Дисципліна «Народні ремесла» призначена для формування творчої активності особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва України. Формування в студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності; Прищеплення майбутнім вчителям трудового навчання знань, умінь і навичок з організації процесу навчання, що розвиває творчі здібності та мислення учнів, їхні естетичні смаки; ознайомлення студентів з історією народних художніх промислів і ремесел; формування умінь і навичок виконання художніх виробів з різноманітних матеріалів. Для підготовки студентів до керівництва позакласною і позашкільною гуртковою роботою декоративно-прикладного мистецтва, підготовка студентів до проведення профорієнтації школярів за профілями місцевих традиційних художніх промислів.

Основною метою вивчення дисципліни “Технічна творчість ”є підготовка майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в аспекті розвитку їхньої технічної творчості. Завданням вивчення дисципліни “Технічна творчість ” є набуття студентами теоретичних знань про творчість і творчі процеси, про методи пошуку розв'язків технічних завдань, про принципи та прийоми розв'язання технічних протиріч. Також студенти повинні набути практичних умінь і навиків роботи зі складання та оформленню документації шкільних гуртків, знати методичні основи, види і форми роботи з учнями з розвитку їхніх творчих здібностей.

Теоретична і практична підготовка студентів здійснюється шляхом опрацювання лекційних, семінарських, практичних занять, а також виконанням студентами завдань самостійної роботи.

Дисципліна «Технологічний практикум» слугує для розвитку творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до проектної діяльності, формування професійних, соціально значимих знань та умінь: підготовки майбутнього учителя трудового навчання до реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі "Технологія", організації трудового навчання з використанням методу проектів, забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, їх трудового виховання.

На заняттях у навчальних майстернях здійснюється проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання. Розвивається їх творче мислення. Формуються професійні знання і уміння з обробки конструкційних матеріалів. Проводиться ознайомлення з основами сучасного виробництва. А також здійснюється трудове виховання у процесі формування таких якостей особистості як ініціативність, відповідальність, дисциплінованість, самооцінка, самоконтроль, дбайливе ставлення до громадської та особистої власності та ін.

В основу структури програми практикуму в навчальних майстернях покладено використання методу проектів. Ефективність формування проектно-технологічних знань та умінь студентів залежить від активного залучення їх до проектної діяльності та вірного підбору суспільно-корисних виробів, що проектуються та виготовляються.

Завданням практикуму в навчальних майстернях, який посідає одне з центральних місць у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання спрямований на оволодіння майбутніми вчителями необхідних знань умінь і навичок щодо технології обробки деревини, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у навчально-виховному процесі.

В лабораторії проводяться заняття для студентів таких спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)з дисципліни «Народні ремесла», «Технічна творчість »,«Технологічний практикум».

Дисципліна «Народні ремесла» призначена для формування творчої активності особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва України. Формування в студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності; Прищеплення майбутнім вчителям трудового навчання знань, умінь і навичок з організації процесу навчання, що розвиває творчі здібності та мислення учнів, їхні естетичні смаки; ознайомлення студентів з історією народних художніх промислів і ремесел; формування умінь і навичок виконання художніх виробів з різноманітних матеріалів. Для підготовки студентів до керівництва позакласною і позашкільною гуртковою роботою декоративно-прикладного мистецтва, підготовка студентів до проведення профорієнтації школярів за профілями місцевих традиційних художніх промислів.

Основною метою вивчення дисципліни “Технічна творчість ”є підготовка майбутніх учителів трудового навчання до роботи з учнями в аспекті розвитку їхньої технічної творчості. Завданням вивчення дисципліни “Технічна творчість ” є набуття студентами теоретичних знань про творчість і творчі процеси, про методи пошуку розв'язків технічних завдань, про принципи та прийоми розв'язання технічних протиріч. Також студенти повинні набути практичних умінь і навиків роботи зі складання та оформленню документації шкільних гуртків, знати методичні основи, види і форми роботи з учнями з розвитку їхніх творчих здібностей.

Теоретична і практична підготовка студентів здійснюється шляхом опрацювання лекційних, семінарських, практичних занять, а також виконанням студентами завдань самостійної роботи.

Дисципліна «Технологічний практикум» слугує для розвитку творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до проектної діяльності, формування професійних, соціально значимих знань та умінь: підготовки майбутнього учителя трудового навчання до реалізації проектно-технологічного підходу в освітній галузі "Технологія", організації трудового навчання з використанням методу проектів, забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів, їх трудового виховання.

На заняттях у навчальних майстернях здійснюється проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання. Розвивається їх творче мислення. Формуються професійні знання і уміння з обробки конструкційних матеріалів. Проводиться ознайомлення з основами сучасного виробництва. А також здійснюється трудове виховання у процесі формування таких якостей особистості як ініціативність, відповідальність, дисциплінованість, самооцінка, самоконтроль, дбайливе ставлення до громадської та особистої власності та ін.

В основу структури програми практикуму в навчальних майстернях покладено використання методу проектів. Ефективність формування проектно-технологічних знань та умінь студентів залежить від активного залучення їх до проектної діяльності та вірного підбору суспільно-корисних виробів, що проектуються та виготовляються.

Завданням практикуму в навчальних майстернях, який посідає одне з центральних місць у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання спрямований на оволодіння майбутніми вчителями необхідних знань умінь і навичок щодо технології обробки деревини, формування готовності майбутніх вчителів до ефективного застосування набутих знань у навчально-виховному процесі.