arkushina

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат біологічних наук, доцент;

доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1991 р.

спеціальність: Біологія. Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії

Напрями наукової та професійної діяльності:

Флористичні дослідження (флора населених пунктів, флора Центральної України); флора населених пунктів, природно-заповідний фонд України, екологія рослин.

Тема кандидатської дисертації: «Урбанофлора Кіровограда» (2007 р.)

Транслітерація імені: Hanna Arkushyna

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки:

Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2013 р.); Подяка Кіровоградської обласної ради (2021 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2002 р).

Дисципліни, які викладає:

Ботаніка, фізіологія рослин, радіобіологія, біофізика, фітоценологія

Основні публікації

Монографії:

1. Mariia Bobrova, Hanna Arkushyna, Svitlana Koval Use of spectrophotometric nitro blue tetrazolium test to assess the level of superoxide anion-radical generation in tissues.// Digital transformation of society: theoretical and applied approaches.// Part 4. Innovative and information technologies in the life of society. Monograph 46. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice, 2021. Р.431-437

Посібники:

1. Аркушина Г.Ф. Збірник завдань та вправ для самостійної роботи студентів з ботаніки (частина 1. Анатомія і морфологія рослин) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей «Біологія», «Хімія» та «Природничі науки» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2023. – 62 с. (3,72 ум.друк)

2. Аркушина Г.Ф. Лабораторний практикум з ботаніки. Частина 1. Анатомія та морфологія рослин. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей  «Біологія», «Хімія» та «Природничі науки» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2022. – 54 с.(3,62 ум. друк)

3. Аркушина Г.Ф. Методичні рекомендації до комплексної навчальної практики з ботаніки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей «Біологія», «Хімія» та «Природничі науки» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2020. – 32 с. (1,74 ум. друк)

4. Аркушина Г.Ф. Курс лекцій з фізіології рослин для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей «Біологія», «Хімія» та «Природничі науки» денної та заочної (дистанційної) форми навчання Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2019. – 125 с. (7,44 ум.друк)

5. Аркушина Г.Ф. Практикум з фізіології рослин для студентів ОР бакалавр спеціальностей «Біологія», «Хімія» та «Природничі науки» денної та заочної (дистанційної) форми навчання Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2018. – 57 с. (3,15 ум.друк)

6. Аркушина Г.Ф. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з фітоценології для студентів ОР магістр спеціальності «Біологія» денної та (дистанційної) форми навчання Кропивницький: «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2018. – 72 с. (4,185 ум.друк)

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Mariia Bobrova, Olena Holodaieva, Hanna Arkushyna, Olena Larycheva, Olha Tsviakh. The value of the prooxidant-antioxidant system sn ensuring the immunity of plants / Revista de la Universidad del Zulia. – Ciencias Exactas Naturales y de la Salud. – vol.11, Núm. 30. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546790300017?SID=EUW1ED0D48vWBfeO4jzsNLYGYegQj (Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Аркушина Г.Ф., Найдьонова Г.Г Деякі особливості дистанційного навчання студентів при вивченні біологічних дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207. С.75-79 DOI: 10.36550/2415-7988-2022-1-207-75-79

2. Боброва М. С. , Аркушина Г. Ф. , Ворона С. О. Вплив гіпотермії на вміст супероксидного аніон-радикалу та ТБК-активних продуктів в запасаючій паренхімі їстівних частин рослин. Природничий альманах (біологічні науки). Збірник наукових праць. Випуск 30. Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2021. С.22-30

3. Аркушина Г.Ф., Найдьонова Г.Г. Традиційні та новітні форми організації лабораторних робіт в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, випуск 190 (2020). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 76-81 DOI: 10.36550/2415-7988-2020-1-190 -76-81

4. Аркушина Г.Ф., Найдьонова Г.Г. Методичні аспекти використання біорізноманіття Кіровоградщини в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, випуск 182 (2019).  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С.158-163 DOI: 10.36550/2415-7988.2019.182.34