tereschenko

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Дніпропетровський державний університет, 1997 р. Спеціальність: «Хімія». Кваліфікація: хімік, викладач

Напрями наукової та професійної діяльності:

Дослідження хіміко-аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду   (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками, спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Тема кандидатської дисертації:

«Хіміко-аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі» (2009 р).

Транслітерація імені: Oksana Tereshchenko

ORCID iD

Профілі:

Google Scholar

Дисципліни, які викладає:

Загальна хімія, неорганічна хімія, основи хімічної технології

Основні публікації

Посібники:

  1. Плющ В.М., Терещенко О.В. Лабораторний практикум з органічного синтезу: [навч. посібн. для студ. природничо-географічного факультету]. – Кіровоград: Імекс, 2018.- с.
  2. Терещенко О.В., Плющ В.М. Основи неорганічного та органічного синтезу: [навч. посібн. для студ. природничо-географічного факультету]. – Кіровоград: Імекс, 2018.- с. 78.
  3. Бохан Ю.В, Плющ В.М., Терещенко О.В. Форостовська Т.О. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (у формі державного кваліфікаційного екзамену): для студ. галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія). Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Хімія та Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 126 с.
  4. Терещенко О.В., Форостовська Т.О., Чередник Д.С. Лабораторний практикум з неорганічної хімії [навч. Метод. Для студентів вищих навч. закладів]. – Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021, 57с.

Монографії:

  1. Valentyna Plіushch, Oksana Тereshchenko Еducation as a necessary condition for achieving sustainable development/ Освіта як необхідна умова досягнення сталого розвитку.- SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.- Monograph.- Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022.- с. 583-588. 

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Терещенко О.В., Ярова Л.О., Громова Т.В. Самонавчання майбутніх учителів природничих дисциплін як умова модернізації освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 170-173. DOI:10.36550/2415-7988-2019-1-185-170-173
  2. Плющ М.В., Терещенко О.В Ефективність дистанційного навчання студентів у закладах вищої освіти. «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»)»: журнал. 2022. No 5(5) 2022. С.163-174.