kaznacheeva Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2008 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія. Кваліфікація: Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності

Напрями наукової та професійної діяльності:

Дослідження біохімічного складу та процесів життєдіяльності живих організмів

Тема кандидатської дисертації:

«Прооксидантно-антиоксидантна система рослин при утворенні мелатоніну» (2012 рік)

 Транслітерація імені: Mariia Bobrova

 ORCID iD

 Профілі:

Web of Science

GoogleScholar

Дисципліни, які викладає:

Біохімія, Фізіологія людини і тварин, Анатомія людини, Генетика з основами селекції, Мікробіологія з основами вірусології

Основні публікації

Монографії:

 1. S. Bobrova. «Features of production, metabolism and significance of reactive oxygen species and products of their transformation». «New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries» : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. 268 p.
 2. S. Bobrova. O.A. Holodaieva «Features of the system of antioxidant protection of the plant organism». «Modern aspects of scientific research in the context of modernization of biological and natural science education : Scientific monograph» / Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2022. 288 p. Part 1.
 3. S. Bobrova, S.Yu.Koval, G.G. Naidionova «The role of the prooxidant-antioxidant system in providing immune resistance of the plant organism». «Role of science and education for sustainable development/ Editors: Magdalena Wierzbik-Strońska and Iryna Ostopolets. Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. pp.980. Part 2. MODERN APPROACHES FOR EDUCATION DEVELOPMENT.
 4. S. Bobrova, S.Yu.Koval, G.F. Arkushina. «Use of spectrophotometric nitro blue tetrazolium test to assess the level of superoxide anion-radical generation in tissues». «Digital transformation of society: theoretical and applied approaches» / Editors: Magdalena Wierzbik-Strońska and Oleksandr Nestorenko. Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021; pp.662. Part 4. Innovative and Information Technologies in the Life of Society.
 5. S. Bobrova, S.O.Vorona, S.V. Movchan «Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups» / Editors: Iryna Ostopolets, Olha Shevchenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-04-7; pp.286. Part 2. Modern Technologies for Preserving and Restoring the Health of Different Ages People. The role of melatonin in protection of organism from pro-oxidаnts.

Посібники:

 1. Казначєєва М.С. Цитологія. Лабораторний практикум / М.С. Казначєєва, О.В. Гулай – Кропивницький, 2019. – 64 с.
 2. Навчально-методичний посібник по організації виробничої педагогічної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Калініченко Н.А., Дефорж Г.В., Боброва М.С. – Кропивницький, 2020.- 110 с.
 3. Боброва М.С. Cell membranes. Transport across the cell surface membrane (plasmalemma): Methodic guidance for student’s self-directed work from course «Medical Biology» / М.С. Боброва, С.Ю. Коваль, М.Р. Верголяс – К.: КЦ «Компринт», 2021. – 20 с.
 4. Боброва М.С. Cell morphology. Structural components of the cytoplasm and nucleus: Methodic guidance for student’s self-directed work from course «Medical Biology»/ М.С. Боброва, С.Ю. Коваль, М.Р. Верголяс – К.: КЦ «Компринт», 2021. – 20 с.
 5. Боброва М.С. Chromosomes morphology. Human karyitype: Methodic guidance for student’s self-directed work from course «Medical Biology» / М.С. Боброва, С.Ю. Коваль, М.Р. Верголяс – К.: КЦ «Компринт», 2021. – 20 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Bobrova M., Holodaieva O., Koval S., Kucher O., Tsviakh O. The effect of hypothermia on the state of the prooxidant-antioxidant system of plants / ISSN 0041-8811 Revista de la Universidad dell zulia, Ano №33. 2021. – P. 82-101. https://doi.org/10.46925//rdluz.30.17

(Web of Science Core Collection)

 1. Bobrova M., Holodaieva O., Arkushyna H., Larycheva O., Tsviakh O. The value of the prooxidant-antioxidant system in ensuring the immunity of plants / ISSN 0041-8811 Revista de la Universidad dell zulia, Ano №30. 2020. – P. 237-266. http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.33.07

(Web of Science Core Collection)

 1. Bobrova M., Holodaieva O., Koval S., Kucher O., Tsviakh O. Features of changes in prooxidant-

antioxidant balance of tissues during activation of seed

germination/ Journal of the University of Zulia , 13(37), 362-382. https://doi.org/10.46925//rdluz.37.23

(Web of Science Core Collection)

 1. Bobrova M., Holodaieva O., Larycheva О., Tsviakh O., Vysotskyi А. Тhe influence of components of the pro-oxidant-antioxidant system on the immune response levels of cereal crop varieties / ISSN 0041-8811 Revista de la Universidad dell zulia, Ano №40. 2023. – P. 127-145.

