Fursykova

Фурсикова Тетяна Володимирівна

в.о. декана факультету, доктор педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень:
Мультимедійні технології у підготовці вчителів мистецьких дисциплін.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ.

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання», «Основи інформатики та ІКТ у мистецькій освіті».

Має 45 публікацій, з них: 3 навчальних посібників з грифом МОН України, 29 наукових, серед яких 16 статей у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, та 13 навчально-методичного характеру. 

 


v

Заступник декана з навчально-методичної роботи, доктор педагогічних наук, професор

У 1990 р. закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», за якою присвоєно кваліфікацію «вчителя математики та фізики». З 1990 р. по 1993 р. працювала учителем фізики та математики в НСШ с. Гаївка Кіровоградського району Кіровоградської області. З 1993 р. по 2002 р. працювала на посадах старшого лаборанта, завідувача лабораторіями, асистента, старшого викладача кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Після завершення навчання в аспірантурі (1996-1999) у 2000 році захистила дисертацію «Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Детальніше...

 


Заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, 

доктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Публікації: автор понад 342 науково-методичних публікацій, зокрема після захисту кандидатської дисертації 305. Серед них: 83 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України; 22 публікацій у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (1 Web of Science (ESCI); 3 посібники рекомендовані МОНУ або вченою радою університету; 2 авторські свідоцтва; 21 посібників; 141 матеріали науково-практичних конференцій та тез доповідей; 7 статей у наукових періодичних виданнях; 26 методичні рекомендації та інша навчально-методична література

 Детальніше...

 


Бойко Сергій Іванович

Секретар деканату 

У 2008 р. закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика» та отримав диплом з відзнакою вчителя математики, фізики та астрономії. В червні 2008 року захистив магістерську роботу «Використання задач олімпіадного характеру для розробки спецкурсу з алгебри (на прикладі задач з теорії чисел для напрямку підготовки 6.040201 Математика)» та отримав диплом з відзнакою магістра математики. Після закінчення університету працює секретарем фізико-математичного факультету.

Автор трьох статей, основною з яких є стаття «Теоретико-числові аспекти олімпіадних завдань з математики».

 


Бойко

Бойко Марія Валеріївна

Диспетчер факультету

 Освіта:Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (2013 р.). Спеціальність: «Математик. Вчитель математики».

Магістратура:Спеціальність: «Математик. Викладач математики» (2014 р.)

Публікації:1 друкована праця.