MaslovaN.M

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат географічних наук, доцент, старший викладач кафедри природничих наук і методик їхнього навчання

Освіта: Заклад, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка, 1998 р. Спеціальність: Географія і біологія. Кваліфікація: Вчитель географії і біології

Напрями наукової та професійної діяльності:

Територіальні аспекти сучасних соціокультурних процесів та їх трансформації в Центральній Україні; етномовна та георелігійна ситуація в Україні та Кіровоградській області;  динаміка електоральних симпатій населення та електорально-географічні процеси в Центральній Україні; геодемографічні процеси в Україні та Кіровоградській області; розвиток етнотуризму в Україні та Кіровоградській області; застосування інноваційних технологій в процесі навчання географії в середній та вищій школі.

Тема кандидатської дисертації:

«Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти» (2014р.)

Транслітерація імені: Nataliia Maslova

ORCID iD

Профілі:

Web of Science   

Google Scholar   

Відзнаки:

Грамота управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації (2020 р.)

Дисципліни, які викладає:

Методика навчання географії, сучасні освітні технології у викладанні географії,  інноваційні технології навчання географії, географія населення, політична географія, геополітика, етногеографія, історія та методологія географії. Керівник навчальною пропедевтичною та виробничою педагогічною практикою у школі

Основні публікації

Монографії:

 1. Гелевера О. Ф., Мирза-Сіденко В. М., Маслова Н. М. Природні та історико-культурні чинники розвитку туризму на території проектованого Чорноліського національного природного парку /  New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2023. Р. 47-71. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-3

Посібники:

 1. Виробнича педагогічна практика студентів у школі : Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів географічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова, Т.О.Кравцова, І. Л. Уличний. – Кропивницький, 2018. – 92 с.
 2. Маслова Н. М. Сучасні освітні технології у викладанні географії : Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. М. Маслова. – Кропивницький, 2019. – 101 с.
 3. Виробнича практика студентів у закладах загальної середньої освіти : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «014 Середня освіта (Географія)» закладів вищої освіти / Н. М. Маслова, Т. О. Кравцова, І. Л. Уличний. – Кропивницький, 2020. – 92 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Filonenko, O., Maslova, N., Mirza-Sidenko, V., Voloshina, O., & Demchenko, V. (2021). Actualization of Distance Learning in Comparison with Traditional Forms of Education in Conditions of Quarantine Security Measures. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, Volume 13, Issue 3, pages 468–478. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/462 . (Web of Science Core Collection)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Маслова Н. М., Мирза-Сіденко В. М. Динаміка електоральних симпатій населення Кіровоградської області в контексті політико-географічних процесів в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2018. № 9. С. 62-68.
 2. Мирза-Сіденко В. М., Маслова Н. М. Географічний аналіз лісоустрою та лісокористування на території Кіровоградської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2018.  № 9. С. 140-146
 3. Маслова Н., Мирза-Сіденко В., Перевєдєнцев В. Суспільно-географічні аспекти поширення протестантизму в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2018. № 2. Вип. 45. С. 77-86
 4. Маслова Н., Мирза-Сіденко В. Природно-заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2018. № 2. Вип. 45.  С. 198-206.
 5. Маслова Н., Мирза-Сіденко В., Костючик Ю. Територіальні аспекти диференціації рівня життя населення в Кіровоградській області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2018. № 2. Вип. 45. С. 68-77.
 6. Маслова Н. М., Мирза-Сіденко В. М. Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. С. 135-140. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-185-134-139
 7. Маслова Н.М., Мирза-Сіденко В.М., Гелевера О.Ф. Застосування технології розвитку критичного мислення як засіб модернізації процесу навчання географії / Науковий вісник ЦДУ ім. В.Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 207. 2022. С. 225-231. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-225-231