CherednykDS

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет, спеціальність: "Хімія" та здобула кваліфікацію "Хімік. Вчитель хімії, біології та екології", 2013 рік.

Посада: завідувачка лабораторією кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Напрями наукової та професійної діяльності: розвиток ключових компетентностей учнів у природничих науках і технологіях засобами навчання фізики вумовах цифровізації освіти

Транслітерація імені: Diana Cherednyk

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1588-0832

Профілі  Google Scholar.

Професійна діяльність:

з 2013–2016 роки – завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ ім.В.Винниченка;

з 2017–2018 роки – старший лаборант кафедри хімії ЦДПУім.В.Винниченка;

з 2018–2019 роки – старший лаборант кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ ім.В.Винниченка;

з 2019 – завідувач лабораторії кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ ім.В.Винниченка.

з 2021 року - завідувач лабораторії кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2022 року - завідувач лабораторії кафедри природничих наук і  методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка;

з 2022  – навчання в аспірантурі зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика)  ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Сфера відповідальності: лабораторія загальної та неорганічної хімії.

Публікації:

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Чередник Д.С. Методика проведення експерименту з використанням цифрової лабораторії при навчанні інтегрованого курсу «Природничих наук». Наукові записки. Серія : Педагогічні науки . 2021 . Вип. 198. С. 257-262. (ЦДПУ ім. В. Винниченка). – Index Copernicus.
 2. Чередник Д.С. Дефорж, Д.С. Формування експериментаторських умінь під час виконання лабораторних робіт з хімії в навчанні природничих наук. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 15–19. (ЦДПУ ім. В. Винниченка). – Index Copernicus.

Публікації у міжнародних виданнях:

 1. Cherednyk D. S., Tryfonova O.M., Tykhonova O. Ye. Organization of the educational process in natural sciences in terms of distance education. Educational Processes Management: Development in Reform Context. Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. P. 2. 114-123

Наявність виданих навчально-методичних посібників :

 1. Терещенко О.В., Форостовська Т.О., Чередник Д.С. Лабораторний практикум з неорганічної хімії [навч. Метод. Для студентів вищих навч. закладів]. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 57с.

Публікації за результатами участі в наукових конференціях:

Тези:

 1. Чередник Д.С. Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисциплін природничих наук. V Ґеретівські читання: науковий, методичний, інформаційний збірник Всеукр. наук.-практ. конф. 07 червня 2021 р. Тернопіль 2021. С. 226- 229.
 2. Чередник Д.С. Підготовка майбутніх вчителів хімії в контексті вимог нової української школи. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи:збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня 2021 р. Тернопіль 2021. С.42-45.

 3. Чередник Д.С. Цифрові лабораторії актуальний засіб в освітньому процесі. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХІ-ї міжнар. наук.-практ.онлайн-інтернет конф.,07-14 травня 2021р. Кропивницький, 2021. С. 85-87.

 4. Чередник Д.С. Цифрова лабораторія Vernier як засіб формування природодослідника XXI століття. Current issues of modern science and Practice. XIV междунар. науч.-практ. конф. 17 – 19 May 2021. Rome, Italy, 2021 С. 130-133.

 5. Чередник Д.С. Формування вмінь проведення хімічного експерименту майбутніми вчителями природничих дисциплін. Tasks and problems of science and practice. XIII междунар. науч.-практ. конф. 10-12 May 2021. Berlin, Germany, 2021 С. 174-177.

 6. Чередник Д.С. Інформаційно-комунікаційні технології під час проведення уроків хімії. Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 25-26 березня 2021 р.: матеріали конф. Кропивницький, 2021. C. 48–51.

 7. Чередник Д.С. Освітні технології на основі особистісної орієнтації у освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та технології: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.,05-06 лютого 2021 р. Запоріжжя ,2021 С.88-91

 8. Чередник Д.С. Методичні особливості організації та проведення практичних занять із природничих дисциплін на засадах компетентнісного підходу. Освіта XXI століття: реалії та перспективи розвитку: матеріали всеукр.наук.-практ.конф.,06 листоп.2020р. Тернопіль, 2020. С.286-292.

 9. Чередник Д.С. Проблеми формування компетентностей учнів засобами розв’язування розрахункових задач з хімії: Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації: матеріали міжнар. Наук.-практ.конф.,11-12 листоп.2020р. Вінниця,2020 С.142-146.

 10. Чередник Д.С. Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами інноваційних технологій. Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матеріали всеукр. наук. –методич. сем. 13 листоп. 2020р. Умань, 2020С.96-98.

 11. Чередник Д.С. Подопригора Н.В. Формування експериментаторських умінь студентів під час виконання лабораторних робіт з хімії. Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 14-24 жовт. 2019 р. Кропивницький, 2019. C. 36–38.

Участь у наукових конференціях:

 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «V ҐЕРЕТІВСЬКІ ЧИТАННЯ» (07 червня 2021 р. М.Тернопіль).
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» (20 травня 2021 р. м.Тернопіль).
 • ХІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» (07-14 травня 2021р. м.Кропивницький).
 • XIV Международна науково-практична конференція «CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (17 – 19 May 2021. Rome, Italy)
 • XIII Международна науково-практична конференція «TASKS AND PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (10-12 May 2021. Berlin, Germany).
 • III Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (25-26 березня 2021 року, м. Кропивницький).
 • Міжнародна науково-практична конференція « Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та технології» (05-06 лютого 2021 року, м. Запоріжжя).
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ». Дистанційна форма проведення. (13 листопада 2020 року, м.Умань).
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» (14-24 жовтня 2019 року, м. Кропивницький). – Програма конференції. – Матеріали конференції. – Про підсумки в новинах природничо-географічного факультету