GeleveraO.F

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, спеціальність «Географія», 1994 р.

Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність «Агрономія», магістр, 2019 р.

Посада: доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Учене звання: доцент кафедри географії та геоекології

Напрямки наукової та професійної діяльності:Фізична географія; Ґрунтознавство; Гідрологія; Кліматологія; Геоекологія; Рекреаційна географія.

Тема дисертаційного дослідження: «Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)», 2002 рік.

Транслітерація імені: Olha Helevera
ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-1582-9714

Профілі:

GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=uJQXzyMAAAAJ

Професійна діяльність:

1997-2002 рр. – аспірантка, науковий співробітник відділу рослинництва Закарпатського інституту агропромислового виробництва УААН;

2002-2003 рр. – старший викладач кафедри географії та геоекології;

2004-2006 рр. – заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної роботи;

з 2005 р. – доцент кафедри географії та геоекології.

з 2021 року - доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

з 2022 року - доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Helevera O.F., Topolnyi F.P.  Towards origin of podzolized and nonpodzolized acid soils / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 516–526 doi: 10.15421/2018_244. (Web of Science)

Статті у фахових та міжнародних виданнях:

1. Гелевера О. Ф., Гульванський І.М. Вміст гумусу в ґрунтах та біологізація землеробства Кіровоградської області / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія, 2017. – Вип. 29, №1-2. – Вінниця, 2017. – С. 64-70.

2. Гелевера О.Ф., Топольний Ф.П. Про походження опідзолених і неопідзолених кислих ґрунтів. Український екологічний журнал, 2018, 8(1), С. 516-526.

3. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Причини опідзоленості ґрунтів/ Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 51, Львів, 2017, С. 331-345.

4. Гелевера О.Ф. Багаторічна динаміка кліматичних показників за даними метеостанції Кропивницький / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія географічні науки, випуск 10, Херсон. 2019, С. 107-113. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-15.

5. Lyashenko V., Khomenko O., Golik V., Topolnij F., Helevera O. S Substantiation of environmental and resource-saving technologies for void filling under underground ore mining / Technology Audit And Production Reserves, № 2/3(52), P. 9–16, DOI: 10.15587/2312-8372.2020.200022.

6. Vasil Lyashenko, Oleh Khomenko, Fedor Topolnij, Olha Helevera. Substantiation of technologies and technical means for disposal of mining and metallurgical waste in mines / Technology aud itandproduction reserves, № 3 (53), P. 4-11, DOI: 10.15587/2706-5448.2020.200897.

7. Ольга Гелевера, Яна Пістоль. Передумови створення Чорноліського національного природного парку / Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія: Географія. Том 2. Випуск 49. Тернопіль: СМП "Тайп" – 2020. С.
211-219.DOI: 10.25128/2519-4577.20.2.22.

8. Гелевера О. Ф., Мирза-Сіденко В. М., Маслова Н. М. Природні та історико-культурні чинники розвитку туризму на території проектованого Чорноліського національного природного парку / New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. Р. 47-71.https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-3

9. Маслова Н.М., Мирза-Сіденко В.М., Гелевера О.Ф. Застосування технології розвитку критичного мислення як засіб модернізації процесу навчання географії / Науковий вісник ЦДУ ім. В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 207. 2023.

Навчальні посібники та наукові монографії:

1. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф., Вахняк В.С. Ґрунтознавство з основами геології та географія ґрунтів. Навчальний посібник, Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2014. – 384 с.

2. Гелевера О.Ф. Землеустрій та земельний кадастр. Навчально-методичний посібник, Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2014. – 186 с.

3. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Життя в краю підвищеної радіації. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 125 с.

4. Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки. Колективна монографія. За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро: Середняк Т.К., 2020, С. 197-202, 215-221, 221-226, 227-232.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1.Топольний Федір, Гелевера Ольга. Клімат як унікальний рекреаційний ресурс нашого краю /Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. Кропивницький. – ЛА НАУ, 2018. – С. 297-303.

