salnik1

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.О.С.Пушкіна, 1990 р. Спеціальність: Математика і фізика. Кваліфікація: вчитель математики і фізики.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2018 р. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Професійна кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

Напрями наукової та професійної діяльності: сучасні питання теорії та методики навчання фізики та природничих наук, STEM-освіта, імерсивні технології навчання

Тема кандидатської дисертації: “Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики” (2000 р.)

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального і віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» (2016 р.)

Транслітерація імені: Iryna Salnyk

ORCID iD

Профілі:

Scopus

Web of Science of Science

Google Scholar

Відзнаки: Стипендіат Кабінету Міністрів України (2001–2003 р.);

Почесна грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету(2011 р);

Подяка Міністерства освіти та науки України (2016 р.);

Грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.);

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2020 р);

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2022 р);

Науковий потенціал університету (знак ЦДПУ ім.В.Винниченка) (2022 р.)

Дисципліни, які викладає: Загальна фізика, Методика навчання фізики, Методика навчання фізики в закладах вищої освіти, Сучасні питання фізики, Графічні методи у навчанні природничих наук, Основи розвитку критичного мислення

Основні публікації

Монографії:

 1. Сальник І.В., Сірик Е.П. Міждисциплінарна природнича освіта як засіб формування мета-компетентностей. New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries: Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. 268 p., p.205-220.  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-10

Посібники:

 1. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 7 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 212 с. (Рекомендовано МОН України)
 2. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 8 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 236 с. (Рекомендовано МОН України)
 3. Бузько В.Л. Величко С.П., Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Уроки фізики. 9 клас (за новими програмами). посібник для вчителів фізики – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2019. – 354 с. (Рекомендовано МОН України)
 4. Сальник І.В., Волчанський О.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 136 с.  https://phm.cuspu.edu.ua/images/news_KT/2019-2020/97/%D0%A1%D0%A4%D0%9F-3.pdf

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Сальник І.В. Сучасні підходи до визначення віртуального навчального середовища в дидактиці фізики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 41, №3. С. 108 – 116. Електронне видання: https://doi.org/10.33407/itlt.v41i3.1026

Web of Science Core Collection

 1. Сальник І.В. Мобільні пристрої та сучасне освітнє програмне забезпечення у навчанні фізики в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 73, №5. С. 1 – 15. Електронне видання: https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2918

Web of Science Core Collection

 1. Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai О., Salnyk I., Poliakova I. Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 2020, p.20-38. https://doi.org/10.18662/rrem/197

Web of Science Core Collection

 1. Makovii, M., Salnyk I., Shlianchak, S., Lukianykhin, V., Sanakuiev, M. Digital technology as a factor in the development of an informatized society: an educational perspective. Revista Eduweb, 2022, octubre-diciembre, v.16, n.4., p.78-88. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.04.7

Web of Science Core Collection

Статті у наукових фахових виданнях України (вказати основні публікації за останні 3 роки):

 1. Сальник І.В., Сірик Е.П., Соменко Д.В. Розвиток критичного мислення учнів під час проведення семінару з фізики в умовах інтерактивного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки – Вип. 179. – Кропивницький, 2019. – С. 137-45.
 2. Сальник І.В., Величко С.П., Сірик Е.П. Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM орієнтованому навчальному середовищі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Вип. 25 – К.-Под., 2019. –С.38-41.- https://doi.org/10.32626/2307-4507.2019-25
 3. Сальник І.В., Сірик Е.П. Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 189. – Кропивницький, 2020. – С. 68-73. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/579
 4. Сальник І.В., Сірик Е.П. Запровадження міждисциплінарного підходу у підготовці вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 25. – К.-Под., 2019. – С.32-36.
 5. Сальник І.В., Сірик Е.П., Мірошниченко О.І. Розвиток нелінійного мислення учнів в експериментально-дослідницькій діяльності з фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Вип. 27. – К.-Под., 2021. –С.28-32.
 6. Сальник І.В. Підходи до організації лабораторного практикум у підготовці вчителя фізики під час дистанційного навчання. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць/ Гол. ред. О.І. Москаленко. Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. Вип. 12. С. 108-116.