2Лабораторія призначена для проведення лекційних та лабораторно-практичних занять з :

 • машинознавства, розділ «Робочі машини»;
 • з основ виробництва, розділ «Основи техніки та технологій»;
 • обробка деревини різанням (лекційні заняття).

"Робочі машини"

Курс "Робочі машини" є розділом "Машинознавства", профілюючим для спеціальності "Трудове навчання". У курсі, що поділяється на три частини "Технологічні машини", "Транспортні машини" та "Транспортуючі машини", розглядаються загальні питанняробочих машин, а саме: різновиди машин у різних галузях виробництва, класифікація, загальна будова, характеристики, основні представники машин у своїх класах тощо. Особлива увага приділяється металорізальним верстатам як машинам, що визначають виробничу потужність країни. При цьому акцентується увага на розрізненні таких понять як "група", "тип", "типаж" верстатів, наводяться їх різновиди, загальна будова, основні механізми та пристпрої, шляхи модернізації металорізальних верстатів. Викладення тем з даної дисципліни повинно сформувати у студентів вміння розрізняти та класифікувати основні види робочих машин, їх призначення та належність до різних видів виробництв, а також орієнтуватись у загальній структурі цих машин з виділенням робочих та допоміжних органів. Зразки та описи машин розглядаються, виходячи з підручників і посібників за галузями виробництв та технічних словників енциклопедичного характеру.

411Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Енергетичні машини».В результаті робіт студенти поглиблюють свої знання з будови, принципу дії та основних призначень енергетичних машин.

«Енергетичні машини» як навчальна дисципліна в структурі фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання має на меті сфор­мувати у студентів цілісне уявлення про машину як найважливіший речовий елемент продуктивних сил, матеріальну основу сучасного механізованого та автоматизованого виробництва,.

313Кабінет призначений для проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Теорія та методика трудового навчання».

Курс «Теорії і методики трудового навчання» є провідною дисципліною у підготовці майбутніх учителів трудового навчання, яка має забезпечити теоретичну, практичну і методичну готовність студентів до організації і проведення урочної і позакласної навчально-виховної роботи з трудового навчання.

Призначена для проведення лабораторних, лекційних, практичних, самостійних занять студентів 41 групи фізико-математичного факультету.

312В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін : радіоелектроніка.

Радіотехніка. Мета і завдання навчальної дисципліниКурс “Радіотехніка» вводить студентів  до сфери понять, принципів, ідей, конструкцій і можливостей радіоелектронних пристроїв. Програма курсу розроблена таким чином, щоб сформувати у майбутніх учителів знання, вміння та навички для забезпечення:

 • належного рівня викладання у школі фізики, інформатики та факультативних курсів;
 • трудового екологічного виховання учнів;
 • керівництва технічною творчістю учнів;
 • технічно грамотної експлуатації та обслуговування шкільного електротехнічного обладнання;
 • подальшої самоосвіти в галузі електротехніки та радіоелектроніки.

311Лабораторія призначена для проведення лабораторних, лекційних, практичних, самостійних занять студентів 31, 42, 53, 32, 55, 54 груп фізико-математичного факультету.

            В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін : електротехніка, практикум електромонтажних робіт, енергетичні машини.

            Енергетичні машини. Мета та завдання курсу. Машинознавство як навчальна дисципліна в структурі фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання має на меті сфор­мувати у студентів цілісне уявлення про машину як найважливіший речовий елемент продуктивних сил, матеріальну основу сучасного механізованого та автоматизованого виробництва,.

309Призначена для проведення лабораторних, лекційних, практичних, самостійних занять студентів 21, 31, 41, 51 груп фізико-математичного факультету.

В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін : теорія машин та механізмів, теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин, технічне креслення.

Опір матеріалів. Мета та завдання курсу.

 Дати знання, необхідні для засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін, а також для компетентного керівництва заняттями з технічної праці та гуртковою роботою в школі; розширити кругозір, що дає можливість вчителю трудового навчання збагачувати уроки політехнічним змістом; розвивати творче мислення студентів, що полягає в умінні застосовувати одержанні знання при розв’язуванні конструкторсько-технологічних задач.

