нижче пунктах відображена в профілях викладачів кафедри інформатики та інформаційних технологій):

 • наукові праці, опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, а також у виданнях, включених до переліку фахових видань України;
 • свідоцтва про реєстрацію авторських прав;
 • участь у закордонних та всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах;
 • видання навчальних та навчально-методичних посібників.

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі ЦДУ ім. В. Винниченка, як складові відповідних навчальних дисциплін на спеціальностях 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки, а також при вивченні інформаційно-комунікаційних технологій студентами неінформатичних спеціальностей.

2. Членство у спеціалізованих вчених радах.

Професор кафедри інформатики та інформаційних технологій Фурсикова Т.В. є членкинею спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук Д 23.053.02 у ЦДУ імені Володимира Винниченка, а також рецензентом іноземного наукового видання «Revista Romaneasca pentry Educatie Multidimensionala», включеного до наукометричної бази Web of Science.

3. Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-професійний рівень за програмами підвищення кваліфікацій та стажувань як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, в якості платформ для підвищення кваліфікації та проходження стажування для викладачів кафедри виступили.

 • Варненський вільний університет ім.Чорнорізця Хоробра, Болгарія;
 • Центрально-Європейський університет, м. Будапешт, Угорщина;
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • Університет Вітовта Великого, м. Каунас (Литва);
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща);
 • Технічний університет Дрездена, тощо.

4. Науково-дослідна робота студентів

Студенти виконують наукові дослідження як під час занять в наукових гуртках та проблемних групах, так і в процесі написання курсових та кваліфікаційних робіт.

Результати досліджень, виконаних студентами відображені, зокрема, у наукових виданнях факультету та університету, таких як НАУКОВІ ЗАПИСКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ та СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК (друковане видання).

Про досягнення на студентських олімпіадах:

Про участь у конкурсах та хакатонах:

Про тематику кваліфікаційних та курсових робіт:

Серед найцікавіших науково-дослідних проєктів, виконаних студентами упродовж останнього року є:

 • Візуалізація алгоритму model checking для темпоральної логіки розгалуженого часу.
 • Комп’ютерна реалізація моделі SIR та її модифікацій засобами JS.
 • Розробка соціальної мережі мікроблогів на основі технології Reach.
 • Голосовий асистент із використанням штучного інтелекту.
 • Розробка 3D гри «Robot Escape» в жанрі платформер.
 • Розробка системи моніторингу мікроклімату розумного будинку на базі мікроконтролера NODEMCU.
 • Графічна програма-парсер для арифметичних виразів.
 • Розробка CRH – системи для дитячого садка та позашкільного закладу.
 • Розгортання віртуальної внутрішньої мережі ЦДПУ на базі OpenVPN.