Myrza SidenkoV.N

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, 1981 р. Спеціальність: географія, економічна географія. Кваліфікація: Географ. Викладач.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Біотичне та ландшафтне різноманіття території Центральної України; Формування мережі природно-заповідних територій, регіональної екологічної мережі; Охорона та раціональне використання природних ресурсів; Інноваційні технології викладання географічних дисциплін у вищій та середній освіті

Тема кандидатської дисертації:

«Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення» (2004 рік)

Транслітерація імені: Valentіna Mіrza-Sidenko

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки:

Відмінник освіти України (2006 р.)

Почесна грамота міністерства освіти і науки України (2004р.)

Грамота управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації (2008р.)

Дисципліни, які викладає:

Географія материків і океанів, біогеографія. фізична географія, екскурсознавство та музеєзнавство.

Основні публікації

Монографії:

 1. Гелевера О.Ф., Мирза-Сіденко В.М., Маслова Н.М. Природні та історико-культурні чинники розвитку туризму на території проектованого Чорноліського національного природного парку/ New factors for the natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P.47-71.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-3

Посібники:

 1. Мирза-Сіденко В.М. Фізична географія материків і океанів. Видання друге, доповнене та перероблене. Навчально-методичний посібник. - Харків: ПП Озеров, 2020.- 188 с.
 2. Мирза-Сіденко В.М. Біогеографія: навчально-методичний посібник. – Харків: ПП Озеров, 2020.- 192 с.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Oksana FILONENKO , Natalia MASLOVA , Valentina MIRZA-SIDENKO , Olha VOLOSHINA , Vitaliy DEMCHENKO. Actualization of Distance Learning in Comparison with Traditional Forms of Education in Conditions of Quarantine Security Measures. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Vol. 13, No 3. 2021. P. 468-478. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/462

(Web of Science Core Collection)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Маслова Н.М., Мирза – Сіденко В.М. Динаміка електоральних симпатій населення Кіровоградської області в контексті політико — географічних процесів в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. Випуск 9. - Херсон, 2018. - С. 62 — 68.
 2. Мирза — Сіденко В.М., Маслова Н.М. Географічний аналіз лісоустрою та лісокористування на території Кіровоградської області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки. Випуск 9. Херсон, 2018. - С. 140 — 146.
 3. Маслова Н., Мирза — Сіденко В., Перевєдєнцев В. Суспільно – географічні аспекти поширення протестантизму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Випуск 45. – Тернопіль: СМП Тайп, 2018. – С. 77 – 86.
 4. Мирза — Сіденко В., Маслова Н. Природно – заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Випуск 45. – Тернопіль: СМП Тайп, 2018. – С. 198 – 206.
 5. Маслова Н., Мирза — Сіденко В., Костючик Ю. Територіальні аспекти диференціації рівня життя населення в Кіровоградській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Випуск 45. – Тернопіль: СМП Тайп, 2018. – С. 68 – 77.
 6. Маслова Н.М., Мирза — Сіденко В.М. Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів// Наукові записки/ Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.В. Винниченка, 2020. – С. 134 – 139. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-185-134-139
 7. Маслова Н.М., Мирза — Сіденко В.М., Гелевера О.Ф. Застосування технології розвитку критичного мислення як засіб модернізації процесу навчання географії / Науковий вісник ЦДУ ім.. В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 207 (2022). С.225-231. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207