308 Предмет : « ТЗН і  КТ у навчальному процесі».

 Метою курсу «ТЗН та комп’ютерна техніка у навчальному процесі» є підготовка студентів до раціонального та ефективного використання ТЗН у майбутній педагогічній діяльності.

Необхідною складовою професійної підготовки студентів усіх спеціальностей є формування готовності майбутніх учителів до ефективного застосування ТЗН та КТ у навчально-виховному процесі і на цій основі впровадження у загальноосвітніх закладах різного типу і профілю інноваційних технологій навчання. Для цього у вищому педагогічному закладі існує й ефективно діє педагогічна система підготовки студентів, стрижневою основою якої є курс «ТЗН та комп’ютерна техніка у навчальному процесі», який вивчається майбутніми вчителями одночасно з фаховими методиками. Під час вивчення цієї дисципліни майбутнi вчителi проходять психолого-педагогiчну, методичну i технiчно спрямовану на ТЗН пiдготовку.

306Швейна майстерня призначена для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін як «Швейне матеріалознавство», «Проектно-технологічна діяльність», ПНМ, «Художні основи створення та композиція костюмів», «Методика викладання спеціалізації».

«Швейне матеріалознавство» - є ознайомленням студентів з сучасними швейними матеріалами, їх властивостями, системою стандартизації та оцінки якості. В результаті вивчення дисциплін студенти повинні знати:

– будову, властивості матеріалів;

– зміни, що відбуваються з матеріалами під впливом факторів виробництва;

Студенти повинні уміти:

– розпізнавати матеріали за видом, волокнистим складом, розпізнавати види переплетень, добирати матеріали для моделей одягу.

304 Майстерня призначена для проведення занять з таких дисциплін:

ОШП. На практичних заняттях з „Обладнання швейної промисловості”  студенти  знайомляться  з сучасним швейним обладнанням, його будовою, роботою, налагодженням та правилами експлуатації.

КМО. На лабораторних заняттях „Конструювання та моделювання одягу’’  ознайомлення студентів з асортиментом, вихідними даними та методами конструювання одягу.

Конструювання та моделювання одягу використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: анатомії, фізики, хімії, матеріалознавства, геометрії, мистецтвознавства.

302Кабінет призначений для проведення занять з дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», та «Безпеки життєдіяльності». Кабінет може бути використаний для інших факультетів за призначенням.

При викладанні дисципліни «Основи охорони праці» основною метою та завданням є сформувати знання та уміння, необхідні вчителю трудового навчання для створення безпечних і здорових умов виробничої  діяльності у шкільних навчальних майстернях;  вивчення та засвоєння знань про правові та організаційні основи охорони праці, про найважливіші постанови уряду та профспілкових органів щодо дальшого поліпшення умов праці, про теоретичні основи безпеки праці, про потенційні виробничі небезпечності та шкідливості, що можуть проявлятися під час проведення навчально-виховного процесу, про засоби та методи забезпечення безпеки праці, про основи пожежної безпеки та профілактика пожеж при проведенні навчально-виховного процесу, масових заходів, позакласної та позашкільної робіт; формування умінь організовувати роботу по керівництву безпекою праці учнів, прогнозувати та планувати заходи з безпеки праці, здійснювати контроль і аналіз стану безпеки і умов праці, приймати обґрунтовані рішення щодо їх поліпшення, надавати першу медичну допомогу потерпілим, розслідувати, обліковувати та аналізувати випадки виробничого травматизму.

301Лабораторія призначена для проведення занять з таких дисциплін: «Художня обробка матеріалів», «Шкільний курс декоративної справи», «Прикладна творчість», «Рисунок», «Теоретичні основи дизайну».

На лабораторних заняттях з дисципліни «Художня обробка матеріалів» студенти оволодівають необхідними знаннями, уміннями і навичками з різних видів художньої обробки матеріалів (природних та штучних). Заняття з даної дисципліни сприяють оволодінню майбутніми вчителями теорії та практики декоративної творчості, формуванню почуття прекрасного, високого естетичного смаку, вміння розуміти, цінувати красу не лише мистецтва, а й навколишнього оточення.

