Навчальна Комплексна практика (природа рідного краю, дендрологія) відбувається на ІІ курсі у 3,4 семестрі. Тривалість практики – 4 тижні. Форма підсумкового контролю – залік. Бази практики – території природно-заповідного фонду Кіровоградської області та Центральної України, Новопавлівський гранітний кар’єр (с. Новопавлівка), Соколівський гранітний кар’єр (с. Соколівське), Ігульські плавні, урочище Злодійська балка, дендропарк «Веселі Боковеньки», дендропарк «Софіївка» (м. Умань), с. Велика Северинка, с. Підгайці, Чорноліське лісництво (м. Знам'янка), заповідник «Асканія Нова» (Херсонська область), природничі музеї та ботанічні сади м. Київ та м. Одеса.

Програма комплексної практики з дендрології та природи рідного краю розрахована на студентів ІІ курсу природничо-географічного факультету. Вона є логічним доповненням знань студентів з ботаніки та зоології з, яке спрямоване на деталізацію та доповнення знань саме про місцеву флору, дендрофлору та фауну. Предметом практики є вивчення особливостей місцевої флори, рослинності та фауни, дослідження дендрофлори культурних та природних угруповань, одержання первинних знань про біогеоценози, екосистеми та рослинні угруповання.

Мета практики – теоретична та практична підготовка студентів із урахуванням сучасних тенденцій розвитку біологічних наук, що забезпечує рішення випускником завдань майбутньої професійної діяльності; ознайомлення студентів з природою, населенням, господарською діяльністю людей свого краю (Кіровоградської області), формування природничих, соціальних, економічних знань та вмінь як необхідних компонентів освіти. Особливе завдання курсу полягає в поглибленні знань про флору, дендрофлору і фауну Кіровоградської області на основі знань з ботаніки та зоології, детальне вивчення біологічних особливостей фонових видів деревно-чагарникових і трав’янистих рослин, а також тварин, флоросозологічних основ збереження рідкісних видів, угруповань та природоохоронних територій.

Навчальна практика сприяє розширенню, поглибленню і систематизації знань студентів про природу, населення, господарство своєї області (адміністративного району). Реалізація даного курсу дає можливість вчити майбутніх вчителів біології вести краєзнавчу пошукову та дослідницьку діяльність з використанням знань як з географії, так і з історії, біології, літератури та інших предметів шкільного компоненту, навчити студентів узагальнювати і оформляти результати власних досліджень.

Курс є необхідною складовою частиною знань майбутнього фахівця-біолога та вчителя біології та природознавства загальноосвітньої школи.

Основними завданнями практики є:

  • сформувати у студентів ґрунтовні знання про природу, флору і фауну свого села (міста), району, області;
  • ознайомити з принципами раціонального використання природних ресурсів свого краю;
  • навчити студентів практично застосовувати здобуті природознавчі знання, оцінювати стан природи своєї області (району) і вплив на неї господарської діяльності людини;
  • виховувати бережливе ставлення до природи і ресурсів свого краю (області, адміністративного району);
  • усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються в навколишньому середовищі та в суспільстві свого краю (адміністративного району).

Програмою передбачені науково-дослідницькі роботи, студентські проекти, зустрічі, екскурсії, фенологічні спостереження, практичні, творчі роботи, які сприяють виробленню у студентів навичок використання краєзнавчих матеріалів в різних конкретних ситуаціях, вміння вести пошуково-дослідницьку роботу. Передбачені програмою екскурсії на заповідні території, до природних об’єктів, в краєзнавчі музеї допоможуть студентам більш глибоко і змістовно пізнати свій край, вивчити його і полюбити. Побудова програми дозволяє творчо підходити до її реалізації, самостійно варіювати її структурою, підбирати такі методи і форми роботи, які принесуть бажаний результат.

Навчальна комплексна практика природа рідного краюдендрологія Навчальна комплексна прктика природа рідного краю дендрологія 1Навчальна комплексна прктика природа рідного краю дендрологія 2Навчальна комплексна прктика природа рідного краю дендрологія 3Навчальна комплексна практика природа рідного краю дендрологія 9