volchanskiy

Науковий ступінь, вчене звання, посада

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1986 р.)

спеціальність: Фізика

кваліфікація: Фізик (кріогенне матеріалознавство), викладач

Напрями наукової та професійної діяльності:

фізика твердого тіла; теплові хвилі та їх застосування для безруйнівної діагностики конденсованого середовища; методика навчання фізики, біофізики і астрономії; розвиток дослідницьких здібностей студентів і школярів

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р.)

Транслітерація імені: Oleh Volchanskyi 

ORCID iD

Профілі:

Scopus

Web of Science

GoogleScholar

Відзнаки:

Відмінник освіти (2013 р.); міська педагогічна премія імені Василя Сухомлинського (м. Кропивницький, 2019 р.).

Дисципліни, які викладає:

теоретична фізика, загальна фізика, астрономія, методика навчання астрономії, методологія наукових досліджень, математичні методи  фізики, вибрані питання фізики англійською мовою, методика підготовки учнів до фізичних і астрономічних олімпіад та конкурсів

Основні публікації

Посібники:

 1. Волчанський О.В., Гур’євська О.М., Подопригора Н.В. Термодинаміка і статистична фізика: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012 . – 428 с.
 2. Волчанський О.В. Практикум з астрономії: навчальний посібник. – Видання третє, виправлене і доповнене. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2014. – 103  с.
 3. Волчанський О.В., Волчанська Г.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – 136 с.
 4. Волчанський О.В. Астрономія. Короткий конспект лекцій. Лабораторний практикум:  Навчальний посібник – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 128 с.
 5. Сальник І.В., Волчанський О.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 136 с.
 6. Волчанський О.В., Підготовка до учнівських олімпіад з астрономії: навчальний посібник. – (рек. вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка). – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 144 с.
 7. Волчанський О.В., Чінчой О. О. Практикум з теоретичної фізики. Класична електродинаміка: навчальний посібник. для здобувачів ступеня магістра спеціальності 014.08. Середня освіта (Фізика). – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2020. – 100 с.
 8. Волчанський О.В., Чінчой О. О. Теоретична механіка (конспект лекцій, практикум із розв’язування задач): навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), які вступили за неспорідненою спеціальністю. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. – 124 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. O.V. Volchanskyi, Yu.G. Kovalov,, O.N. Tsarenko.  Liquid Phase Epitaxy of Thin Isoperiodic Heterostructures of Pb1 – xSnxTe1 – ySey Solid Solutions // JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS. –  Sumy State University (Sumy, Ukraine). – (2019) - Vol. 11, Nо 6, 06026(5pp), Scopus.

https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/6/articles/jnep_11_6_06026.pdf

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Волчанський О.В. Study of thermal- wave diagnostic of opaque materials in the course of biological physics // Наукові записки. –  Випуск 179. – Серія:  Педагогічні науки – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 –  228 с., С. 52-60.
 2. Волчанський О.В. Розвиток дослідницьких здібностей учнів при  вивченні оптики в умовах дистанційної освіти // Наукові записки. –  Випуск 189. – Серія: Педагогічні науки – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020.,  С. 110-115.
 3. Волчанський О.В., Чінчой О.О. Розвиток дослідницьких здібностей учнів при вивченні законів фотометрії з використанням електронного планетарію // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна. Випуск 27.  2021. С.62-65.