bohanОсвіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Напрямки наукової та професійної діяльності:

 1. Аналітична хімія малих концентрацій;
 2. Фізико-хімічні і фізичні методи аналізу;
 3. Проблеми пробопідготовки для методів спектрофотометрії, атомної абсорбції, атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою;
 4. Тест-методи аналізу; експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 5. Використання новітніх технологій для підвищення ефективності навчання студентів хімічних спеціальностей; проблеми методики викладання хімії у вищій і середній школі.

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Транслітерація імені: Iuliia Bokhan

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9612-7780

Профілі: Scopus; Google Scholar

Професійна діяльність:

1995-1999 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

1996-2002 рр. - викладач кафедри хімії та ботаніки;

2002-2006 рр. - старший викладач кафедри хімії ;

2001-2006 рр. - заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної та виховної роботи; заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи ;

з 2006 р. – доцент кафедри хімії;

2006-2008 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри хімії;

з 2008-2018 рр. – завідувач кафедри хімії;

з 2018 р. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2021 року - доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2022 року - доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Zubenia N., Kormosh Z., Antal I., Natalia G., Bokhan Y., Vasyl Z., Ivanna D., Semenyshyn D., Kochubei V. Potentiometric sensor for determination of amprolium in pharmaceutical formulation. Analytical and Bioanalytical Electrochemistry. (2019). 11(9.) 1228-1239. ISSN: 20084226. (Scopus)
 2. Baklanov A., Bokhan Y., Chmilenko F. Analysis of food products using carbonization and ultrasonic techniques. Zhurnal Analiticheskoj Khimii. (2003). 58(5). 546-551. DOI: 10.1023/A1024090417149. (Scopus).
 3. Zh. Kormosh,  N. Kormosh,  N. Gorbatyuk,  I. Kotsan, S. Suprunovich, V. Parchenko, T. Savchuk& S. Korolchuk,  Bokhan Yuliia. Potentiometric Sensor for Naproxen Determination. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2021. –No. 55. – рр.97 –99 (Scopus) .

Наукові праці, опубліковані у 2021 році у виданнях, включених до інших наукометричних баз даних Copernicus, Journal Citation Reports, Google Scholar, РІНЦ тощо

 1. Кормош Ж. ,Кормош Н.,Мацькив Е.,Форостовська Т.,Бохан Ю.,Горбатюк Н. Голуб В., Караим О. Потенциометричний сенсор для количественного определения кетопрофена. Науковий журнал «Химико-фармацевтический журнал». – Том 55, № 11 (2021).– С. 73-76. – (© 1993–2020 Издательский дом «Фолиум»).

Статті у фахових та міжнародних виданнях:

 1. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL під час викладання  хімічних дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2021. Вип.194. С. 74-78. (ЦДПУ ім. В. Винниченка) https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/288
 2. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О., Контекстно-орієнтовані хімічні завдання, як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх вчителів природознавчих дисциплін.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип.186. С. 82–87. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).
 3. Патент  u201807870 Україна, МПК51 G 01N33/15. Спосіб визначення цикламату / Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю. В., Корольчук С. І., Кормош Н. М. ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – № 135480 ; заявл. 13.07.2018 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.
 4. Бохан Ю.В. Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті/, Форостовська Т.О., Смитюк Н.М. //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2019. - Випуск 53. С. 13-18. (ВДПУ ім. М. Коцюбинського)
 5. Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL під час викладання хімічних дисциплін/ Форостовська Т.О., Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Ч. 2. – С. 138-143. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).
 6. Ободовська С.В. Методологічні та соціально-філософські проблеми самореалізації та самомотивації/ Бохан Ю.В. // Multidisciplinary Scientific Edition «WORLD SCIENCE» July 2018, №7(35), Vol. 1, С.31-38. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws
 7. Плющ В.М. Стратегії мета когнітивного розвитку майбутніх вчителів природничих дисциплін/ Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. // Multidisciplinary Scientific Edition «WORLD SCIENCE» August 2018, №8(36), Vol. 3, С.24-29. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws
 8. Форостовська Т.О. Педагогічні умови формування готовності до професійного самовизначення майбутніх учителів хімії/ Бохан Ю.В., Плющ В.М. // Multidisciplinary Scientific Journal «INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL. WEB of SCHOLAR» July 2018, №7(25), Vol. 3, С.59-63. (doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos)
 9. Бохан Ю.В. Сидорова Л.П., Кормош Ж.О., Пльонсак П.П., Павленко Ю.Л., Одночасне визначення вмісту синтетичних барвників Е110 і Е124 у суміші. Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. – 2020. – №1 (33). – С. 81-94. – ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України Фахове видання.https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/104   

