В курсі "Основи техніки" і технології" вивчаються загальні поняття про техніку і технологію, машини та технічні системи, технологічні процеси та сучасні методи обробки деталей машин тощо. Основна увага приділяється структурі та функціям цих понять, їх характеристикам та видам класифікацій. При вивченні основ техніки акцентується увага на розрізненні таких понять як "технічний пристрій", "знаряддя праці", "машина", "технічна система", наводяться їх різновиди, будова та принцип роботи. Викладення тем з основ технології повинно сформувати у студентів вміння комплексно аналізувати технологічні процеси з точки зору економічності, технологічності, безпеки тощо. Зразки техніки і приклади технологічних процесів розглядаються, виходячи з останніх досягнень науки та науково-технічного прогресу.

У курсі, "Робочі машини" розглядаються загальні питання робочих машин, а саме: різновиди машин у різних галузях виробництва, класифікація, загальна будова, характеристики, основні представники машин у своїх класах тощо. Особлива увага приділяється металорізальним верстатам як машинам, що визначають виробничу потужність країни. При цьому акцентується увага на розрізненні таких понять як "група", "тип", "типаж" верстатів, наводяться їх різновиди, загальна будова, основні механізми та пристрої, шляхи модернізації металорізальних верстатів. Викладення тем з даної дисципліни повинно сформувати у студентів вміння розрізняти та класифікувати основні види робочих машин, їх призначення та належність до різних видів виробництв, а також орієнтуватись у загальній структурі цих машин з виділенням робочих та допоміжних органів. Зразки та описи машин розглядаються, виходячи з підручників і посібників за галузями виробництв та технічних словників енциклопедичного характеру.

Викладання матеріалів вищевказаних дисциплін супроводжується демонстраціями макетів робочих машин та зразків техніки, забезпечено наочністю (плакати й навчальні та науково-популярні відео програми і фільми).