defordj

Освіта:

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність «Хімія і біологія». Кваліфікація вчитель хімії і біології, 1999 р;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Ступінь магістра за спеціальністю Біологія. Кваліфікація Біолог. Викладач вищого навчального закладу, 2017 р.

Професійна діяльність:

2002-2003 рр. – старший лаборант кафедри зоології та екології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

2003-2007 рр. – завідувачка лабораторії кафедри біології КДПУ,

2007-2010 рр. – старший викладач КДПУ,

2010-2016 рр. – доцент кафедри біології КДПУ,

2016-2017 рр. – доцент кафедри біології та методики її викладання КДПУ

з 2017 р. – доцент кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор.

Теми дисертаційних досліджень:

 • Тема кандидатської дисертації: «Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», 2007 р.
 • Тема докторської дисертації: «Історико-науковий аналіз життя і діяльності академіка ВУАН М.В. Павлової (1854-1938 рр.) та її палеозоологічної школи в контексті розвитку біологічної науки», 2016 р.

Профіль автора GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5FsotJUAAAAJ

Основні публікації:

Монографії:

 • Дефорж Г.В. Науковий доробок М.В. Павлової (1854–1938) в контексті розвитку палеозоології. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. 322 с.
 • Пилипчук О.Я., Дефорж Г.В. Еволюційна морфологія хребетних тварин в Україні: становлення та розвиток (кінець XIX–перша половина ХХ ст.). Київ : «Талком», 2017. 185 с.

Посібники:

 • Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт з біологічних дисциплін та методики їх викладання / [Аркушина Г.Ф., Гулай О.В., Гулай В.В., Данилків О.М., Дефорж Г.В., Казначєєва М.С., Калінніченко Н.А., Найдьонова Г.Г.]; упорядник Казначєєва М.С. - Кропивницький, "ФОП Піскова М.А.", 2017. 61 с.
 • Дефорж Г.В. Історія біології: розвиток, основні відкриття та винаходи : навчальний посібник. Харків : Мачулін, 2019. 260 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 • Kalinichenko, N.; Deforzh, H.; Zhuravlova, S. Development of ecological competence in modern specialists (2019.) / XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 28 June - 7 July, 2019. Congress Center. Albena, Vol. 19, Book 5.4., P. 109-116. doi: 10.5593/sgem2019/5.4/S22.015. – (Scopus).
 • Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019). Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations. Sumy. 3, P. 60-72. doi.org/10.21272/mmi.2019.3-05. – (Web of Science Core Collection).
 • Luchaninova, O., Koval, V., Deforzh, H., Nakonechna, L. & Golovnia, O. (2019). Formation of communicative competence of future specialists by means of group work. Espacios. Caracas, Vol. 40. Issue 41, 2019. P. 11. – (Scopus).
 • Gubanova E., Kupinets L., Deforzh H., Koval V., Gaska K. (2019). Recycling of polymer waste in the context of developing circular economy. Architecture Civil Engineering Environment. Gliwice, Vol. 12, Issue 4. P. 99-108. doi: 10.21307/ACEE-2019-055. – (Web of Science Core Collection).

Статті у наукових фахових виданнях України та які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

Публікації за результатами участі в наукових конференціях:

 • Дефорж Г.В. Проблеми виконання біологічних наукових досліджень студентами та деякі шляхи їх подолання // Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді», 25 квітня 2017 р., м. Кропивницький. – С. 83–85.
 • Дефорж Г.В. Значення наукового світогляду під час вивчення дисциплін спеціальності «Біологія» в педагогічному університеті. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи». – м. Кропивницький, 22 березня 2018 р. – С. 82–84.
 • Дефорж Г.В. Проблемні питання під час викладання навчальної дисципліни «Теорія еволюції» студентам, які вивчають природничі науки. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи». – м. Кропивницький, 21 березня 2019 р. – С. 237-238.
 • Дефорж Г.В. Популяризація здорового способу життя під час викладання навчальної дисципліни «Основи здоров’я» // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я і суспільство». – м. Кропивницький, 18 квітня 2019 р. – С. 31–35.
 • Калініченко Н.А., Дефорж Г.В. Просвітницька діяльність М.Ф. Федоровського // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 [Electronic resource] – С. 69-80.
 • Дефорж Г.В. Академік М.В. Павлова – трибун палеозоології // Двадцять четверта всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: «Наука як феномен національної культури»: Мат. конф., 19 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ, 2019. – С. 60-63.
 • Дефорж Г. М.В. Павлова та її роль, як педагога-науковця у проведенні фундаментальних досліджень з палеозоології / ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Fundamental and applied researches: contemporary scientifical and practical solutions and approaches. Interdisciplinary prospects» «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи», 27 червня 2019 рік. / –Банська Бистриця– Баку– Ужгород– Херсон– Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 99-102.
 • Дефорж Г. Нарис життя та діяльності академіка М.В. Павлової / Г. Дефорж // Чотирнадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848–1898): мат. доповідей, 17 листопада 2018 р., м. Київ. :. – Київ: ТАЛКОМ, 2018. – С. 22–26.
 • Дефорж Г. Особливості формування природничо-наукового світогляду у студентів. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми природничої освіти: стратегії, технології та інновації»: Мат. конф., 14-24 жовтня 2019 р., м. Кропивницький. – Харків : Мачулін, 2019. – С. 25-26.
 • Дефорж Г. Академік О.О. Борисяк (1872-1944) як палеозоолог, дослідник-ентузіаст // П’ятнадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848–1898): мат. доповідей, 13 листопада 2019 р., м. Київ. : – Київ: ТАЛКОМ, 2019. – С. 86–91.

Дисципліни, які викладає: історія біології, історія науки і техніки, історія формування світогляду в біології, теорія еволюції, біогеографія, анатомія людини, вікова фізіологія та валеологія, основи здоров’я.