           https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-81

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Корольчук С. І., Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю.В. Спосіб фотометричного визначення Ru(VI) Патент  uа147885u Україна, МПК51 G 01J 1/00  G01N21/79(2006.01) G01N31/16(2006.01) Волинський національний університет імені Лесі Українки. – № 147885; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24.
 2. Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Корольчук С. І. Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю.В. Спосіб визначення 3,6 – дихлор-2-метоксибензойної кислоти Патент  uа147884u Україна, МПК51 G 01N27/333 (2006.01)  Волинський національний університет імені Лесі Українки. – № 147884; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24.
 3. Савчук Т. І., Кормош Ж. О., Кормош Н. М., Юрченко О.М., Корольчук С. І. Горбатюк Н. М., Бохан Ю.В. Спосіб виготовлення графітно-пастового іоноселективного електрода для визначення активності пентахлофенолят-іонів Патент  uа148339u Україна, МПК51 G 01N27/30 (2006.01)  G 25В11/04 (2021.01)Волинський національний університет імені Лесі Українки. – № 148339; заявл. 19.02.2021 ; опубл. 28.07.2021, Бюл. № 30.
 4. Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю.В., Корольчук С. І., Кормош Н. М. Спосіб визначення цикламату  Патент  ua144822u Україна, МПК51 G 01N33/15(2006.01)   С 07С211/35 (2006.01)   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – № 144822 ; заявл. 01.06.2020 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20.
 5. Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю.В., Корольчук С. І., Кормош Н. М. Спосіб визначення цикламату Патент  u201807870 Україна, МПК51 G 01N33/15 (2006.01)  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – № 135480 ; заявл. 13.07.2018 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійних публікації з наукової або професійної тематики:

1. Бохан Ю. В., Інноваційні підходи до викладання курсу фізичної і колоїдної хімії під час підготовки майбутніх вчителів хімії/ Форостовська Т.О.// Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.4. Р.14-16.

2. Бохан Ю.В. Кольорометричні сканер-технології для визначення активного хлору у водопровідній воді / Бохан Ю.В., Квас В.М. / Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів «Хімічні Каразінські читання»(ХКЧ’16). – Харьків, 18-20 квітня. – 2016. – С. 48-49.

3. Бохан Ю. В., Дослідницька діяльність при формуванні інтегрованих хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей майбутніх вчителів природознавчих дисциплін/ Форостовська Т.О.// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».- Тернопіль.- 20-21 травня квітня.- 2019. –С. 228-231.

4. Квас В.М. Проблема вибору форм і методів навчання майбутніх учителів хімії / Квас В.М., Бохан Ю.В. // Зб. наук. пр. за матер. регіональної наук.-практ. конф. «Х Меделєєвські читання». – Полтава, 22 лютого, 2017. – С. 175-176.

5. Бохан Ю.В. Скринінг сульфаніламідів у сировині для виготовлення апітерапевтичних препаратів /Терещенко О.В., Вороніна М.С. // Збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Uzhhorod Medical Students’ Conference".- Ужгород.- 10-13 квітня.- 2019. –С. 79-80.

