Навчальна лабораторно-хімічна практика відбувається на ІІІ курсі у 6 семестрі. Тривалість практики – 1 тиждень. Форма підсумкового контролю – залік. База практики – навчальні лабораторії університету.

Мета лабораторно-хімічної практики полягає в поглибленні знань про наукову картину світу, формуванні на основі здобутих теоретичних знань важливих практичних вмінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, вдосконаленні здатності аналізувати і узагальнювати практичний досвід, набувати нові знання і вміння, застосовувати їх на практиці, під час навчання та у майбутній професійній діяльності.

Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу, ефективною формою закріплення знань, набутих при вивченні фахових дисциплін з хімії. Під час проходження лабораторно-хімічної практики студенти повинні оволодіти професійними вміннями і навичками, необхідними для успішного здійснення хімічного експерименту з оптимальним використанням обладнання та реактивів, різних засобів наочності, хімічних задач та інших методів і засобів навчання.

В результаті проходження практики студенти повинні знати основні прийоми роботи з хімічним обладнанням і приладами, вміти правильно з дотриманням правил техніки безпеки організувати шкільний хімічний експеримент і науково-дослідницьку роботу учнів. Студенти повинні навчитися правильно здійснювати планування хімічного експерименту, знати правила зберігання хімічних реактивів тощо.

Лабораторно-хімічний практикум дає можливість практично реалізувати необхідні вміння та навички майбутніх вчителів природничих дисциплін, хімії.

Основними завданнями  лабораторно-хімічної практики є:

  • узагальнення інформації про значення хімії як науки, розкриття її важливого місця у системі природничих наук;
  • узагальнення та систематизація попередньо вивченого теоретичного матеріалу та формування знань про експериментальні факти, поняття, закони, теорії, методи хімічної науки та сучасної наукової картини світу;
  • формування експериментально-практичних вмінь та навичок: правила поводження з речовинами, хімічним посудом, лабораторним обладнанням, дотримання правил техніки безпеки при виконанні експерименту;
  • вдосконалення вмінь та навичок використання різноманітних методичних прийомів проведення хімічного експерименту;
  • формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання, спостерігати і пояснювати хімічні явища, а також вмінь користуватися підручником, довідковою та хрестоматійною літературою;
  • формування вмінь використовувати для встановлення причинно-наслідкових зв’язків фундаментальні закони природи.

Фото 1Фото 2Фото 3Фото 4Фото 4 2Фото 6