GeleveraO.F

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1994, спеціальність: Географія,

кваліфікація: Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач.

Центральноукраїнський національний технічний університет, 2019,

спеціальність: Агрономія,

кваліфікація: Магістр, агрономія

Напрями наукової та професійної діяльності:

Ґрунтознавство, Кліматологія, Екологія, Гідрологія, Туризм, Рекреація, Методика навчання географії.

Тема кандидатської дисертації:

Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Український Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)

Транслітерація імені: Olha Helevera

ORCID iD

Профілі:

Web of Science

Google Scholar

Відзнаки:

Подяка Кіровоградської обласної ради, 2021

Дисципліни, які викладає:

Фізична географія України, Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, Гідрологія, Туристичні ресурси світу, Рекреаційна географія, Організація краєзнавчо-туристичної роботи в закладах освіти, Землеустрій та земельний кадастр

Основні публікації

Монографії:

 1. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Життя в краю підвищеної радіації. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 125 с. Рекомендовано Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету (протокол №3 від 7 листопада 2018 року).
 2. Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки. Колективна монографія. За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро: Середняк Т.К., 2020, С. 197-202, 215-221, 221-226, 227-232. Рекомендовано Вченою радою Льотної академії Національного авіаційного університету (протокол № 8 від 25.09.2019 року).
 3. Гелевера О. Ф., Мирза-Сіденко В. М., Маслова Н. М. Природні та історико-культурні чинники розвитку туризму на території проектованого Чорноліського національного природного парку / New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. Р. 47-71. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-3
 4. Гелевера О.Ф. Зміни ландшафтів центральної України та їх вплив на водні ресурси, 2023. – 71 с.

Посібники:

 1. Гелевера О.Ф. Гідрологія (практичний курс): Навчально-методичний посібник. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018. – 100 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Helevera O.F., Topolnyi F.P.  Towards origin of podzolized and nonpodzolized acid soils / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 516–526  https://doi.org/10.15421/2018_244

(Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Гелевера О.Ф. Багаторічна динаміка кліматичних показників за даними метеостанції Кропивницький / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки, випуск 10, Херсон. 2019, С. 107-113. https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2019-10-15
 2. Lyashenko V., Khomenko O., Golik V., Topolnij F., Helevera O. Substantiation of environmental and resource-saving technologies for void filling under underground ore mining / Technology Audit And Production Reserves, № 2/3(52), P. 9–16, https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.200022
 3. Vasil Lyashenko, Oleh Khomenko, Fedor Topolnij, Olha Helevera. Substantiation of technologies and technical means for disposal of mining and metallurgical waste in mines / Technology audit and production reserves, № 3 (53), P. 4-11 https://doi.org/10.15587/2706-5448.2020.200897
 4. Ольга Гелевера, Яна Пістоль. Передумови створення Чорноліського національного природного парку / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Том 2. Випуск 49. Тернопіль: СМП "Тайп" - 2020. С. 211-219.https://doi.org/10.25128/2519-4577.20.2.22
 5. Маслова Н.М., Мирза-Сіденко В.М., Гелевера О.Ф. Застосування технології розвитку критичного мислення як засіб модернізації процесу навчання географії / Наукові записки ЦДУ ім. В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 207. 2022., С. 225-231. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-225-231