Машинознавство (Енергетичні машини). як навчальна дисципліна в структурі фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про машину як найважливіший речовий елемент продуктивних сил, матеріальну основу сучасного механізованого та автоматизованого виробництва. Вивчення курсу машинознавства передбачає ознайомлення майбутніх вчителів трудового навчання з основними видами існуючих машин у відповідності до їх класифікації, з техніко-технологічними можливостями та конструктивними особливостями машин, поширених в провідних галузях сучасного виробництва. Необхідність у вивченні такого матеріалу визначається вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя трудового навчання. Вивчення поданого у програмі навчального матеріалу грунтується на міжпредметних зв'язках курсу машинознавства з іншими навчальними дисциплінами: матеріалознавством, загальною фізикою, електротехнікою, технічною механікою, основами виробництва та ін.. Засвоєні студентами знання з машинознавства будуть служити теоретичною основою для фахової підготовки вчителя трудового навчання і, зокрема, для вивчення спецкурсів та спецпрактикумів на завершальному етапі цієї підготовки.

«Загальна електротехніка з практикумом» курс вводить студентів до сфери понять, принципів, конструкцій і можливостей електротехнічних пристроїв. Програма курсу розроблена таким чином, щоб сформувати у майбутніх вчителів знання, уміння та навички для забезпечення: належного рівня викладання у школі відповідних курсів; трудового та екологічного виховання учнів; технічно грамотної експлуатації та обслуговування шкільного електротехнічного обладнання та апаратури; подальшої самоосвіти в галузі електротехніки. Вивчення курсу базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення курсів "Загальна фізика", "Вища математика". Вивчення теоретичного матеріалу з усіх розділів супроводжується виконанням лабораторних робіт. Частина матеріалу програми виноситься на самостійне опрацювання студентами. При вивченні курсу студенти повинні оволодіти такими знаннями та практичними вміннями та навичками: читання та креслення принципових функціональних і монтажних схем елементів вузлів і пристроїв з електротехніки; виконання нескладних електромонтажних робіт; проведення електротехнічних вимірювань; відшукання та усунення типових несправностей в електротехнічних схемах; вирішення конструкторсько-технічних завдань, пов'язаних з обладнанням навчальних майстерень та об'єктів технічної творчості учнів; організація робочих місць учнів, пов'язаних з роботою з електротехнічними пристроями та схемами; забезпечення правил охорони праці та техніки безпеки в навчальному процесі та позакласній роботі, пов'язаній з роботою електротехнічних схем.