300Лабораторія призначена для проведення занять з таких дисциплін: «Основи фізіології харчування», «Технологія приготування страв», «Методика викладання професійних дисциплін», також лабораторія призначена для проходження навчальної практики студентами ІV курсу.

На лекційних заняттях з дисципліни «Основи фізіології харчування» формується система знань студентів ІІ курсу з основ фізіології людини; обміну речовин в організмі; фізіологічних систем, які пов'язані з процесом харчування; будови системи органів кишково-шлункового тракту; основного складу травних соків і видів травлення; процесів, які відбуваються з хімічними речовинами, що входять до складу харчових продуктів у відділах кишково-шлункового тракту; основних фізіологічних функцій печінки і підшлункової залози; процесів всмоктування та засвоєння їжі; потреб організму людини в основних видах продуктів харчування та енергії; фізіологічної ролі основних харчових речовин; токсичних функцій компонентів їжі; харчової, біологічної та енергетичної цінності їжі; теорії харчування; основних принципів складання раціонів харчування; принципів організації лікувального харчування.

1Призначення: Проведення лекційних, практичних та лабораторних робіт із матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів.

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

МЕТА КУРСУ:

 • формування та розвиток у студентів наукових знань і вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, які відбуваються у природі, техніці,   знання основ матеріалознавства та вміння застосовувати ці знання до розв’язування завдань у стандартних та нестандартних ситуаціях;
 • формування у студентів уміння систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їхню вірогідність, планувати й проводити експерименти;
 • набуття практичних вмінь використовувати вимірювальні прилади та обладнання, засоби інформаційних технологій як результат самостійного виконання певного кола дослідів;
 • формування у свідомості студентів природничо-наукової картини світу;
 • формування наукового світогляду й діалектичного мислення;
  • озброєння  раціональним методологічним підходом до пізнавальної і практичної діяльності;
  • виховання екологічного мислення і поведінки, національної свідомості та патріотизму, інтернаціоналізму, працелюбності та наполегливості;
  • розвиток логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення.

1Призначення: Проведення лекційних, практичних робіт з правил дорожнього руху.

«Правила дорожнього руху»

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Навчально-методичний комплекс курсу «Правила дорожнього руху» (ПДР) розроблений відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135, ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр), Закону України “Про дорожній рух”, на підставі навчального плану для спеціальності 6.010103. Технологічна освіта за профілем навчання: автосправа, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Курс «Правила дорожнього руху» спрямований на ознайомлення майбутніх учителів трудового навчання з організацією та проведенням занять з «Правил дорожнього руху» у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) та МНВК.

1Призначення: Проведення лекційних, практичних робіт з будови автомобіля, ремонт та експлуатація автопарку.

"БУДОВА АВТОМОБІЛЯ"

Мета курсу: засвоєння студентаминеобхідних знань з конструкції автомобілів в обсязі, достатньому для наступного вивчення профілюючих дисциплін і викладання будови автомобілів у закладах освіти.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

-  принципи класифікації автомобілів;

-  принципи роботи двигунів, систем і складальних одиниць автомобілів;

-  будову складових частин автомобілів базових моделей;

-  тенденції розвитку сучасного автомобілебудування;

-  вплив автотранспорту на екологію.

cn

В майстерні проводяться та викладаються наступні дисципліни:


1.  Художня обробка деревини

Мета дисципліни:

            Формування творчої активності особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва України.

 Формування в студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності;

            Прищеплення майбутнім вчителям трудового навчання знань, умінь і навичок з організації процесу навчання, що розвиває творчі здібності та мислення учнів, їхні естетичні смаки;

c2Викладаються такі предмети:

Обробка металів різанням (Лекції, лабораторні)

Художня обробка металів (Лекції, практичні)

Практикум в навчальних майстернях (Практичні)

Виробнича практика (Робота на верстатах)

Технологічна практика (Практичні заняття)

Художня обробка металу

ГАРЯЧА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

Художня обробка металів. Методи кузнечної обробки металів. Підготовка металу до обробки. Пристрої, інструменти, нагрівні прилади, спеціальні пристрої для фігурного гнуття металу. Виготовлення художніх виробів із металу, скла, пластмаси методом лиття під тиском.