2.Гелевера О.Ф. Місцеві громади та національні природні парки: упередження і перспективи / Чорнолісся верхів’їв Інгульця: цінність, проблеми, перспективи / матеріали круглого столу, Кропивницький, 1 березня 2018 року. С 61-65.

3.Гелевера О.Ф. Вплив розорювання прибережних захисних смуг на водні ресурси / Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2018, С. 239-241.

4.Сокол І.О., Гелевера О.Ф. Просторово-видовий склад лісів Кіровоградської області /Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2018. С. 202-206.

5.Чмихун М.С., Гелевера О.Ф. Медико-географічні особливості Кіровоградської області /Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2018. С. 209-214.

6. Гелевера О.Ф. Шляхи зменшення негативного впливу відходів уранодобувних шахт Кіровоградської області/ Рекультивація полігонів і сміттєзвалищ: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології". – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2019. - С. 111-115.

7. Гелевера О.Ф. Зміни водно-фізичних властивостей чорноземів під впливом сільськогосподарського використання/ Матеріали  міжнародної наукової Інтернет-конференції " Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористування: теорія та практика ", м. Тернопіль, 2019. - С. 64-67.

8. Топольний Ф.П., Гелевера О.Ф. Міфи та правда про шкідливість уранових шахтдля здоров’я жителів Кропивниччини / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. –ЛА НАУ, 2019. – С. 33-338.

9. Яриш Н.О., Гелевера О.Ф. Каскад дніпровських водосховищ: історія та сучасний стан/ Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / гол. ред. колегії Н. А. Калініченко : ЦДПУ. – Кропивницький.

10. Бадеха О., Гелевера О. Вплив антропогенної діяльності на річку Інгул / Студентський науковий вісник ЦДПУ. Кропивницький, 2019.

11. Гелевера Ольга. Екологічний аспект діяльності уранодобувних шахт Кіровоградської області / Екологічний вісник, №1 (119), С.26-28.

12. Гелевера О.Ф. Рощик Т.І. Родючість ґрунтів та відкриття ринку земель в Україні / Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2020.

13. Морару Д.О. Гелевера О.Ф. Геопросторивий аналіз концентрації радону у громадських приміщенняї м. Кропивницького / Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2020.

14. Топольний Федір, Гелевера Ольга Здоров’я кропивничан: психологічні, природно-історичні та техногенні аспекти / Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, 2020. С. 318-326.

15. Гелевера О.Ф. Вплив відходів Інгульської урановидобувної шахти на довкілля / Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму "Поводження з відходами в Україні". К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. С. 356-360.

16. Берненко А.Ф., Гелевера О.Ф. Досвід впровадження STEM-освіти в навчання географії/ Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Кропивницький, 2021, С. 120-123.

17. Безверхий І.О., Гелевера О.Ф.Особливості використання сільськогосподарських земель Устинівського району Кіровоградської області/ Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Кропивницький, 2021, С. 114-117.

18. Топольний Федір, Гелевера Ольга. Про критерії рекреаційної оцінки території/Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, 2021, С.348-353.

Міжнародні грантові програми:

Керівник освітньої грантової програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen) (2015, 2019 рр.)

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях з географії, екології та проблем методики викладання природничих дисциплін:

- Міжнародні науково-практичні конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.)

- Всеукраїнські науково-практичні конференції з міжнародною участю «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (Кропивницький, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.)

- Національні форуми "Поводження з відходами в Україні" (Слов’янськ, 2019; Івано-Франківськ, 2020; Рівне, 2021)

Почесні звання, нагороди: подяка Кіровоградської облдержадміністрації, грамота Кіровоградського державного педагогічного університету.

Дисципліни, які викладає: фізична географія України, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, загальне землезнавство (Гідрологія),  туристичні ресурси світу, землеустрій та земельний кадастр.