Plusch

Науковий ступінь, вчене звання, посада:           

Доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація           

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002 рік. Cпеціальність: Педагогіка. Хімія та біологія. Кваліфікація: вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності

Напрями наукової та професійної діяльності:  професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін, інноваційні технології навчання

Тема кандидатської дисертації:   «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»  (2010 р.)

Тема докторської дисертації:  «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (2020 р.)

 Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD

Профілі:                  

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки: Грамота Управління освіти Кіровоградської міської ради (2011р.);

Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2015 р.)

Дисципліни, які викладає: Методика навчання хімії, Методика навчання природничих наук, Сучасні освітні технології, Органічна хімія, Техніка хімічного експерименту

Основні публікації: 

 1. Монографії:   Плющ В.М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін : теоретичні і методичні основи : Монографія / В.М. Плющ; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький : ТОВ "Поліграф-сервіс" Александрова М.В., 2019. 416 с.
 2. Pliushch V. M. Education quality as one of the factors in life quality. Improving living standards: current opportunities and limitations. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.81–90.
 3. Pliushch V. M. Тereshchenko О.V. Education as a necessary condition for achieving sustainable development. Monograph. Science and education for sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of Technology, Katowice, 2022 р. 583-588

Посібники:

 1. Подопригора Н.В., Плющ В.М., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі державного кваліфікаційного екзамену): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 58 с.
 2. Подопригора Н.В. , Плющ В.М., Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня магістра (у формі захисту кваліфікаційної роботи): для студ. галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність: 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 46 с.
 3. Бохан Ю.В, Плющ В.М., Терещенко О.В., Форостовська Т.О. Методичні рекомендації до атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (у формі державного кваліфікаційного екзамену): для студ. галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія). Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Хімія та Біологія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. ЦДПУ імені Володимира Винниченка. Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. 126 с.
 4. Подопригора Н.В., Плющ В.М., Форостовська Т.О. Методичний посібник «Педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хімія та Біологія)». Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 58 с.
 5. Подопригора Н.В., Плющ В.М., Форостовська Т.О. Методичний посібник «Педагогічна практика: методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)», освітньо-професійна програма «Середня освіта (Хімія та Біологія)». Кропивницький, РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 58 с.
 • Плющ В.М. Завдання та вправи для аудиторної та самостійної роботи з біологічної хімії / Є.О. Клоц, В.М. Плющ // Навчально-методичний посібник. – Копивницький: «Поліграфія», 2018. – 48 с.
 • Плющ В.М. Практикум з органічного синтезу / В.М. Плющ, О.В. Терещенко // Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: «Поліграфія», 2018. – 50 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Pliushch, V., & Sorokun, S. (2022). Innovative pedagogical technologies in education system. Revista Tempos E Espaços Em Educação, 15(34), e16960. (Web of Science)

https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16960

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16960

 1. Pliushch, V., Rozhak, N., Cherednyk, A., Kalynovska, I., Honcharuk, O. ., & Kuzminskyi, A. (2021). The System of Future Teachers’ Professional Development. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala,  13(3), 51-72. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/440 (Web of Science)
 2. Braslavska O. V., Rozhi I. H., Honcharuk V. V., Pliushch V., Shumilova I. F., Silchenko Y.Developing Competency in Local History in Future Teachers Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 2020, Vol. 12, Issue 4, P. 240–267.  https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/344   https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2726 

(Web of Science)

 1. Плющ В.М. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителі / В.М. Плющ, К.І. Степанюк, В.А. Білан // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського нац. Пед. Ун-ту імені К.Д. Ушинського. 2017. №10/CLXIII. С. 177-182. http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-10-doc/2017-10-st24 

(Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Плющ В.М. Педагогічне управління самоосвітньою діяльністю майбутніх учителів природичих дисциплін. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. № 7(12) 2022. С. 337–345.  DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-337-345
 2. Плющ В.М. Проблема організації керованого самонавчання учнів з хімії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 206. С. 65–69. DOI: 10.36550/2415-7988-2022-1-206-65-69
 3. Плющ В.М. Навчальна практика як компонент професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 204. С. 57–61. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-57-61
 4. Плющ В.М., Терещенко О.В. Ефективність дистанційного навчання студентів у закладах вищої освіти. Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»): журнал. 2022. No 5(5) 2022. С.163-174. ISSN 2786-6025 Online DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)

http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/1601/1599

 1. Плющ В.М. Самостійна робота як одна із форм самоосвіти студентів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2020. № 1 (95). 266–276. (СумДПУ імені А. С. Макаренка)
 2. Плющ В.М. Білінгвальне навчання при підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Вип. 198. РВВ ЦДПУ. Кропивницький, 2021. С. 51–55. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1016
 3. Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. Ч.2. С. 120–123. (ЦДПУ ім. В. Винниченка). DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-185-147-152
 4. Плющ В.М. Готовність майбутніх учителів до професійного самовдосконалення як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 174. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. C. 187–192. DOI: https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-139-143
 5. Плющ В.М., Ярова Л.О., Сопівник Р.В. Гуманістична спрямованість при формуванні іншомовної компетентності майбутніх біотехнологів. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. № 10 (3), 2019. С. 28-33. С. 28–33.