sirik E

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені  В.Винниченка, 1993 р. Спеціальність: Фізика та інформатика. Кваліфікація: Вчитель фізики та інформатики

Напрями наукової та професійної діяльності:

Поліпшення експериментаторських компетентностей сучасного вчителя фізики

Тема кандидатської дисертації:

«Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007 р.)

Транслітерація імені: Eduard Siryk

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Дисципліни, які викладає:

Загальна фізика, Елементарна фізика, Основи наукових досліджень, Оптичні методи досліджень в природничих науках

Основні публікації

Монографії:

 1. Величко С.П. Костенко Л. Д.., Сірик Е.П. Концептуальні засади вивчення квантових основ фізики у ЗЗСО та ЗВО. ( Монографія)/За заг. ред.: С. П. Величка –Кропивницький. «Ексклюзив Систем»,2023. -228 с.
 2. Сальник І.В., Сірик Е.П. Міждисциплінарна природнича освіта як засіб формування мета-компетентностей. New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries: Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. 268 p., p.205-220.  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-10

Посібники:

 1. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 7 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 212 с. (Рекомендовано МОН України)
 2. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 8 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 236 с. (Рекомендовано МОН України)
 3. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 9 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 354 с. (Рекомендовано МОН України)
 4. Сальник І.В., Волчанський О.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 136 с. Режим доступу: https://phm.cuspu.edu.ua/images/news_KT/2019-2020/97/%D0%A1%D0%A4%D0%9F-3.pdf.
 5. Царенко О.М., Сальник І.В., Сазонова О.О., Сірик Е.П. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. частина 4. Оптика. [навчальний посібник для студентів фізмат ф-ту пед. вищих навч. закладів.] − Кіровоград: РВВ КДПУ ім..В.Винниченка, 2015. – 86 с Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua/index.php.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Oksana Shportun, Tetiana Branitska, Vasyl Kaplinsky, Olena Zharovska, Natalia Bayurko, Eduard Siryk. Peculiarities of Leadership Manifestation in the Youth Social Group. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 12, No 1 Sup2. 2020, P.304-329. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=952

(Web of Science Core Collection)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Сальник І.В., Сірик Е.П., Мірошниченко О.І. Розвиток нелінійного мислення учнів в експериментально-дослідницькій діяльності з фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 27. – К.-Под., 2021. –С.28-32.
 2. Сальник І.В., Сірик Е.П. Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 189 – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – 259 с. С.68-74  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/579
 3. Сальник І.В., Сірик Е.П. Запровадження міждисциплінарного підходу у підготовці вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Серія педагогічна. Випуск 26 - Кам’янець-Подільський, 2020. 160с. С.32-36. Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2018: 82,33), CEJSH.
 4. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П. Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM орієнтованому навчальному середовищі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Вип. 25 – К.-Под., 2019. –С.38-41.
 5. Величко С.П., Шульга С.В.,  Сірик Е.П. Віртуальна лабораторія з основ квантової фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. - Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 24. - С. 56-60