forostovska

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, 1990 р., спеціальність: Хімія (фізична та колоїдна хімія) Кваліфікація: Хімік. Викладач.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Теоретико-методичні основи навчання хімії у закладах загальної середньої та вищої освіти

Тема кандидатської дисертації:

«Педагогічні умови готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення» (2020 рік)

Транслітерація імені: Tetiana Forostovska

ORCID iD

Профілі:

Google Scholar

Дисципліни, які викладає:

Фізична і колоїдна хімія, Техніка хімічного експерименту, Високомолекулярні сполуки, Методика навчання хімії, Розв’язування розрахункових задач з хімії

Основні публікації

Посібники:

 1. Форостовська Т. О. Формування готовності майбутнього вчителя хімії до реалізації професійного самовизначення. Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2019. 100 с.
 2. Бохан Ю.В, Плющ В.М., Терещенко О.В. Форостовська Т.О. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (у формі державного кваліфікаційного екзамену): для студ. Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія). Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Хімія та Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 126 с.
 3. Терещенко О.В., Форостовська Т.О., Чередник Д.С. Лабораторний практикум з неорганічної хімії. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021, 57с.
 4. Форостовська Т.О., Подопригора Н.В., Плющ В.М. «Педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров’я людини)». Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2021. 120с.
 5. Форостовська Т.О., Бохан Ю.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з методики навчання хімії: посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Природничі науки)»; видання четверте, перероблене» : / Форостовська Т.О., Бохан Ю.В. – Кропивницький, 2021. - 45 с.
 6. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт хімічного напрямку: посібник для студентів рівня вищої освіти першого (бакалаврський) природничих спеціальностей педагогічних університетів ((Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (освітньо-професійна програма) Спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)» Освітня програма «Середня освіта (Природничі науки)» ); видання п’яте, перероблене. 2021, - 74 с.
 7. Форостовська Т.О., Трифонова О.М. «ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» :/ Форостовська Т.О., Трифонова О.М. – Кропивницький, 2021. - 114 с.
 8. Форостовська Т.О. Практикум з фізичної хімії: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти. Кропивницький, 2022. 78 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Zh. Kormosh, E. Matskiv, N. Kormosh, T. Forostovska, Y. Bokhan, V. Golub, N. Gorbatyuk & O. Karaim. Potentiometric Sensor for Ketoprofen Determination. Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 55, No. 12, March, 2022. Р. 1412–1415. (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О., Шарошкіна Т.А.Технологія створення та актуальність застосування тестового контролю навчальних досягнень студентів з аналітичної хімії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2022. Випуск 206. С. 98– 103. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-98-103
 2. Форостовська Т.О., Бохан Ю.В. Методичні аспекти викладання дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» для майбутніх вчителів хімії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2022. № 204. С. 259– 264. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-264-268
 3. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Віртуальний лабораторний практикум як засіб вивчення природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 194. С. 74-78. (ЦДПУ ім.В.Винниченка). DOI: 10.36550/2415-7988-2021-1-194-74-78

https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/789/722

 1. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Використання освітнього мобільного сервісу socrative під час дистанційного навчання майбутніх учителів природничих дисциплін. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2021. Вип. 34. Том 2. С. 24-28.
 2. Форостовська Т.О. Педагогічна інтеграція як важлива умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 179–183. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-185-179-183
 3. Форостовська Т.О. Гуманітаризація освіти як педагогічна умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії Інноваційна педагогіка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 93–98.
 4. Форостовська Т.О. Формування ІКТ-компетентності як педагогічна умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії Інноваційна педагогіка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 21. С. 137–140.
 5. Форостовська Т.О. Становлення професійного самовизначення майбутніх вчителів хімії як педагогічна проблема Науковий вісник льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Видавництво Льотної академії НАУ, 2020. Вип. 7. С. 123–129.
 6. Форостовська Т.О., Бохан Ю.В., Контекстно-орієнтовані хімічні завдання, як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх вчителів природознавчих дисциплін.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип.186. С. 82–87. (ЦДПУ ім. В. Винниченка). DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-186-82-87
 7. Форостовська Т.О. Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті/ Бохан Ю.В., Форостовська Т.О., Смитюк Н.М. //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2019. - Випуск 53. С. 13-18. (ВДПУ ім. М. Коцюбинського).
 8. Форостовська Т.О. Особливості викладання курсу «Загальна та неорганічна хімія» в професійній підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 5. С. 325-332. – (ЛА НАУ).
 9. Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL під час викладання хімічних дисциплін/ Форостовська Т.О., Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2019. Вип. 177. – Ч. 2. – С. 138-143. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка)  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/288/242