Дисципліна «Обробка металів різанням» сприяє формування професійних знань студентів з різних питань обробки металів різанням, металорізальних верстатів, інструментів, устаткування, розвиток творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до дослідницької діяльності при виконанні лабораторних, підготовка майбутніх учителів трудового навчання й технології до організації трудової підготовки учнів в сучасних закладах загальної середньої освіти. Завданням дисципліни «Обробка металів різанням» є оволодіння майбутніми вчителями трудового навчання й технологій необхідними компетентностями щодо технології обробки металів різанням, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у освітньому процесі.

 

Дисципліна «Технологічний практикум» слугує для ознайомлення студентів з основами сучасного виробництва, оволодіння студентами різними формами організації праці, закріплення набутих умінь і навичок при ручній та механічній обробці металів, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних практичних завдань, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Завданням технологічного практикуму є:розширеннязнаньстудентів про структуру сучасного виробництва, сировину, матеріали та готову продукцію, обладнання та технології; набуття навичок роботи в колективі; формування відповідальності за виконану роботу; виконання практичних завдань з використанням ручної та механічної обробки металу.

Дисципліна «Виробництво та обробка конструкційних матеріалів: Обробка конструкційних матеріалів.» надає практичну і теоретичну підготовку майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями про природу і властивості матеріалів, способів їх отримання і обробки. Навчає майбутніх фахівців правильно відрізняти різні матеріали і методи формоутворення заготовок і деталей машин, які з них забезпечують високу якість продукції, економію матеріалів, високу продуктивність праці і різниці між ними. Її завданням є формування наукового світогляду, критичного мислення, вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, щодо технологій отримання і обробки заготовок і деталей, машин, фізико-хімічних основ процесів, їх техніко-економічних характеристик. Вивчити і вміти розкрити фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах при їх отриманні.