Курс «Теорії і методики трудового навчання» є провідною дисципліною у підготовці майбутніх учителів трудового навчання, яка має забезпечити теоретичну, практичну і методичну готовність студентів до організації і проведення урочної і позакласної навчально-виховної роботи з трудового навчання. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкриття змісту основних положень Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» та нової структури трудової підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах, оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків трудового навчання відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія» з використанням активних, інтерактивних методик, інформаційних засобів навчання, показ шляхів забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції трудової підготовки школярів, здійснення зв'язків трудової підготовки учнів з основами наук, інтеграція знань учнів про техніку, технологію і виробництво, визначення змісту роботи вчителя по організації, плануванню і матеріальному забезпеченню трудового, профільного й професійного навчання та продуктивної праці школярів, підготовка і розробка необхідної документації для вчителя трудового навчання.

Курс «Методика професійного навчання» призначена для формування здатності до професійно-педагогічної та виробничої діяльності педагога професійного навчання.  Головними завданнями курсу є: забезпечити здатність майбутнього педагога професійного навчання адаптувати теоретичні знання та практичні вміння й навички до умов реального навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; забезпечити оволодіння студентами основних вимог, змісту методики організації та проведення професійної підготовки робітників, поглиблення знань дидактичних можливостей, принципів дії, технологій використання та методики застосування дидактичних засобів; формувати у майбутнього педагога професійного навчання загальні, спеціальні (фахові) компетентності; розвивати у студентів системність і логічність мислення; формувати у студентів готовність до педагогічної діяльності, інтересу до педагогічної професії.

Набуття студентами знань: Фундаментальні основи, сучасні проблеми і тенденції розвитку професійної освіти. Зміст професійної освіти, документи, що її регламентують. Методологічні основи і принципи професійного навчання. Засоби навчання та методики їх використання у освітньому процесі. Форми організації професійного навчання. Методи теоретичного навчання та  професійно-практичної підготовки. Урок теоретичного та виробничого навчання. Планування та підготовка до занять професійно-теоретичної підготовки. Діагностика і контроль у системі професійного навчання.