Метою курсу «Інформаційно-технічні засоби навчання» є підготовка студентів до раціонального та ефективного використання ТЗН у майбутній педагогічній діяльності. Необхідною складовою професійної підготовки студентів усіх спеціальностей є формування готовності майбутніх учителів до ефективного застосування ТЗН та КТ у навчально-виховному процесі і на цій основі впровадження у загальноосвітніх закладах різного типу і профілю інноваційних технологій навчання. Для цього у вищому педагогічному закладі існує й ефективно діє педагогічна система підготовки студентів, стрижневою основою якої є курс «Інформаційно-технічні засоби навчання», який вивчається майбутніми вчителями одночасно з фаховими методиками. Під час вивчення цієї дисципліни майбутнi вчителi проходять психолого-педагогiчну, методичну i технiчно спрямовану на ТЗН пiдготовку. Згiдно освітньо-квалiфiкацiйних характеристик (професiограм) кожен учитель (незалежно вiд обраної спецiальностi) повинен набути прикладних знань, умiнь i навичок щодо сучасних технiчних засобiв, зокрема: знати будову i роботу навчального обладнання згiдно з перелiком типового обладнання шкiльних спецiалiзованих кабiнетiв i вмiти ефективно його використовувати у навчально-виховному процесi (до обладнання будь-якого кабiнету в загальноосвiтнiй школi обов'язково входять ТЗН), знати основи оснащення шкiльних кабiнетiв, аналiзувати, узагальнювати i розповсюджувати передовий педагогiчний досвiд з питань ефективного застосування ТЗН та ПЕОМ у навчально-виховному процесi, систематично пiдвищувати власний професiйний рiвень i використовувати з цiєю метою конкретнi ТЗН та ПЕОМ, знати всi види сучасних засобiв навчання та їхні дидактичнi можливост, знати принципи i способи накопичення, систематизацiї, узагальнення та використання необхiдної iнформацiї за допомогою технiчних засобiв навчання, визначати рiвень та глибину засвоєння учнями програмного матерiалу, користуватися рiзними методами i формами контролю знань, умiнь i навичок, запроваджуючи ТЗН та ЕОМ.