ZarubinaA.V

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент, старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2001 р. Спеціальність: «Географія і біологія». Кваліфікація: вчителя географії, біології та основ економіки.

Напрями наукової та професійної діяльності:

Конструктивна географія, туризм, рекреаційна географія, туристичне краєзнавство

Тема кандидатської дисертації: Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області

Транслітерація імені: Antonina Zarubina

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Дисципліни, які викладає:

регіональна економічна і соціальна географія, туризмознавство, основи техніки туризму, розробка та організація туристичних турів і маршрутів

Основні публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

  1. Oleksii Hutsaliuk, Zinaida Smutchak, Oksana Sytnyk, Nataliia Krasnozhon, Olha Puhachenko, Antonina Zarubina (2020) Mass labour migration in the vector of international tourism as a determinant sing of modern globalization – Turismo: Еstudos&Praticas (UERN), Mossoro/RN, Caderno Suplementar №3 – Junho, 2020.- ISSN: 2316-1493//www. natal.uern.br/periodicos/ index.php/RTEP /article/ view/ 1971/1811  (Web of Science Core Collection)

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Зарубіна А.В., Сушков Є.А. Проблеми та перспективи відновлення діяльності аеропорту в місті Кропивницькому// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 795 Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 795: Географія. – Чернівці, ЧНУ, 2018. – С. 15-20.
  2. Зарубіна А.В., Щербатюк Н.І. Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного потенціалу Кіровоградської області// Географія та туризм: Наук. зб.– К.: Альфа-ПІК, 2020. – Вип. 52.-с.45-51.
  3. Степаненко О.К., Зарубіна А.В., Пономаренко Л.І. Безперервна педагогічна освіта у контексті інноваційних проектів суспільного розвитку // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 82.–Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С.152-158.
  4. Чубрей О., Зарубіна А., Голубець І.       Ринок туризму: пандемічні проблеми та новітні перспективи            Наукові перспективи. 2022. Вип. 1(19). http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1022

doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-391-403

  1. Зарубіна А.В., Сіра Е.О., Демчук Л.І.     Особливості туризму в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. № 41.  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1543 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-41-14
  2. Зарубіна А.В., Онойко Ю.Ю., Щербатюк Н.І. Сучасні тенденції розвитку внутрішнього туризму. Економіка та суспільство. 2023. № 48.

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2227

DOI: 10.32782/2524-0072/2023-48-32