salnik1

Завідувачка кафедри природничих наук і методик їхнього навчання,

доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі»

Коло наукових інтересів: синергетика в освіті, впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої та вищої освіти.

Публікації: автор більш ніж 180 наукових праць, серед яких одна монографія; 25 навчальних посібників (6 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Народилася 27 червня 1968 року у м. Кіровоград, нині Кропивницький.

У 1990 р. закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «Математика та фізика», за якою присвоєно кваліфікацію «вчителя математики та фізики». З 1990 р. по 1993 р. працювала учителем фізики та математики в НСШ с. Гаївка Кіровоградського району Кіровоградської області. З 1993 р. по 2002 р. працювала на посадах старшого лаборанта, завідувача лабораторіями, асистента, старшого викладача кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Після завершення навчання в аспірантурі (1996-1999) у 2000 році захистила дисертацію «Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики її викладання.

Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (з березня 2001 по березень 2003 року). За наслідками навчально-виховної та науково-дослідної роботи була переможцем конкурсу «Молодий викладач 2001 року» (природничого спрямування) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Працювала на адміністративних посадах – заступника декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи (2003-2004); з 2008 по 2013 роки – завідувач педагогічною практикою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

З 2013 по 2016 р. навчалася в докторантурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 29 червня 2016 року достроково захистила дисертацію на тему «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.06 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, отримано диплом ДД № 005907.

У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри фізики та методики її викладання, отримано атестат АП № 001835.

Викладає навчальні нормативні дисципліни підготовки бакалаврів («Загальна фізика») та магістрів освіти («Сучасні питання фізики», «Методика навчання фізики», «Методика навчання фізики в старшій школі», «Спеціальний фізичний практикум»). З метою успішного забезпечення навчального процесу з названих дисциплін розробила навчально-методичні комплекси, навчальні посібники та методичні рекомендації. Зокрема, посібники, рекомендовані МОН України «Вибрані питання загальної фізики», «Уроки фізики. 7 клас», «Уроки фізики. 8 клас», «Уроки фізики. 9 клас»; навчальні посібники «Загальна фізика. Збірник задач» (частина 1 та частина 2), а також методичні рекомендації до лабораторного практикуму із курсу загальної фізики та спеціального фізичного практикуму, для самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні питання фізики». Підготовлено повний комплект лекцій з цього курсу для дистанційного навчання студентів. Викладає у аспірантів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) дисципліни «Особливості розвитку фізичного експерименту в сучасній вищій та середній школі та методика його проведення», «Науково-педагогічні підходи у вивченні природничих дисциплін», «Статистичні методи обробки результатів фізичних та педагогічних досліджень».

З 2008 по 2015 роки входила до складу спеціалізованої вченої ради К 23.053.04 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Нині входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Була офіційним опонентом однієї докторської та п’яти кандидатських дисертацій.

Була співорганізатором та постійним керівником Всеукраїнської науково – практичної конференції молодих науковців “Фізика. Технології. Навчання”, яка проводилася щорічно з 2003 по 2016 роки на кафедрі фізики та методики її викладання.

Нині є керівником Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізико-математичні та комп’ютерні науки, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців», яка проходить на фізико-математичному факультеті, є заступником головного редактора збірника наукових праць молодих учених фізико-математичного факультету «Наукові записки молодих учених» (ISSN 2617-2666 (online)) та відповідальним редактором збірника праць студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання» (ISSN 2522-1884).

Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені у 182 публікаціях, з них 150 наукових та 32 навчально-методичного характеру, у тому числі одна монографія, 25 навчальних посібники (6 мають рекомендацію МОН України, 2 рекомендовані вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка); 65 наукових праць, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 3 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Входить до складу Лабораторії компютерно орієнтованих засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України, що функціонує при кафедрі фізики та методики її навчання. В рамках роботи центру брала участь у виконанні держбюджетних тем «Дидактичні засади формування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища» (держ. реєстр. №0100U002033), «Науково-методичне забезпечення використання у дидактичному процесі засобів навчання нового покоління» (держ. реєстр. №0100U002034) та «Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових» (держ. реєстр. №0112U002180), де розробляла: навчально-методичний комплекс експериментального вивчення оптики та атомної фізики (новий комплект «Оптична міні-лава», комплекти сучасного обладнання з вивчення оптичного випромінювання та відповідне методичне забезпечення), теоретичні основи синергетичного підходу в процесі навчання фізики і в системі навчального фізичного експерименту, методичну систему навчального фізичного експерименту старшої школи.

Постійно підвищує свій професійний рівень. В 2018 році закінчила навчання в магістратурі за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Здобула професійну кваліфікацію: Магістр освіти. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури (диплом магістра М18№178075, 31.12.2018 р.).

З 31 травня по 09 червня 2019 р. на базі Технічного університету м. Варна (Болгарія) пройшла науково-педагогічне стажування за міжнародною програмою «Сучасні тенденції у вищій освіті в країнах Європейського союзу. Досвід Технічного Університету Варни».

У вересні – листопаді 2020 року пройшла онлайн навчання проєкту "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", який виконує Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією української преси. Отримала відповідні сертифікати (No L2D-Ed-850 від 2 листопада 2020 року).

Є членом методичної ради університету та вченої ради фізико-математичного факультету.

З 2004 р. за сумісництвом працює вчителем фізики Комунального закладу «Науковий ліцей міської ради м.Кропивницького Кіровоградської області», має вищу кваліфікаційну категорію, вчитель-методист.

І.В.Сальник веде активну громадську роботу. З 2016 року є членом профкому університету.

За сумлінну працю та успіхи у навчально-виховній та науково-дослідній роботі неодноразово нагороджувалася подяками та грамотами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. У 2011 році нагороджена Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, у 2016 – отримала подяку Міністерства освіти та науки України, 2019 – Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України, 2020 – Грамоту Національної академії педагогічних наук України.

Профіль у Web of Science (Publons)

Профіль в Google Scholar