charenkoI

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 

Тема кандидатської дисертації: «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності» (2010 р.).

Наукові інтереси: впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищої школи.

Автор більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України.

У педагогічному університеті працює з 2001 року. Дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки майбутніх учителів із безпеки життєдіяльності» захистила 13.04.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Упроваджує результати дисертаційного дослідження у практику роботи педагогічного університету. Приймає активну участь у роботі Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій. Опублікувала більше 30 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників, виданих під грифом МОН України. Працює над проблемою дистанційної освіти https://sites.google.com/site/technologycabinet.

Нагороджена почесними грамотами і грошовими преміями ректорату КДПУ ім. В.Винниченка, Управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації.

 

Основні публікації:

  1. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [Завітренко Д.Ж., Царенко О.М., Царенко І.Л. та ін.]; за ред. С.П. Величка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. –140 с. (Гриф МОН України).
  2. Величко С.П. Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: навч. посіб. / С.П. Величко, І.Л. Царенко – К.: ВД “Професіонал”, 2008. – 192 с. (Гриф МОН України).
  3. Величко С.П. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Величко С.П., Царенко І.Л., Царенко О.М. – [Вид. перероб. і доп.]. – К.: КНТ, 2008. – 318 с. (Гриф МОН України).
  4. Царенко І.Л. Авторський комплекс у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності / І.Л. Царенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – № 4 (93). – С. 40-43.
  5. Царенко І.Л. Інноваційні засоби перевірки ефективності методичної системи підготовки студентів з безпеки життєдіяльності / І.Л. Царенко // Наукові записки: [зб. наук. праць; серія: педагогічні науки]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 82. – Ч. 2. – С. 262-265.
  6. Царенко І.Л. Проектна технологія у практичній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності / І.Л. Царенко // Наукові записки: [зб. наук. праць; серія: педагогічні науки]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – Ч. 2 – С. 142-146.
  7. Царенко І.Л. Діяльнісний підхід у вивченні фахових дисциплін май-бутніми вчителями технологій / І.Л. Царенко // Наукові записки [зб. наук. праць; серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти]. – Вип. 4. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Ч. 1 – С. 327-332.
  8. Царенко І.Л. Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності / Ірина Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім.В. Винниченка. – Вип. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Ч. 2 – С. 221-224.
  9. Царенко І.Л. Активізація самостійної роботи студентів засобами хмарних технологій / Ірина Царенко // Вища освіта України №3 (додаток 2) – 2014 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.2. – С.48-53. 
  10. Царенко І.Л. Проектування лабораторно-практичних робіт з курсу «Технологія приготування страв» / Ірина Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. – Вип.7. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2015. – Ч.1 – С.152-155.

 Профіль в Google Scholar