https://doi.org/10.46925/rdluz.40.07

(Web of Science Core Collection)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Боброва М.С. Дослідження вмісту прооксидантів в тканинах зернівок Zea mays L. різних за рівнем стійкості до хвороб сортів / Голодаєва О.А., Ворона С.О. // Природничий альманах (Біологічні науки), 31. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 15-22.
 2. Боброва М.С. Особливості зміни значення показників прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах Elodea canadensis під впливом полютантів гідросфери / Голодаєва О.А., Коваль С.Ю., Мовчан С.В. // Екологічні науки, 4(37) К. : ДЕА, 2021. С. 85-89.
 3. Боброва М.С. Порівняння ступеня вільнорадикального перекисного окиснення макромолекул залежно від рівня стійкості сортів Glycine Max l. до хвороб / Ульдякова Л.А., Пилипенко О.О., Дьяченко М.О. // Екологічні науки, 1(40) К. : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 46-49.
 4. Боброва М.С. Вміст прооксидантів та антиоксидантів в тканинах Solanum tuberosum L. залежно від сортової імуностійкості / Голодаєва О.А., Ворона С.О. // Екологічні науки, 3(42) К. : ДЕА, 2022. С. 94-97.
 5. Bobrova M. S. Metabolic syndrome: review / Vorona S. O., Koval S. Yu., Savytskyi I. V., Merza Y. M., Savytskyi V. I.// Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(07):274-287. eISSN2391-8306.
 6. Боброва М.С. Особливості зміни вмісту антиоксидантів у тканинах рослин під впливом різного температурного режиму / Ворона С.О., Ульдякова Л.А., Мовчан С.В. // Екологічні науки, 2(35) – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 77-81.
 7. Боброва М.С. Вплив гіпотермії на вміст супероксидного аніон-радикалу та ТБК-активних продуктів в запасаючій паренхімі їстівних частин рослин / М.С. Боброва, Ворона С.О., Аркушина Г.Ф. // Природничий альманах (біологічні науки). Збірник наукових праць. Випуск 30. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С. 22-30.
 8. Боброва М.С. Особливості кількісного вмісту прооксидантів та антиоксидантів у тканинах коренеплодів Daucus саrota L. / М.С. Боброва, Ворона С.О., Ульдякова Л.А. // Екологічні науки, 5(32) – К. : ДЕА, 2020. – С. 41-44.
 9. Боброва М.С. Зміна прооксидантного потенціалу у тканинах Helianthus annuus L. при ініціації проростання насіння/ М.С. Боброва, Ворона С.О., Голодаєва О.А. // Екологічні науки, 7(34) – К. : ДЕА, 2021. – С. 184-187.
 10. Казначєєва М.С. Якісний та кількісний аналіз компонентів ендоканабіноїдної системи Cаnnabis satіva L. / М.С. Казначєєва, Г.Ф.Аркушина, О.І.Затуливітер // Природничий альманах. Біологічні науки, випуск 25. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2018. – С. 25-31.
 11. Боброва М.С. Дослідження рівня вільнорадикального перекисного окиснення та ступеня антиоксидантного захисту в тканинах Allium sativum L. / М.С. Боброва, О.М. Данилків // Екологічні науки, 2(29) – К. : ДЕА, 2020. – С. 120-123.
 12. Казначєєва М.С. Дослідження стану компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи Hordeum vulgare L. / М.С. Казначєєва, О.М. Данилків // Екологічні науки, 3(26) – К. : ДЕА, 2019. – С. 76-80.
 13. Казначєєва М.С. Особливості зміни якісного та кількісного складу мікробіоценозу ротової порожинини залежно від дії стоматологічних засобів гігієни / М.С.Казначєєва, А.М. Богдан // Природничий альманах. Біологічні науки, випуск 26. – Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 85-94.
 14. Казначєєва М.С. Дослідження рівня генерації супероксиданіонрадикала та активності цитохромоксидази в зернівках пшениці різних за рівнем стійкості до хвороб сортів / М.С. Казначєєва, С.О. Ворона //  Медична та клінічна хімія, випук 3(80), том 21 (додаток)  – м. Тернопіль, 2019. – С. 305-306.
 15. Казначєєва М.С. Морфофункціональні особливості зміншлункової стінки при метаболічному синдромі / М.С. Казначєєва  // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2019, № 2 (76) . – С. 72-78.
 16. Боброва М.С. Особливості стану компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах коренів Allium cepa L. / М.С. Боброва, С.О. Ворона // Екологічні науки, 1(28) – К. : ДЕА, 2020. – С. 307-310.