Навчальна лабораторно-хімічна практика відбувається на ІІІ курсі у 5, 6 семестрі. Тривалість практики – 2 тижні. Форма підсумкового контролю – залік. База практики – навчально-наукові лабораторії університету.

Мета лабораторно-хімічної практики полягає в поглибленні знань про наукову картину світу, формуванні на основі отриманих теоретичних знань важливих практичних вмінь і навичок, необхідних в майбутній професійній діяльності, вдосконаленні підготовки фахівців в здатності аналізувати і узагальнювати практичний досвід, набувати нові знання і вміння, застосовувати їх на практиці та в процесі навчання.

Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу, ефективною формою закріплення знань, набутих при вивченні фахових дисциплін з хімії. Під час проходження лабораторно-хімічної практики студенти повинні оволодіти професійними вміннями і навичками, необхідними для успішного здійснення хімічного експерименту з оптимальним використанням обладнання та реактивів, різних засобів наочності, хімічних задач та інших методів і засобів навчання. Як результат студенти повинні знати основні прийоми роботи з хімічним обладнанням і приладами, вміти правильно з дотриманням правил техніки безпеки організувати шкільний хімічний експеримент і науково-дослідницьку роботу учнів. Студенти повинні навчитися правильно здійснювати планування хімічного експерименту, знати правила зберігання хімічних реактивів. Лабораторно-хімічний практикум дає можливість практично реалізувати необхідні вміння та навички майбутніх хіміків.

Основними завданнями лабораторно-хімічної практики є:

узагальнення інформації про значення хімії як науки, розкриття її важливого місця у системі природничих наук;

узагальнення та систематизація попередньо вивченого теоретичного матеріалу та формування знань про експериментальні факти, поняття, закони, теорії, методи хімічної науки та сучасної наукової картини світу;

формування експериментально-практичних вмінь та навичок: грамотно поводитись з речовинами, хімічним посудом, лабораторним обладнанням, дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні експерименту;

вдосконалення вміння та навичок використання різноманітних методичних прийомів проведення хімічного експерименту;

формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання, спостерігати і пояснювати хімічні явища, а також вмінь користуватися підручником, довідковою та хрестоматійною літературою;

формування вмінь використовувати для встановлення причинно-наслідкових зв’язків фундаментальні закони природи

Навчальа лабораторно хімічна практика 1Навчальа лабораторно хімічна практика 2Навчальа лабораторно хімічна практика 3Навчальа лабораторно хімічна практика 4Навчальа лабораторно хімічна практика 5Навчальа лабораторно хімічна практика 6