Тези:

 1. Бохан Ю.В., Кривенко Г.О. Лабораторно-хімічний контроль деяких показників якості вершкового масла Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія та практика: зб. наук. праць за матер. VІ Всеукр. наук.-пр. інтернет-конф. Вінниця, 29–30 квіт. 2020. С. 34–38.
 2. Бохан Ю.В., Сябренко К.Г. Експрес-скринінг тіоціонатів у слині курців Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті: матер. всеукр. наук.-пр. інтернет-конференції, Кропивницький, 20 бер. 2020. С. 109-111.
 3. Бохан Ю.В., Бережний О.О. Дослідження показників якості та безпеки гумових та пластмасових іграшок, що реалізуються у торговельних мережах м. Кропивницький Priority directions of science development: with materials of the 2nd International scientific and practical conference (November 25-26, 2019) SPC “Sciconf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2020. С. 117-123.
 4. Бохан Ю.В., Сидорова Л.П. Актуальні проблеми контролю синтетичних хімічних барвників у суміші при виробництві безалкогольних напоїв Вода в харчовій промисловості: Зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-пр. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Одеса, 21-22 бер. 2020. С. 85–87.
 5. Бохан Ю.В., Лєвша Л.І. Застосування методів хімічного та сенсорного аналізу для експертизи якості твердого туалетного мила Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та Інновацій: матер. наук.-пр. конф. Ужгород, 28-29 черв. 2019. С.159–163.
 6. Бохан Ю.В., Образенко А.Ф. Лабораторно-хімічна експертиза якості пастеризованого коров’ячого питного молока Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі: матер. міжнар. студ. наук. конф. Харків, 17 квіт. 2020. Т.2. С.45–48.
 7. Бохан Ю.В., Лєвша Л.І. Експертиза якості косметичних гелів, на прикладі гелів для душу.Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. B. 3, p.139–143.
 8. Бохан Ю.В., Тихонова А.Є. Віртуальний лабораторний практикум в процесі вивчення природничих дисциплін Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» присвячена пошуку новітніх ідей для розвитку держави на міжнародному, національному та регіональному рівнях: матер. II Міжнар. наук.-пр. конф. Київ, 15 жовт. 2020 р. Київ,: ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. С.70–74.
 9. Бохан Ю.В., Бережний О.О. Хіміко-токсикологічні дослідження гумових та пластмасових іграшок, що реалізуються у торгівельних мережах м. Кропивницький Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: матер. II Міжнар. наук.-пр. інтернет-конф. присвячена пошуку новітніх ідей для розвитку держави на міжнародному, національному та регіональному рівнях/ Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, August 17-18, 2020. Dnipro, 2020. Р.82–85.
 10. Бохан Ю.В., Сидорова Л.П. Використання хемометричних алгоритмів при аналізі сумішей синтетичних барвників Е 110 та Е 124 Сучасний рух науки: матер. II міжнар. наук.-пр. інтернет-конф./ Modern Movent of Science: abstracts of the 11 th International Scientific and Practical Internet Conference, October 8–9, 2020. Dnipro, 2020. P2. 237–240.
 11. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Освітній мобільний сервіс SOCRATIVE як інструмент запровадження активного навчання майбутніх вчителів хімії та біології Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення та перспективи: матер. VI Всеук. наук.-пр. конф. молодих вчених та студентів. Луцьк, 16-17 жовт. 2020 р. Луцьк: Луцький НТУ. 2020. С.150–154.
 12. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Інтеграція освітнього мобільного сервісу SOCRATIVE в освітнє середовище професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін.Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матер. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 150–154.
 13. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Вміст тіоціонатів (роданідів) як маркер тютюнопаління. Recent Scientific Investigation: With materials of the 1st International Scientific and Practical conference (December 6-8, 2020) Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. Р. 800–804.
 14. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Удосконалення процесу формування готовності майбутнього учителя хімії до професійного самовизначення в умовах використання інноваційних методів навчання Матер ІI Міжнар наук-пр. (дистанц.) конф., присвяченої 20-річчю створення кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайло Коцюбинського. Вінниця, 30 лист. 2020 р. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2020. С.101-105.
 15. Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. Професійна спрямованість як складова готовності до професійного самовизначення майбутнього вчителя хімії Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-пр. конф. Вінниця, 27–28 лист. 2020 р. С.105-109.
 16. Бохан Ю.В. Аналітичний контроль якості продуктів бджільництва – основи апітерапевтичних препаратів/ Терещенко О.В., Вороніна М.С. // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «ХІІ МЕДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ» .- Полтава.- 27-28 лютого.- 2019. –С. 3-5
 17. Бохан Ю.В. Використання цифрових технологій для обробки результатів хімічного аналізу води на вміст активного хлору/ Форостовська Т.О. // Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні».- Миколаїв.- 21-22 березня.- 2019. –С. 78-81
 18. Бохан Ю.В. Скринінг активного хору у водах з використанням тест-методів аналізу, цифрової фототехніки та комп’ютерних програм обробки зображень/ Форостовська Т.О. // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».- Одеса.- 21-22 березня.- 2019. –С. 97-100
 19. Бохан Ю.В. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL при викладанні навчальної дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» / Форостовська Т.О. //Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи».- Тернопіль.- 5 квітня.- 2019. –С. 50-53.
 20. Кормош Ж.О. Потенціометричні сенсори для визначення мефенамінової та фенілантранілової кислот/ Бохан Ю.В., Матвійчук О.Ю., Кормош А.Ж.,// Актуальні проблеми фундаментальних наук: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. – (Луцьк-Світязь, 01-05 червня 2019 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С.164-171.
 21. Бохан Ю.В. Кормош Ж., Супрунович С., Кормош Н., Савчук Т., Корольчук С., Юрченко О., Боркова С., Ткач В. Нові хемосенсори для визначення цинку. Матеріали I Міжнародної наукової конференції»Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології.- м. Луцьк, Україна 12-14 травня 2021 року. – Луцьк: Вежа -друк 2021. –С.123-124.
 22. Бохан Ю.В., Буднікова С. Порівняльна оцінка якості шампунів для волос на торгівельному ринку косметичних товарів Кіровоградщини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства у ХХІ столітті. м. Полтава, Україна
 23. вересня 2021 року. –Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень.2021. –С.36-39.

 

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях з хімії та проблем методики викладання природничих дисциплін:

-Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми фундаментальних наук», АПФН -2017( Луцьк.- 30 травня- 1-5 червня .- 2017 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «ХІІ МЕДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ» .- (Полтава.- 27-28 лютого.- 2019 р.)

- ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»., (Тернопіль.- 5 квітня.- 2019р.)

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Хімія, екологія та освіта» (Полтава.- 4-5 травня.- 2017 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».- (Тернопіль.- 20-21 травня – 2019р.)

- Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених, BIMCO- (Чернівці.- 2-5 квітня.-2019р.)

- Іnternational scientific-practical conference «Problems and achievements of modern science», (Cork, May 6, 2019)

- Всеукраїнська наукова конференції студентів та аспірантів ″Хімічні Каразінські читання – 2017″, (Харків.- 18-20 квітня.- 2017 р.)

-Всеукраїнська науково-практична конференція ″Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід ″, (Умань.- 19 квітня.- 2017 р.)

Почесні звання, нагороди: грамоти міністерства освіти України, управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградського державного педагогічного університету, Харківського національного фармацевтичного університету, відмінник освіти України.

Дисципліни, які викладає: сучасні методи дослідження речовини, хімія (за професійним спрямуванням), аналітична хімія, фізико-хімічні методи дослідження, хімічна екологія, токсикологічна хімія харчових продуктів та екооб׳єктів.